Temat: Kurs Podatkowy dla zaawansowanych - część III

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2018-11-14 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-12 15:00:00

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z bilansowym zamknięciem roku pod względem podatkowym i rachunkowym. Będą omawiane kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

DZIEŃ 1

Temat: „Rachunkowość – akcja bilans 2017”

 

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

3. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego  za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.

4. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

5. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

6. Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów:

7. Zasady ustalania wyniku finansowego:

8. Rachunek przepływów pieniężnych.

9. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

10. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz informacje uzupełniające do bilansu jednostek mikro.

11. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

12. Zagadnienia szczegółowe:

- inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe

- odroczony podatek dochodowy

- leasing

- kontrakty długoterminowe

- kapitały własne w spółkach osobowych

- zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7

- zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

13. Przygotowanie ksiąg do badania przez biegłego rewidenta.

14. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie.

15. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

 

DZIEŃ 2

Temat: Podatkowe zamknięcie roku w PIT/CIT

1.        Rodzaje i momenty powstania przychodu podatkowego

2.        Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

3.        Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych

4.        Podatkowe zasady rozliczania inwentaryzacji

5.        Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników

6.        Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

 

DZIEŃ 3

Temat: Podatkowe zamknięcie roku w VAT

 

1.        Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku.

 

2.        Struktura sprzedaży i korekty podatku.

Ekspert – Prawnik. Od wielu lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

HOTEL MERCURE LUBLIN CENTRUM
ul. Racławickie 12
20-037 Lublin

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 14.11, 28.11, 5.12 2018 roku.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 990 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl