Temat: "Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-12-17 10:00:00
Data zakończenia: 2019-02-27 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy.

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego.

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

Dzień 1 – Praktyczna Ochrona Danych Osobowych po wejściu RODO 2018 – 17.12.2018

1. Czym jest i jakie znaczenie ma RODO? Jakie są konsekwencje dla zagadnień związanych z zatrudnieniem?

2. Z jakimi danymi osobowymi spotykamy się w dziale kadr:

• kim jest pracownik w rozumieniu RODO?

• specyfika RODO w przedmiocie zatrudnienia.

3. Odpowiedzialność prawna i sankcje:

• uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• dopuszczalne sankcje, czyli co nam grozi za naruszenie danych pracowniczych,

• jak traktować pozew pracowniczy oparty na RODO?

4. Dane osobowe przetwarzane przez kadry:

• zakres pojęcia danych osobowych, skąd wynika tyle rozbieżnych stanowisk?

• orzecznictwo,

• dane osobowe pracowników,

• dane osobowe kandydatów na pracowników,

• inne zbiory danych? Czy szerszy zakres dotychczasowego zbioru?

5. Różnice w zakresie postępowania z pracownikami a innymi osobami w kontekście RODO w zakresie zbierania, przechowywania, usuwania, archiwizacji danych.

6. Kim jest odbiorca danych? Jak należy traktować zapytania padające od podmiotów trzecich?

• banki i firmy windykacyjne,

• komornik, sąd,

• inne podmioty.

7. Dokumentacja wymagana przez RODO:

• upoważnienia,

• umowa powierzenia,

• rejestrowanie czynności przetwarzania,

• ocena skutków dla ochrony danych,

• ocena ryzyka,

• rejestr naruszeń,

• dokumentacja fakultatywna.

8. Zadania działu kadr w bieżącej dokumentacji RODO:

• zgłaszanie zmian,

• codzienna praktykę działu kadr.

9. Zabezpieczenia danych osobowych:

• jak wygląda sytuacja w firmie?

• co na ten temat mówią przepisy RODO,

• zabezpieczenia danych pracowników,

• zabezpieczenia danych kandydatów na pracowników,

• jak należy postępować z incydentami?

10. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych:

• szczególne miejsce pracownika w zakresie przesłanek legalizujących,

• pojęcie zgody pracownika.

11. Co nam daje certyfikacja? Czy warto o nią starać się z perspektywy kadr?

12. Zasady przetwarzania danych w RODO:

• stan na dzień dzisiejszy,

• zasady RODO na przykładzie danych pracowniczych,

• przyszłość danych pracowniczych w kontekście zasad.

13. Jak powinna wyglądać zgoda według RODO?

• elementy składowe „zgody”,

• waga zgody pracowniczej,

• możliwości zakwestionowania zgody pracownika?

• zbieranie i archiwizacja zgód?

• zgoda wyrażane za pośrednictwem systemów informatycznych.

14. Dane wrażliwe (szczególnie chronione):

• wykaz danych wrażliwych,

• biometria,

• orzeczenia sądowe i administracyjne,

• pracownicze dane wrażliwe,

• warunki, kiedy pracodawca może przetwarzać dane szczególnie chronione.

15. Obowiązki pracodawcy względem pracownika według RODO:

• obowiązki względem pracowników,

• obowiązki względem osób, których dane są ujęte w zbiorach,

• obowiązki względem organów administracji.

16. Prawa pracowników i kandydatów na pracowników:

• prawo do usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym,

• prawo do ograniczenia przetwarzania,

• sprostowanie i usuwanie danych,

• inne prawa.

17. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

• podmioty, które muszą wyznaczyć Inspektora?

• kiedy warto wyznaczyć IOD?

• zadania IOD.

18. Przekazywanie danych pracowniczych do państw trzecich:

• definicja państwa trzeciego,

• kiedy można przekazać dane do państwa trzeciego.

19. Pytania i dyskusja

 

Dzień 2 – Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń – 28.01.2019

1. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

• przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej,

• zapłata ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w aspekcie podatkowym – wyrok NSA z 2015 r.

2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych:

• kwota wolna od podatku należy a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy – orzeczenie NSA z 2016 r.,

• gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe:

• zmiany w wysokościach kwot świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS,

• świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania,

• oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych.

4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach:

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu,

• ustalanie wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPiPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

5. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego:

• wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,

• wypłata zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego,

• wypłata świadczenia chorobowego w zaniżonej wysokości,

• wypłata zasiłku chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego,

• wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z rodzicielstwem.

6. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków:

• dokonywanie potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu,

• dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia a kilka wypłat w jednym miesiącu,

• ustalanie kwoty potrącenia a rozliczanie świadczeń niepieniężnych,

• ustalanie kwoty wolnej od potrąceń a zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

 

Dzień 3 i 4 – Czas pracy w praktyce – warsztaty – 12-13.02.2019

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

• obowiązki w zakresie planowania czasu pracy,

• obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy,

• ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników,

• zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

• norma a wymiar czasu pracy,

• doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy,

• odpoczynki dobowe i tygodniowe,

• okresy rozliczeniowe.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

• systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy,

• rozkłady czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

• rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

• zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe,

• rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika,

• rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy.

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

  

Dzień 5 – Zmiany w prawie pracy w 2018 roku – 27.02.2019

1. Nowe uprawnienia rodziców dzieci specjalnej troski od 06.06.2018 r.:

• możliwość świadczenia pracy w formie telepracy na nowych warunkach.

• możliwość wnioskowania o wykonywanie pracy w elastycznych systemach czasu pracy zgodnie z potrzebami.

2. Zmiany w czasie pracy w 2018 r. – zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 roku.

3. Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.:

• zmiany w formie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

• nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• raport informacyjny do ZUS,

• obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

4. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych w 2018 r. i 2019 r.:

• e-zwolnienia – wyłącznie e-zwolnienia od 01.12.2018 r.,

• zmiana zasad finansowania prewencji wypadkowej od.01.01.2018 r.,

• przywrócenie możliwości generowania dokumentu płatniczego w Płatniku,

• zmiany w dokumencie wyrejestrowania i dokumentach rozliczeniowych od 01.01.2019 r.,

• uprawnienia ZUS do ustalania płatników składek przy stosowaniu outsourcingu.

5. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019 r.

6. Zmiany w zatrudnianiu młodocianych od 01.09.2018 r.:

• nowa definicja młodocianego,

• dopuszczalność pracy przez młodocianych poniżej 15 roku życia.

7. Nowa umowa prawa cywilnego – umowa o pomocy przy zbiorach – od 18.05.2018 r.:

• rodzaje upraw przy których można zatrudnić osoby przy zbiorach,

• czynności wykonywane w ramach pomocy przy zbiorach,

• maksymalny okres zatrudnienia na umowę o pomocy przy zbiorach,

• obowiązki rolnika wobec pomocnika,

• zasady podlegania ubezpieczeniom,

• dopuszczalność wypowiedzenia umowy przy zbiorach.

8. Ochrona przedemerytalna po zmianach 01.10.2017 r.:

• nowy wiek emerytalny,

• nowe zasady ochrony przedemerytalnej dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny przed wejściem w życie zmian i po wejściu w życie zmian,

• okoliczności wyłączające zakaz wypowiadania umowy o pracę w wieku przedemerytalnym.

9. Podatek dochodowy od osób fizycznych od 2018 r.:

• waloryzacja kwoty zmniejszającej podatek,

• wyższe zwolnienia podatkowe świadczeń z ZFŚŚ oraz ze środków pracodawcy od 01.01.2018 r.,

• dwukrotne zmiany w autorskich kosztach uzyskania przychodu w 2018 r.

10. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika korzystającego z pracy pracowników tymczasowych od 01.06.2017 r.:

• zmiana w ograniczeniach stosowania pracy tymczasowej – limity zatrudnienia okresowego, w tym dla osób zatrudnianych przez APT na umowy prawa cywilnego,

• zmiany w zakazie powierzania niektórych prac zatrudnionym do prac tymczasowych na umowę o pracę i umowy prawa cywilnego – w tym przepisy przejściowe,

• wprowadzenie zasady przedłużania umów do dnia porodu dla pracownicy tymczasowej – wyjaśnienia MRPiPS,

• nowe obowiązki informacyjne i ewidencyjne pracodawcy użytkownika,

• ustalanie okresu wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę i umów prawa cywilnego – przepisy przejściowe,

• rozszerzenie uprawnień kontrolnych PIP,

• wprowadzenie sankcji karnych dla pracodawcy użytkownika.

11. Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 r.:

• zawarcie umowy zlecenia,

• ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy,

• realizacja umowy przez więcej niż jedną osobę lub powierzenie jej realizacji osobie trzeciej,

• sposoby i termin potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

• zasady corocznej waloryzacji,

• przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy zlecenia,

• rozszerzenie uprawnień PIP w zakresie dokonywania kontroli,

• sankcje za niezgodne z prawem naliczanie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy.

12. Najciekawsze orzeczenia SN z 2016 – 2018 r.:

• czy zapłacone przez płatnika za ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią jego przychód? – stanowiska dyrektora KIS i sądu najwyższego,

• jak ustalić kwotę do, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy?

• czy należy zastosować kwotę wolną od podatku oraz koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy?

• jak rozliczyć wynagrodzenie, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze?

• czy paliwo mieści się w ryczałcie samochodowym przyznanym z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych? – najnowsze orzeczenia sądów.

13. Panel dyskusyjny.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 17.12.2018 oraz 28.01, 12.02, 13.02, 27.02.2019 w Tychach.

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl