Temat: Kadry i płace dla zaawansowanych

Cena: 2790 zł

Data rozpoczecia: 2019-06-28 09:00:00
Data zakończenia: 2019-11-26 15:00:00

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zintensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem kursu jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie charakteryzującym się największą dynamiką w ostatnim okresie oraz największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych i dokonywaniu rozliczeń:

• obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
• nieobecności pracownicze
• planowanie i rozliczanie czasu pracy 
• ustalanie świadczeń pozapłacowych oraz szczególne przypadki w wynagrodzeniach
• ustalanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
• dokonywania potrąceń, w tym w zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i świadczeń chorobowych w jednym miesiącu.

Kurs dedykowany jest osobom, które zawodowo zajmują się tematyką prawa pracy, kadr oraz płac i zamierzają usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę o zmiany w przepisach prawa pracy, wynagrodzeniach, nowe wykładnie, wyjaśnienia organów administracji publicznej oraz ciekawe orzeczenia sądowe.

Temat 1 – Nawiązanie i ustanie stosunku pracy. – 28.06.2019

1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników:
• badania lekarskie (skierowania na badania lekarskie oraz konieczność wykonania badań w szczególnych przypadkach, orzeczenia lekarskie),
• obowiązki pracodawcy związane z dopuszczeniem pracownika do pracy,
• moment wydania informacji do umowy o pracę – stanowisko PIP i MRPiPS,
• umowy o pracę (na okres próbny i czas określony w świetle zmian od 2016 roku i wyjaśnień MRPiPS).
2. Rozwiązywanie umów o pracę:
• okresy wypowiedzenia umów o pracę,
• ochrona pracowników w wieku przedemerytalny w związku ze zmianami w emeryturach od 1.10.2017 r.,
• przyczyny i uzasadnienie wypowiadania umów o pracę,
• wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia – najnowsze wyroki SN. 

Temat 2 – Dokumentacja pracownicza od 1.01.2019 r. – 12.09.2019

1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
• podstawy prawne dotyczące do prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
• sankcje karne za nieprowadzenie lub niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji.
2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i związanej z realizacją umów prawa cywilnego od 1.01.2019 r.:
• okres przechowywania dokumentacji pracowniczej zależny od okresu zatrudnienia i spełnienia dodatkowych obowiązków przez płatnika – kiedy 10 lat a kiedy 50 lat,
• zasady przekazania do ZUS wszystkich niezbędnych danych pracowników i zleceniobiorców do ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wysokości (imienne raporty miesięczne),
• nowy dokument – raport informacyjny i zasady jego stosowania od 1.01.2019 r.,
• dostosowanie definicji konta ubezpieczonego do rozszerzonego zakresu informacji,
• prawa ubezpieczonego do możliwości kontroli wysokości zebranych składek i innych informacji przechowywanych w ZUS.
3. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej na nowych zasadach od 1.01.2019 r.:
• zasady digitalizacja dokumentacji pracowniczej,
• obowiązki pracodawcy związane z digitalizacją dokumentacji pracowniczej,
• sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku zawarcia ponownego stosunku pracy pomiędzy byłym pracownikiem i pracodawcą,
• zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej po wymaganym okresie przechowywania,
• zasady zmiany postaci prowadzenia i przechowania dokumentacji pracowniczej w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu,
• przekazanie dokumentacji pracownikowi.
4. Dokumentacja prowadzona przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika.
5. Pozostałe zmiany:
• zmiana formularza wyrejestrowania ubezpieczonego,
• przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy z tym związane.
6. Dokumentacja osobowa od 2019 roku:
• nowe zasady prowadzenia akt osobowych (4 części, rodzaje dokumentów, które powinny być przechowywane w aktach osobowych),
• nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy,
• nowe zasady prowadzenia ewidencji urlopów wypoczynkowych,
• kwestionariusze składane przez kandydata do pracy oraz pracownika,
• skierowania na badania oraz orzeczenia o zdolności pracownika do pracy na danym stanowisku,
• oświadczenia składane przez pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy (potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy, z ryzkiem zawodowym występującym na stanowisku pracy, potwierdzenie odbycia szkolenia bhp, itd.),
• oświadczenia składane przez pracownika w związku z uprawnieniami rodzicielskimi,
• umowa o pracę – elementy umowy o pracę,
• zasady sporządzania informacja o warunkach zatrudnienia,
• zasady wnioskowania o uprawnienia rodzicielskie wprowadzone od 2.01.2016 r.,
• pozostała dokumentacja kadrowa.
7. Dokumentacja płacowa:
• oświadczenia do celów podatkowych,
• imienna karta wypłaconego wynagrodzenia,
• zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń dobrowolnych,
• informacje roczne o osiągniętych przychodach,
• informacja o wysokości wynagrodzenia osiągniętego przez emeryta i rencistę do celów emerytalno-rentowych,
• certyfikat rezydencji,
• listy płac,
• pozostała dokumentacja płacowa.
8. Dokumentacja prowadzona w związku z podpisaniem umów prawa cywilnego.
9. Akta (przepisy) wewnątrzzakładowe:
• regulamin wynagrodzeń,
• regulamin pracy,
• układ zbiorowy pracy,
• obwieszczenia,
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
• zmiany w obowiązku tworzenia regulaminów obowiązujące od 1.01.2017 r.
10. Świadectwo pracy po zmianach w 2017 roku:
• nowe zasady wydawania świadectwa pracy,
• nowa treść świadectwa pracy – szczegółowe omówienie wprowadzonych zmian,
• nowe zasady wypełniania świadectwa pracy – zawierania niektórych informacji tylko w uzasadnionych przypadkach,
• szczególne przypadki wypełniania świadectwa pracy,
• wydawanie świadectw pracy w okresie przejściowym,
• nowy projekt dotyczący świadectwa pracy. 

Temat 3 – Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia. – 26.09.2019

1. Urlop wypoczynkowy (zasady ustalania stażu urlopowego, zasady udzielania urlopu, ustalanie wymiaru przysługującego urlopu w szczególnych przypadkach).
2. Urlop bezpłatny (na wniosek pracownika i wniosek pracodawcy).
3. Urlopy okolicznościowe.
4. Urlop dodatkowy i zasady jego stosowania.
5. Niezdolność do pracy z powodu choroby lub opieki nad innym członkiem rodziny.
6. Nieobecności związane z rodzicielstwem:
• zasady korzystania z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich,
• szczególne przypadki w korzystaniu z urlopów i pobieraniu świadczeń,
• zasady korzystania z urlopu wychowawczego,
• dni wolne na dziecko do lat 14,
• zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem,
• opieka nad chorym dzieckiem.
7. Pozostały pełny katalog nieobecności w pracy uzupełniony o nowości z 2017 roku.
8. Sposób dokumentowania nieobecności w pracy.
9. Stanowiska MPiPS oraz GIP w zakresie stosowania przepisów dot. nieobecności pracowniczych.
10. Ćwiczenia w ustalaniu przysługującego wymiaru urlopów.

Temat 4 – Planowanie i rozliczanie czasu pracy (2 dni).

1 dzień (teoretyczny) – 14.10.2019

1. Podstawowe pojęcia (norma a wymiar czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, dni wolne od pracy, praca zmianowa, zasada 5-dniowego tygodnia pracy, ruchomy czas pracy, ustalenia umowne w przypadku niepełnego etatu, itd.).
2. Zasady wprowadzania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych i ruchomego czasu pracy.
3. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (godziny nadliczbowe a godziny ponadwymiarowe, dopuszczalność i zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, skutki zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej).
4. Zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 1.03.2018 r.
5. Formy i zasady dokonywania rekompensaty za pracę:
• w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego i średniotygodniowego,
• w dniu wolnym wynikającym z 5-dniowego tygodnia pracy,
• w niedzielę i święto,
• rozliczenie godzin nadliczbowych w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego.
6. Czas pracy różnych grup pracowników, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku.
7. Dokumentacja czasu pracy:
• potwierdzanie obecności w pracy,
• ewidencja czasu pracy (wymogi, brak obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, archiwizacja ewidencji),
• harmonogramy czasu pracy (zasady ich tworzenia, dopuszczalność dokonywania zmian, itd.).
8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

2 dzień (praktyczny) – 15.10.2019

1. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy.
2. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.
3. Rozliczanie czasu pracy (w systemie podstawowym i równoważnym, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, w wydłużonym okresie rozliczeniowym).
4. Tworzenie ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.
5. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.

Temat 5 – Szczególne przypadki w ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy oraz zmiany wprowadzone w 2019 roku (2 dni).

1 dzień – 23.10.2019

1. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe:
• zmiany w wysokościach świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS od 2018 roku,
• zmiany w zwolnieniach od podatku świadczeń wypłacanych ze środków pracodawcy od 2018 roku.
2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy oskładkowania i opodatkowania.
3. Ćwiczenia w ustalaniu kwoty do wypłaty świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń zwolnionych z opodatkowania lub oskładkowania:
• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,
• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu.
4. Kwota wolna od podatku w 2019 roku.
5. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu.
6. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości wynagrodzenia:
• ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
• zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i świadczenia nieopodatkowanego.

2 dzień – 13.11.2019

1. Nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od 2019 roku:
• zasady naliczania zaliczek,
• obowiązki płatników w tym zakresie.
2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych:
• ustalania kwoty do wypłaty, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy,
• kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodu a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy,
• rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze.
3. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe – wyrok NSA.
4. Zasady ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.
5. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych:
• sposób ustalania tzw. „normalnego” wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
• sposób ustalania dodatku za godziny nadliczbowe (miesięcznym i akordowym),
• zasady ustalania wysokości dodatków na koniec okresu rozliczeniowego.
6. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstawy zaliczki na podatek dochodowy pracowników oddelegowanych.
7. Pracownicze Plany Kapitałowe:
• idea PPK,
• obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK,
• obowiązki pracodawcy w zakresie PPK,
• wpływ składki na PPK na wynagrodzenia.
8. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości wynagrodzenia.

Temat 6 – Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 i 2019 – 21.11.2019

1. Ustalanie prawa do świadczeń.
2. Rodzaje świadczeń.
3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.
4. Ustalanie świadczenia w sytuacjach szczególnych (np. premie kwartalne, półroczne, roczne a zmiana wymiaru czasu pracy).
5. Szczególne przypadki obliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
6. Szczególne przypadki dot. pobiera świadczeń związanych z rodzicielstwem.
7. Zmiany w zasiłkach opiekuńczych od 6.06.2018 r.
8. E–zwolnienia.
9. Nowe sytuacje, w których przysługuje lub nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego – od 1.10.2018 r. i 25.11.2018 r.
10. Nowe uprawnienia ZUS i płatników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich – od 1.01.2019 r.
11. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości świadczenia. 

Temat 7 – Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych – 26.11.2019

1. Granice potrąceń i kwoty wolna od potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.
2. Potrącenia obligatoryjne i fakultatywne z wynagrodzeń i zasiłków.
3. Wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z dokonywania potrąceń.
4. Zbieg potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych z wynagrodzeń i zasiłków.
5. Zasady dokonania potrąceń w przypadku wypłaty w jednym miesiącu z wynagrodzenia i świadczenia chorobowego.
6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
7. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.
8. Wyższa grzywna dla pracodawcy nierealizującego potrąceń alimentacyjnych od 1.01.2019 r.
9. Zmiany w dokonywaniu potrąceń z umów prawa cywilnego – od 1.01.2019 r.
10. Ćwiczenia w ustalaniu wynagrodzenia do wypłaty w miesiącu wystąpienia zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i zasiłku.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych,
jeśli w czasie trwania kursu pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień.

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3 000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 28.06, 12.09, 26.09, 14.10, 15.10, 23.10, 13.11, 21.11, 26.11.2019 Starogardzie Gdańskim.
Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

Cena kursu – 2790 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl