Temat: "Kurs podatkowy dla zaawansowanych - część II"

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2018-06-04 09:00:00
Data zakończenia: 2018-09-17 15:00:00

Głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF dotyczące VAT. 

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

 

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

 

DZIEŃ 1 - 4.06.2018

Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2018 roku

 

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

• Podmioty opodatkowania PDOP

• Podstawowe definicje

• Podatkowa grupa kapitałowa

- Nowe regulacja wprowadzone w 2018 r  warunkujące powstanie podatkowej grupy kapitałowej

- zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej

- rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej

- zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy

• Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe

• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

• podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)

-  rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju 

- podatek u źródła od biletów lotniczych w roku 2017 i 2018

- dochody z nieruchomości, udziałów spółki w której aktywa zawierają minimum 50% nieruchomość

- rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe

- definicja „beneficial owner"

- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania

- obowiązek sprawozdawczy

• certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Przedmiot opodatkowania  i podział na źródła przychodów od 1 stycznia 2018 r

• Rozliczanie strat z lat ubiegłych  - przepisy przejściowe dotyczące strat przed 1 stycznia 2018

• Przychody  z zysków kapitałowych i przypisane im koszty

• Pozostałe przychody (inne niż przychody z zysków kapitałowych)

• Rozliczanie strat ze źródła przychodów od 1stycznia 2018

3. Rok podatkowy (obrotowy)

 

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)

• działalność badawczo rozwojowa

- koszty kwalifikowane rozszerzone od 1 stycznia 2018

- status centrum badawczo-rozwojowego - definicja i uprawnienia

- odliczanie kosztów kwalifikowanych od innego źródła przychodów niż przychody z zysków kapitałowych 

• nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu

5. Podmioty powiązane

• rodzaje powiązań

• podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji podatkowej

• zawartość dokumentacji podatkowej

• metody kalkulacji ceny

• umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia 

• sankcyjna stawka podatkowa 50%

6. Różnice kursowe

• na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)

• na podstawie przepisów o rachunkowości - zasady i konsekwencje

• kurs faktycznie zastosowany - podejście organów skarbowych

• różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych

7. Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7b u.p.d.o.p.)

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych

• przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa

• przychody z obrotu wierzytelnościami

• przychody z obrotu papierami wartościowymi

• przychody z praw majątkowych  o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7

• (autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)),  z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych)

8. Pozostałe przychody podatkowe (w istocie przychody z działalności gospodarczej):

• co jest przychodem podatkowym

• moment powstania przychodu podatkowego

• faktury korygujące przychody - okres korekty

• wyłączenia z przychodów podatkowych

• nieodpłatne świadczenia - ustalenie wartości

• przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych,

• zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym

• przychody zwolnione.

 

DZIEŃ 2 - 18.06.2018

Temat: CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne

 

1. Koszty uzyskania przychodów

• definicja podstawowa

• koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji

• utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola

• koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego

• koszty prac badawczo - rozwojowych

• koszty pośrednie i bezpośrednie - zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty)

• koszty zaniechanych inwestycji

• wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika

• korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej

• odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)

• transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania

• Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (art. 16 ustawy)

- koszty przy zbyciu, umorzeniu wierzytelności od 1 stycznia  2018

- koszty wypłat nagród i premii   z czystego zysku po 1 stycznia 2018

- koszty amortyzacji znaków towarowych

- koszty dzierżawy znaków towarowych

- pozostałe koszty NKUP

• Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2018 r ograniczenia kosztów finansowania dłużnego (art. 15c u.p.d.o.p.)

• Ograniczenia kosztów  niematerialnych o których mowa w art.15e u.p.d.o.p. (przepis obowiązuje od 1 stycznia 2018)

 

2. Rozliczanie amortyzacji podatkowe

• środki trwale a wartości niematerialne i prawne

• amortyzacja ŚT i WNP o wartości nie przekraczającej 10.000 zł (od 1 stycznia 2018)

• rodzaje amortyzacji

- liniowa wg tabeli (podwyższanie i obniżanie stawek)

- liniowa wg stawki indywidualnej (warunki amortyzacji, rodzaje stawek)

- degresywna (dla jakich środków może być stosowana)

• jednorazowe umorzenie

- 50.00 euro (pomoc de minimis)

- zakup fabrycznie nowych  maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN

- równoległe stosowanie obu wariantów - ograniczenia

• podstawa odpisów amortyzacyjnych - zasady ustalania wartości początkowej

• modernizacja a remont

• przypadki szczególne

• zasady amortyzacji wartości niematerialnych

3. Opodatkowanie stron umowy leasingu

• podstawowe pojęcia i definicje

- normatywny okres amortyzacji a okres umowy

- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia

- przedmiot leasingu

• leasing „operacyjny - odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący

- przychód finansującego

- koszt uzyskania korzystającego

• leasing „finansowy" - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający

- zasady rozliczania

• przeniesienie własności przedmiotu leasingu

• czynsz inicjalny a koszt uzyskania

• umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa

4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

• sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy

• odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania

- koszty prac badawczo - rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność innowacyjna)

- szczególne zasady dla centrów naukowo-badawczych

- przekazane darowizny

• stawka podatku 19%

• Obniżona 15% stawka CIT - zasady i warunki zastosowania

• opodatkowanie dywidend

- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji Szwajcarskie - zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie zryczałtowane

- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich" a zasada odliczenia proporcjonalnego

• opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

• minimalny- obowiązujący od 1 stycznia 2018  podatek dochodowy od niektórych nieruchomości (art. 24b 8.p.d.o.p.)

• rachunek zysków i strat - podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8

- korekta o różnice trwałe i przejściowe

- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy

- wyróżnienie  przychodów  w postaci zysków kapitałowych i pozostałych przychodów

• zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8

- uproszczona metoda zapłaty zaliczek

- zaliczki kwartalne.

 

DZIEŃ 3 - 3.09.2018

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2018

 

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.

• podstawowe definicje,

• nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,

- dochody osiągane na terytorium kraju

- obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła

- certyfikat rezydencji

- wyłączenia,

- zasady opodatkowania i przedmiot opodatkowania,

- wspólne rozliczenie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,

- przychody z udziału w spółkach osobowych.

 

2. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej.

• klasyfikacja źródeł przychodów,

• moment zaliczenia przychodu podatkowego, zmiany dokonane na 2018 (zapomogi, gry hazardowe, świadczenia z ZFŚS, sprzedaż premiowa, dopłaty do wypoczynku dzieci i inne)

• korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania  od 1 stycznia 2018

• podnoszenie kwalifikacji,

• pakiety medyczne,

• spotkania integracyjne,

• samochody prywatne w działalności,

• ograniczenie zwolnień z dotacji.

• opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2018,

• przychody z papierów wartościowych wydawanych pracownikom od 1 stycznia 2018

 

3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).

• zmiany dokonane na 2018 (zapomogi, gry hazardowe, świadczenia z ZFŚS, sprzedaż premiowa, dopłaty do wypoczynku dzieci i inne)

• korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania  od 1 stycznia 2018

• podnoszenie kwalifikacji,

• pakiety medyczne,

• spotkania integracyjne,

• samochody prywatne w działalności,

• ograniczenie zwolnień z dotacji.

 

4. Koszty uzyskania przychodów.

• definicja kosztów - elementy składowe,

• koszty „inne" zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,

• koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę przychodów i rozchodów,

• nowy obowiązujący od 1 stycznia 2018 próg kosztów %0% dla praw autorskich

• wykaz zawodów uprawniający do stosowania 50% kosztów z praw autorskich (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r)

 

5. Zdarzenia szczególne.

• rozliczanie amortyzacji,

• reklama i reprezentacja,

• ujmowanie i rozliczanie leasingu.

 

6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).

• amortyzacja ŚT otrzymanych w spadku lub darowiźnie od 1 stycznia 2018 r

• wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,

• zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),

• rozliczanie faktur korygujących.

7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

• nietypowe przypadki źródeł przychodu,

• dochody z udziału w zyskach osób prawnych; 

• obowiązek prowadzenia PKPiR,

• dochód w drodze oszacowania,

• różnice kursowe.

• podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa (ceny transferowe).

 

8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.

• odliczenia od dochodu,

• nowe zasady odliczeń dla osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2018 r

• odliczenia od podstawy opodatkowania,

• nowe odliczenie - wydatki kwalifikowane prac badawczo-rozwojowych; nowe limity w 20178roku

• - skala podatkowa i wysokość podatku,

- kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu w 2018  roku

• odliczenia od podatku,

• opodatkowanie zryczałtowane,

• podatek liniowy - wyłączenia,

• zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),

• terminy rozliczeń, wpłaty zaliczek i zapłaty podatku

 

9. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

• uproszczone formy płacenia zaliczek,

• możliwość braku wpłaty zaliczki nie przekraczającej 1.000 zł od 1 stycznia 2018 

• nowy minimalny podatek dochodowy obowiązujący od 1 stycznia 2018 r (art. 30g)

• obowiązki płatników,

• deklaracje.

 

B. ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

• limit uprawniającego do ryczałtu,

• definicja wolnego zawodu,

• zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,

• wyłączenia ustawowe w tym nowe obowiązujące od 1 stycznia 2018

• stawki ryczałtowe i nowa progresywna stawka dla wynajmujących prywatnie 

• obowiązkowe ewidencje,

• zaliczki,

• rozliczenia roczne.

 

2. Karta podatkowa.

• kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,

• zasady ubiegania się o „kartę podatkową",

• ustalanie stawek podatkowych,

• utrata karty podatkowej.

 

DZIEŃ 4 - 17.09.2018

Temat: Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 a wpływ na CIT

 

1. Podatek VAT jako koszt podatkowy

• podatek VAT naliczony bez prawa do odliczenia

• podatek VAT należny

• korekty wieloletnie podatku VAT

 

 

2. Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

• podstawowe pojęcia i definicje, przedmiot opodatkowania a działalność gospodarcza

• pojęcie „podatnika"

• dostawa towarów i świadczenie usług,

• wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

• eksport - import towarów i usług,

• likwidacja działalności.

 

3. Obowiązek podatkowy.

• zasady ogólne,

• szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:

• wystawienie faktury

• otrzymanie zapłaty

• obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,

• obowiązek podatkowy u małych podatników.

• otrzymanie zaliczki

• import towarów

• „eksport / import" usług

 

4. Miejsce świadczenia.

• przy dostawie towarów,

• w transakcjach wspólnotowych,

• przy świadczeniu usług.

 

5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

• rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

• zasada odwrotnego obciążenia,

- poszerzony załącznik 11

- usługi budowlane - załącznik 14

• odpowiedzialność solidarna nabywcy,

- poszerzony załącznik 14

- zmienione warunki kaucji gwarancyjnej

• zasady wymiaru i poboru podatku,

• stawki podatkowe,

• zwolnienia,

• szczególne przypadki stosowania stawki 0%

 

6. Rozdwojona płatność - zasady obowiązujące od 1 lipca 2018

• zasady rozliczania przelewów rozliczoną płatnością - komunikat przelewu

• rachunek bankowy VAT i ograniczona możliwość dysponowania (w obrocie pojawią się złotówki "kwadratowe" i "okrągłe")

• superprzyspieszony zwrot nadwyżki VAT na rachunek VAT

• wniosek do US na wydanie zgody przelania pieniędzy z rachunku VAT na rachunek zwykły

• wpływy i wypływy środków pieniężnych na rachunku VAT

• zapłata z rachunku VAT zobowiązania z tego podatku przed terminem i uprawnienia podatnika

• ograniczenia w zastawianiu, egzekucji z rachunku VAT

 

7. Odliczenia i zwrot podatku.

• zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

• zasady odliczania podatku naliczonego,

• zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

• uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od weryfikacja zasadności zwrotu,

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w transakcji (

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni odliczanie 

• częściowe odliczanie podatku i korekta podatku naliczonego.

 

8. Fakturowanie

• zasady wystawiana faktur

• rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok. zrównane z fakturami, refaktury),

• faktury zbiorcze, „uproszczone",

• terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,

• faktury krajowe,

• faktury zaliczkowe,

• faktury dotyczące transakcji międzynarodowych.

 

9. Rejestracja, deklaracje i i informacje podsumowujące.

• rejestracja,

• deklaracje VAT,

• informacje podsumowujące krajowe i unijne

• zapłata podatku

• obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną

• nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego (art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),

- odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

• restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

- z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),

- warunki przywrócenia do rejestru,

- z rejestru podatników VAT UE.

 

10. Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)

• powszechność zastosowania,

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,

• sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną.

 

11. Dokumentacja

• ewidencje,

• przechowywanie dokumentów.

• Jednolity plik kontrolny a VAT, kategorie - terminy obowiązywania

- rejestry VAT

- plik FAKTURY

• centralny rejestr faktur, paragony fiskalne elektroniczne, nowe warunki techniczne dotyczące kas fiskalnych.

 

 Ekspert - Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 1989 r. najpierw pracując jako księgowa, a następnie od 1994 r. prowadząc własną działalność gospodarczą w formie biura rachunkowego przekształconego w kancelarię doradztwa podatkowego Od 2000 r. prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu podatków i rachunkowości przede wszystkich dla słuchaczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jak również dla wielu innych instytucji szkoleniowych i na zlecenia firm. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz prezesa zarządu Kancelarii Doradztwa Podatkowego.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 4.06, 18.06, 3.09, 17.09.2018 roku. 

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1200 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl