Temat: "Akademia Kadrowego z rozliczania płac dla praktyków"

Cena: 1800 zł

Data rozpoczecia: 2018-04-13 09:00:00
Data zakończenia: 2018-09-21 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

 

Dzień I - Lista płac bez tajemnic – 13 kwietnia 2018

 

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS:

a. Wynagrodzenie w przypadku niezdolności przypadającej tylko w dni wolne od pracy

b. Wynagrodzenie w przypadku niezdolności przypadającej tylko w dni robocze

2. Zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku zmiany wynagrodzenia lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

a. Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia

b. Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku

4. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:

a. Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop

b. Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

c. Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

5. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Dzień II - Wynagrodzenia w przypadkach szczególnych – 9 maja 2018

 

1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalania podstawy do opodatkowania.

3. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania:

a. Świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. (m.in. ekwiwalenty – interpretacja ZUS)

b. Świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania zaliczki na podatek dochodowy.

4. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.

5. Zasady ustalania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowych oddelegowanych pracowników.

6. Naliczanie listy płac w szczególnych przypadkach:

a. Rozliczanie wartości świadczeń niepieniężnych

b. Ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

c. Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

d. Odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia a zwrot nadpłaconego wynagrodzenia

 

Dzień III - Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacjach szczególnych – 13 czerwca 2018

 

1. Świadczenia pieniężne:

a. Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa i wysokość)

b. Dokumentowanie prawa do poszczególnych świadczeń

2. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:

a. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu

b. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania

c.  Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy

d. Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń

3. Uzupełnianie wynagrodzenia:

a. Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia

b. Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia

c. Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu

4. Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.

5. Korekta wysokości i rodzaju świadczenia:

a. zasady wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego

b. zasady uzupełniania kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

c. konsekwencje zamiany wynagrodzenia chorobowego na zasiłek

d. konsekwencje zamiany zasiłku na wynagrodzenie chorobowe

 

Dzień IV - Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków – 11 września 2018

 

1. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.

2. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia:

a. Rodzaje potrąceń

b. Maksymalne potrącenia i kwoty wolne od potrąceń, z uwzględnieniem stanowiska PIP i Krajowej Rady Komorniczej z wypłat na przełomie roku.

c. Zbieg tytułów potrąceń zasady rozliczania

d. Zasady dokonywania potrąceń w przypadku świadczeń niepieniężnych należnych pracownikowi (opieka medyczna, karty sport, finansowanie dojazdów, ryczałt za użytkowanie samochodu, bony itd.).

3. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia:

a. Rodzaje i zasady dokonywania potrąceń

4. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków:

a. Rodzaje potrąceń

b. Maksymalne potrącenia i kwoty wolne

c. Potrącenia dobrowolne

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

6. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:

a. Obowiązki na etapie zatrudnienia pracownika

b. W przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych

c. W przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną

 

Dzień V i VI - Warsztaty z czasu pracy – 20-21 września 2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy, ustalaniem harmonogramów czasu pracy, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy. 

 

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

a. Obowiązki w zakresie planowania czasu pracy

b. Obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy

c. Ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników

d. Zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

a. Norma a  wymiar czasu pracy

b. Doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy

c. Odpoczynki dobowe i tygodniowe

d. Okresy rozliczeniowe 

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

a. Systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy 

b. Rozkłady czasu pracy

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

a. Rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

b. Zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe

c. Rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika

d. Rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy.

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

Ekspert - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom i biurom rachunkowym w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka e-learningowych szkoleń i kursów z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób. Tylko 2015 roku przeszkoliła ponad 540 osób.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 13.04, 9.05, 13.06, 11.09, 20-21.09.2018 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1800 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl