Temat: "Kadry i płace dla zaawansowanych"

Cena: 2700 zł

Data rozpoczecia: 2018-04-17 09:30:00
Data zakończenia: 2018-09-24 15:30:00

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zintensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem szkolenia jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie charakteryzującym się największą dynamiką w ostatnim okresie oraz największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych i dokonywaniu rozliczeń:

1. obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

2. nieobecności pracownicze

3. planowania i rozliczania czasu pracy

4. ustalanie świadczenia pozapłacowe oraz szczególne przypadki w wynagrodzeniach

5. ustalanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

6. dokonywania potrąceń, w tym w zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i świadczeń chorobowych w jednym miesiącu.

 

Grupa docelowa

Kurs dedykowany jest osobom, które pracują zajmują się tematyką prawa pracy, kadr oraz płac i zamierzają usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę o zmiany w przepisach prawa pracy, wynagrodzeniach, nowe wykładnie, wyjaśnienia organów administracji publicznej oraz ciekawe orzeczenia sądowe.

 

MODUŁ I – Nawiązanie i ustanie stosunku pracy - 17.04.2018

1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników

a. badania lekarskie (skierowania na badania lekarskie oraz konieczność wykonania badań w szczególnych przypadkach, orzeczenia lekarskie)

b. obowiązki pracodawcy związane z dopuszczeniem pracownika do pracy

c. moment wydania informacji do umowy o pracę – stanowisko PIP i MRPiPS

d. dokumentacja pracownicza oraz zapowiedzi zmian

e. umowy o pracę (na okres próbny i czas określony w świetle zmian od 2016 r. i wyjaśnień MRPiPS)

2. Rozwiązywanie umów o pracę

a. okresy wypowiedzenia umów o pracę

b. nowe zasady wystawiania świadectwa pracy od 2017 roku

c. ochrona pracowników w wieku przedemerytalny w związku ze zmianami w emeryturach od 01.10.2017 r.

d. przyczyny i uzasadnienie wypowiadania umów o pracę

e. wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia – najnowsze wyroki SN

 

MODUŁ II – Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia - 24.04.2018

1. Urlop wypoczynkowy (zasady ustalania stażu urlopowego, zasady udzielania urlopu, ustalanie wymiaru przysługującego urlopu w szczególnych przypadkach)

2. Urlop bezpłatny (na wniosek pracownika i wniosek pracodawcy)

3. Urlopy okolicznościowe

4. Urlop dodatkowy i zasady jego stosowania

5. Niezdolność do pracy z powodu choroby lub opieki nad innym członkiem rodziny

6. Nieobecności związane z rodzicielstwem

a. zasady korzystania z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich

b. szczególne przypadki w korzystaniu z urlopów i pobieraniu świadczeń

c. zasady korzystania z urlopu wychowawczego

d. dni wolne na dziecko do lat 14

e. zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem

f. opieki nad chorym dzieckiem

7. Pozostały pełny katalog nieobecności w pracy uzupełniony o nowości z 2017 roku

8. Sposób dokumentowania nieobecności w pracy

9. Stanowiska MPiPS oraz GIP w zakresie stosowania przepisów dot. Nieobecności pracowniczych

10. Ćwiczenia w ustalaniu przysługującego wymiaru urlopów

 

 

MODUŁ III – Praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle nowych przepisów - 14.05.2018

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym. Przedstawione i przedyskutowane zostaną dotychczasowe wytyczne Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych oraz rekomendacje GIODO. Na szkoleniu przedstawione będzie przykładowe wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji w odniesieniu  i porównaniu do obecnych przepisów. Pozwoli to uczestnikom na ocenę zakresu zmian, które muszą wprowadzić we własnej organizacji.

 1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Jak czytać i analizować dokument, zawierający prawie 100 stron treści normatywnej.
 3. Podstawowe informacje o danych osobowych.
 4. Podstawowe pojęcia, czym i w jakim zakresie różni się zakres regulacji pomiędzy dwoma aktami prawnymi.
 5. Unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych.
 6. Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki.
 7. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód.
 8. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych.
 9. Przetwarzanie danych niewymagających identyfikacji.
 10. Obowiązki administratorów danych.
 11. Prawa osób, których dane dotyczą.
 12. Prawo do bycia zapomnianym - wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające.
 13. Poprawianie i usuwanie danych.
 14. Prawo sprzeciwu.
 15. Fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych.
 16. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 17. Przekazywanie danych do państw trzecich.
 18. Odpowiedzialność prawna i sankcje.
 19. Pytania i dyskusja.

 

MODUŁ IV – Planowanie i rozliczanie czasu pracy – cz. I, teoretyczna - 21.05.2018

1. Podstawowe pojęcia (norma a wymiar czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, dni wolne od pracy, praca zmianowa, zasada 5-dniowego tygodnia pracy, ruchomy czas pracy, ustalenia umowne w przypadku niepełnego etatu, itd.)

2. Zasady wprowadzania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych i ruchomego czasu pracy

3. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (godziny nadliczbowe a godziny ponadwymiarowe, dopuszczalność i zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, skutki zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej)

4. Formy i zasady dokonywania rekompensaty za pracę

a. w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego i średniotygodniowego

b. w dniu wolnym wynikającym z 5-dniowego tygodnia pracy

c. w niedzielę i święto

d. rozliczenie godzin nadliczbowych w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego

5. Czas pracy różnych grup pracowników

6. Dokumentacja czasu pracy

a. potwierdzanie obecności w pracy

b. ewidencja czasu pracy (wymogi, brak obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, archiwizacja ewidencji)

c. harmonogramy czasu pracy (zasady ich tworzenia, dopuszczalność dokonywania zmian, itd.)

7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy

 

MODUŁ V – Planowanie i rozliczanie czasu pracy – cz. II, praktyczna - 28.05.2018

1. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy

2. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym

3. Rozliczanie czasu pracy (w systemie podstawowym i równoważnym, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, w wydłużonym okresie rozliczeniowym)

4. Tworzenie ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym

5. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy

 

MODUŁ VI i VII – Szczególne przypadki w ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy

 

cz. I - 13.06.2018

1. Kwota wolna od podatku w 2018 roku

2. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu od 2018 r.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe

a. zmiany w wysokościach świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS od 2018 roku

b. zmiany w zwolnieniach od podatku świadczeń wypłacanych ze środków pracodawcy od 2018 r.

4. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy oskładkowania i opodatkowania

5. Ćwiczenia w ustalaniu kwoty do wypłaty świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń zwolnionych z opodatkowania lub oskładkowania

a. ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,

b. ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu.

 

cz. II - 18.06.2018

1. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych

a. ustalania kwoty do wypłaty, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy

b. kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodu a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy

c. rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze

2. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe – wyrok NSA

3. Zasady ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop

4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

a. sposób ustalania tzw. „normalnego” wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

b. sposób ustalania dodatku za godziny nadliczbowe (miesięcznym i akordowym)

c. zasady ustalania wysokości dodatków na koniec okresu rozliczeniowego

 

MODUŁ VIII – Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa - 17.09.2018

1. Ustalanie prawa do świadczeń

2. Rodzaje świadczeń

3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku

4. Ustalanie świadczenia w sytuacjach szczególnych (np. premie kwartalne, półroczne, roczne a zmiana wymiaru czasu pracy)

5. Szczególne przypadki obliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

6. Szczególne przypadki dot. pobiera świadczeń związanych z rodzicielstwem

7. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości świadczenia

 

MODUŁ IX - Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych - 24.09.2018

1. Granice potrąceń i kwoty wolna od potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków

2. Potrącenia obligatoryjne i fakultatywne z wynagrodzeń i zasiłków

3. Wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z dokonywania potrąceń

4. Zbieg potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych z wynagrodzeń i zasiłków

5. Zasady dokonania potrąceń w przypadku wypłaty w jednym miesiącu z wynagrodzenia i świadczenia chorobowego

6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

7. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń

8. Ćwiczenia w ustalaniu wynagrodzenia do wypłaty w miesiącu wystąpienia zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i zasiłku

 

Ekspert  praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Ekspert – prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE oraz studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji. Doktorantka i absolwentka Wydział Prawa i Administracji UKSW, wspólnik kancelarii prawnej. Prowadzi i opracowuje szkolenia z zakresu prawa, prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa. Prowadziła szkolenia m. in. dla Ministerstwa Sprawiedliwości,  Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 17.04, 24.04, 14.05, 21.05, 28.05, 13.06, 18.06, 17.09, 24.09.2018 w Starogardzie Gdańskim.

 

GODZINY KURSU: 09:30 – 15:30

 

Cena szkolenia – 2700 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl