Temat: "Akademia kadrowa"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-11-30 09:00:00
Data zakończenia: 2019-01-25 15:00:00

Uczestnicy w sposób praktyczny poznają m.in.:

• możliwości stosowania różnych form zatrudnienia,

• zakres obowiązków pracodawcy związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

• zasady limitowania zatrudnienia w ramach umów na okres próbny i czas określony,

• zasady prowadzenia akt osobowych po zmianach przepisów,

• zasady prawidłowego harmonogramowania i rozliczania czasu pracy,

• zasady prawidłowego rekompensowania pracy w godzinach ponadwymiarowych, nadliczbowych oraz pracy w dniu wolnym od pracy,

• zasady nabywania prawa i dokumentowania różnych nieobecności. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają z nowe przepisy pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym. Przedstawione i przedyskutowane zostaną dotychczasowe wytyczne Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych oraz rekomendacje GIODO. Na szkoleniu przedstawione będzie przykładowe wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji w odniesieniu i porównaniu do obecnych przepisów. Pozwoli to uczestnikom na ocenę zakresu zmian, które muszą wprowadzić we własnej organizacji.

Dzień 1 – Administracja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia – 30.11.2018

1. Różne rodzaje umów możliwości stosowania i ograniczenia:

• umowa zlecenia,

• umowa o dzieło,

• umowa o praktykę absolwencką,

• umowa o pracę.

2. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników.

3. Umowy o pracę:

• zasady zawierania umów na okres próbny i czas określony,

• treść w różnych przypadkach,

• informacja do umowy o pracę: treść w różnych przypadkach.

4. Zmiana warunków zatrudnienia:

• zasady i tryb dokonywania zmian warunków pracy i płacy.

5. Definitywne zakończenie stosunku pracy:

• zasady ustalania okresu wypowiedzenia,

• sankcje za niezgodne z prawem rozwiązanie umów za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

6. Świadectwo pracy – zasady wystawiania i treść.

7. Akta osobowe po zmianie przepisów:

• warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji,

• zasady prowadzenia e-teczki.

 

Dzień 2 – Nieobecności pracownicze w ujęciu kompleksowym – 21.12.2018

1. Urlop wypoczynkowy:

• wymiar urlopu (ogólny, w pierwszym roku pracy, uzupełniający, proporcjonalny),

• urlop na żądanie,

• zasady udzielania urlopów (planowanie urlopów, przerywanie urlopu, przesunięcie urlopu, urlop zaległy).

2. Urlop bezpłatny.

3. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski:

• urlop macierzyński dla matki (wymiar, przerywanie i rezygnacja),

• urlop macierzyński dla ojca dziecka (wymiar, zasady udzielania),

• urlop macierzyński dla innego członka najbliższej rodziny (wymiar, zasady udzielania),

• urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (wymiar, nabywanie prawa, zasady udzielania),

• urlop rodzicielski (wymiar, zasady udzielania, łączenie z pracą),

• urlop ojcowski.

4. Urlop wychowawczy – wymiar, zasady udzielania.

5. Inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia.

6. Inne nieobecności bez prawa do wynagrodzenia.

 

Dzień 3 – Praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle nowych przepisów – 18.01.2019

1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Jak czytać i analizować dokument, zawierający prawie 100 stron treści normatywnej.

3. Podstawowe informacje o danych osobowych.

4. Podstawowe pojęcia, czym i w jakim zakresie różni się zakres regulacji pomiędzy dwoma aktami prawnymi.

5. Unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych.

6. Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki.

7. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód.

8. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych.

9. Przetwarzanie danych niewymagających identyfikacji.

10. Obowiązki administratorów danych.

11. Prawa osób, których dane dotyczą.

12. Prawo do bycia zapomnianym - wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające.

13. Poprawianie i usuwanie danych.

14. Prawo sprzeciwu.

15. Fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych.

16. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

17. Przekazywanie danych do państw trzecich.

18. Odpowiedzialność prawna i sankcje.

19. Pytania i dyskusja.

 

Dzień 4 i 5 – Czas pracy – 24-25.01.2019

1. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

• norma a  wymiar czasu pracy,

• doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy,

• odpoczynki dobowe i tygodniowe,

• okresy rozliczeniowe.

2. Rozkłady i systemy czasu pracy:

• systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy,

• rozkłady czasu pracy.

3. Praca w porze nocnej.

4. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

• rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

• zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe,

• rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika,

• rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy.

5. Praca w dniu wolnym od pracy:

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

6. Praca w niedziele i święta:

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

Ekspert absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom i biurom rachunkowym w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka e-learningowych szkoleń i kursów z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób. Tylko 2015 roku przeszkoliła ponad 540 osób.

Ekspert – Radca Prawny, ukończył aplikację radcowską OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada własne publikacje, szkolenia prowadzi od 2006 r. Ochroną danych osobowych zajmuje się zawodowo od 11 lat, od kilku lat wykonuje ponadto obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Prowadził szkolenia m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwa Powiatowego w Brzegu, Starostwa Powiatowego w Dębicy, Sądu Rejonowego w Krakowie, Citibanku Handlowego S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o. i wielu innych.

Ekspert specjalista w zakresie Prawa Pracy i Czasu Pracy. Posiada wieloletnią praktykę zawodową, od kilkunastu lat zatrudniony w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 30.11, 21.12.2018, 18.01, 24-25.01 w Toruniu.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia: 1500 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl