Temat: "Akademia płacowa wraz z elementami arkusza kalkulacyjnego Excel"

Cena: 2700 zł

Data rozpoczecia: 2018-05-23 09:00:00
Data zakończenia: 2018-10-26 15:00:00

Na szkoleniu poruszane będą informacje niezbędne do zapewnienia firmie prawidłowego działania. Szkolenie ma przyczynić się do prawidłowego rozliczania płac pracowników oraz czasu pracy. Ponad to szkolenie ma zapewnić prawidłowe zaznajomienie się z przepisami ochrony danych osobowych pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym. Ważne jest również opanowanie przez uczestników zaawansowanych umiejętności posługiwania się funkcjami arkusza kalkulacyjnego szczególnie przydatnych w działach ekonomicznych finansowo- księgowych i kadrowych. 

 

 

MODUŁ I- Czas pracy w praktyce – 2-dniowe warsztaty – 23-24.05.2018

1.  Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

a) Obowiązki w zakresie planowania czasu pracy

b) Obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy

c) Ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników

d) Zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2.  Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

a) Norma a wymiar czasu pracy

b) Doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy

c) Odpoczynki dobowe i tygodniowe

d) Okresy rozliczeniowe

3.  Rozkłady i systemy czasu pracy:

a) Systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy

b) Rozkłady czasu pracy

4.  Praca w porze nocnej.

5.  Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

a) Rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

b) Zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe

c) Rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika

d) Rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy

6.  Praca w dniu wolnym od pracy:

a) Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy.

b) Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7.  Praca w niedziele i święta.

a) Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta

b) Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8.   Dyżur w pracy i w domu.

9.   Czas pracy w podróży służbowej.

  

MODUŁ II- Płace dla zaawansowanych

 

I Lista płac bez tajemnic – 6.06.2018

1.        Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS:

    a) Wynagrodzenie w przypadku niezdolności przypadającej tylko w dni wolne od pracy

    b) Wynagrodzenie w przypadku niezdolności przypadającej tylko w dni robocze

2.        Zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku zmiany wynagrodzenia lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

3.        Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

    a) Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia

    b) Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku

4.        Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:

    a) Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop

    b) Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

    c) Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

5.        Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

II Wynagrodzenia w przypadkach szczególnych – 19.06.2018

1.        Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

2.        Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalania podstawy do opodatkowania.

3.        Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania:

    a) Świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. (m.in. ekwiwalenty – interpretacja ZUS)

    b) Świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania zaliczki na podatek dochodowy.

4.        Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.

5.        Zasady ustalania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowych oddelegowanych pracowników.

6.        Naliczanie listy płac w szczególnych przypadkach:

    a) Rozliczanie wartości świadczeń niepieniężnych

    b) Ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

    c) Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

    d) Odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia a zwrot nadpłaconego wynagrodzenia

 

III. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacjach szczególnych – 20.06.2018

1.        Świadczenia pieniężne:

    a) Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa i wysokość)

    b) Dokumentowanie prawa do poszczególnych świadczeń

2.        Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:

    a) Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu

    b) Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania

    c) Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy

    d)Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń

3.        Uzupełnianie wynagrodzenia:

    a) Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia

    b) Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia

    c)Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu

4.        Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.

5.        Korekta wysokości i rodzaju świadczenia:

    a) zasady wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego

    b) zasady uzupełniania kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

    c) konsekwencje zamiany wynagrodzenia chorobowego na zasiłek

    d) konsekwencje zamiany zasiłku na wynagrodzenie chorobowe

 

IV.        Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków – 12.09.2018

1.        Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.

2.        Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia:

    a) Rodzaje potrąceń

    b) Maksymalne potrącenia i kwoty wolne od potrąceń, z uwzględnieniem stanowiska PIP i Krajowej Rady Komorniczej z wypłat na przełomie roku.

    c) Zbieg tytułów potrąceń zasady rozliczania

    d) Zasady dokonywania potrąceń w przypadku świadczeń niepieniężnych należnych pracownikowi (opieka medyczna, karty sport, finansowanie dojazdów, ryczałt za użytkowanie samochodu, bony itd.).

3.        Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia:

    a) Rodzaje i zasady dokonywania potrąceń

4.        Potrącenia obligatoryjne z zasiłków:

    a) Rodzaje potrąceń

    b) Maksymalne potrącenia i kwoty wolne

    c) Potrącenia dobrowolne

5.        Potrącenia z umów cywilnoprawnych

6.        Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:

    a) Obowiązki na etapie zatrudnienia pracownika

    b) W przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych

    c) W przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną

 

MODUŁ III- nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z RODO (ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych) – 18.09.2018

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres zastosowania europejskich przepisów. Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych.

2. Obowiązki pracodawców, jako administratorów danych. Porównanie obecnych wymogów oraz wynikających z RODO:

     a) Jak realizować obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych kadrowych?

     b) Jak zapewniać adekwatność zbieranych danych kadrowych oraz czas ich przetwarzania?

     c) Kiedy podanie i jakich danych przez pracownika lub kandydata do pracy jest obowiązkowe, a w jakich sytuacjach dobrowolne?

3. Nowa filozofia europejskiego prawa ochrony danych osobowych.

    a) Mniej regulacji – więcej odpowiedzialności.

    b) „od ogółu do szczegółu” – uchylenie dotychczasowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych.

    c) Czy i co trzeba będzie zmienić w wewnętrznych regulaminach i procedurach związanych z przetwarzaniem danych kadrowych.

    d) obszary, w których krajowy regulator będzie mógł zawierać bardziej szczegółowe regulacje.

4. Nowa rola i uprawnienia GIODO.

5. Nowe ujęcie danych osobowych w rozporządzeniu.

    a) nowa definicja danych „zwykłych” oraz szczególnie chronionych – „wrażliwych”

    b) definicje administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane.

    c) powierzenie przetwarzania danych osobowych kadrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Centrów Usług Wspólnych (CUW).

    d) udostępnianie danych kadrowych podmiotom uprawnionym lub odbiorcom danych

6. Fakty i Mity dotyczące nowych obowiązków pracodawców, jako Administratorów danych oraz nowych obowiązków ABI (Administratorów bezpieczeństwa informacji;

7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu unijnym:

    a) Zapewnianie legalności, adekwatności, celowości oraz czasowości przetwarzania danych osobowych kadrowych.

8. Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:

    a) rejestrowanie czynności przetwarzania

    b) ocena skutków przetwarzania danych

    c) projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych

    d) obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

    e) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

9. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.

10. Przejrzystość przetwarzania danych osobowych – jakie nowe obowiązki informacyjne nałożono na administratorów danych i jak należy je wypełniać?

11. Zabezpieczanie danych osobowych kadrowych

    a) Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych kadrowych.

    b) Zabezpieczanie przetwarzania danych kadrowych w systemach informatycznych.

    c) Zabezpieczanie miejsc przechowywania nośników papierowych i elektronicznych z danymi kadrowymi (archiwum zakładowe, archiwum danej komórki organizacyjnej, pokoje pracownicze itp.).

12. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI)

    a) Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).

    b) Czy i dla kogo wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?

    c) Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla administracji publicznej.

    d) Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.

    e) Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości    stosunku prawnego. Status Inspektora ochrony danych.

13. Zadania Inspektora ochrony danych:

    a) Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,

    b) Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,

    c) Szkolenia,

    d) Audyty,

    e) Współpraca z organem nadzorczym,

    f) Pełnie funkcji punktu kontaktowego,

    g) Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

14. Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.

15. Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji. 

16. Przekazanie i omówienie wzorów dokumentów i procedur składających się na politykę bezpieczeństwa informacji

 

 Moduł IV- MS EXCEL dla pracowników działów ekonomicznych i finansowo-księgowych – 2-dniowy kurs zaawansowany – 25-26.10.2018

1.        Operowanie nazwami komórek, zakresów i funkcji.

2.        Wykorzystywanie złożonych funkcji logicznych i warunkowych.

3.        Posługiwanie się funkcjami wyszukiwania – zastosowanie funkcji wyszukiwania w procesie łączenia danych z różnych tabel.

4.        Tworzenie dynamicznych narzędzi kalkulacyjno-analitycznych z wykorzystaniem funkcji operujących na adresach.

5.        Pobieranie danych z systemów finansowo-księgowych.

6.        Weryfikowanie jakości i czyszczenie danych importowanych z systemów finansowo-księgowych

oraz ich strukturyzowanie.

7.        Filtrowanie danych z wykorzystaniem filtrów zaawansowanych - tworzenie „wyciągów” danych w formie wydzielonych tabel w innych arkuszach.

8.        Stosowanie różnych metod automatycznej konsolidacji danych pochodzących wielu plików.

9.        Narzędzia analizy odwróconej – poszukiwanie odpowiednich danych dla otrzymania założonego wyniku.

10.      Budowanie scenariuszy i analiza ich wyników.

11.      Przygotowanie wyrafinowanych raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych.

12.      Budowanie formularzy kalkulacyjnych z wykorzystaniem formantów (listy rozwijane, przyciski opcji itp.)

13.      Udostępnianie arkuszy i organizowanie jednoczesnego współużytkowania tabel.

14.      Przygotowanie przykładowego narzędzia do analizy kosztów utrzymania majątku trwałego.

15.      Konsultacje.

Ekspert – absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom i biurom rachunkowym w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka e-learningowych szkoleń i kursów z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób. Tylko 2015 roku przeszkoliła ponad 540 osób.

Ekspert ds. ochrony danych osobowych – Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współtwórca i wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz służbie zdrowia.

Ekspert ds. programu MS Excel – absolwent informatyki na Politechnice Wrocławskiej, były pracownik Kuratorium. W trakcie swojej pracy zajmował się wdrażaniem nowych programów tworzonych przez większe firmy (obecnie Subiekt, Rachmistrz itp.), a także prowadził szkolenia pozwalające na wdrożenie systemu “Płatnik”. Był również współwłaścicielem spółek zajmujących się m.in. tworzeniem oprogramowania – głównie finansowo-księgowo-magazynowego. Aktualnie jest etatowym pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a dodatkowo koncentruje się na współpracy z firmami i instytucjami szkoleniowymi – główny obszar szkoleń to pakiet Office na różnych poziomach zaawansowania. Jest ceniony za praktyczne umiejętności oraz odpowiednie podejście, dzięki któremu uczestnicy poznają „filozofię” Excela, przydatność różnych funkcji, potrafią samodzielnie dostosować sposób rozwiązania do nowych przypadków.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 23-24.05, 6.06, 19.06, 20.06, 12.09, 18.09, 25-26.10.2018 r. we Wrocławiu.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 2700 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym. 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl