Temat: "Kurs podatkowy dla zaawansowanych - część III"

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2018-11-28 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-19 15:00:00

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.

Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z  zamknięciem roku obrotowego pod względem rachunkowym (bilansowym) i podatkowym z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących wypłaconych dywidend, podatku u źródła czy obowiązków wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą omawiane w/w kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem obowiązujących wewnętrznych uregulowań. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

DZIEŃ 1 - 28.11.2018

Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

 1. Majątek trwały
 2. Inwestycje - wycena bieżąca.
 3. Wycena zapasów
 4. Należności a zasada ostrożności.
 5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia
 6. Kapitały własne
 7. Rezerwy na zobowiązania.
 8. Odroczony podatek dochodowy.
 9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.
 10. Kontrakty długoterminowe.
 11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.
 12. Poprawa błędów.

 

DZIEŃ 2 - 5.12.2018

Temat: Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

 1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego
 2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów
 3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów
 4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych
 5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01-01-2017
 6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

 

DZIEŃ 3 - 19.12.2018

Temat: Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

 1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników
 2. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT
 3. Struktura sprzedaży i korekty podatku.

Ekspert - dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 28.11, 5.12, 19.12.2018 roku w Siedlcach.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 990 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl