Temat: Kadry i płace dla zaawansowanych

Cena: 2790 zł

Data rozpoczecia: 2019-06-11 09:00:00
Data zakończenia: 2019-10-24 15:00:00

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zintensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem kursu jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie charakteryzującym się największą dynamiką w ostatnim okresie oraz największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych i dokonywaniu rozliczeń:

• obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

• nieobecności pracownicze

• planowanie i rozliczanie czasu pracy 

• ustalanie świadczeń pozapłacowych oraz szczególne przypadki w wynagrodzeniach

• ustalanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

• dokonywania potrąceń, w tym w zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i świadczeń chorobowych w jednym miesiącu.

Kurs dedykowany jest osobom, które zawodowo zajmują się tematyką prawa pracy, kadr oraz płac i zamierzają usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę o zmiany w przepisach prawa pracy, wynagrodzeniach, nowe wykładnie, wyjaśnienia organów administracji publicznej oraz ciekawe orzeczenia sądowe.

Temat 1 – Nawiązanie i ustanie stosunku pracy. – 11.06.2019

1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników:

• badania lekarskie (skierowania na badania lekarskie oraz konieczność wykonania badań w szczególnych przypadkach, orzeczenia lekarskie),

• obowiązki pracodawcy związane z dopuszczeniem pracownika do pracy,

• moment wydania informacji do umowy o pracę – stanowisko PIP i MRPiPS,

• umowy o pracę (na okres próbny i czas określony w świetle zmian od 2016 roku i wyjaśnień MRPiPS).

2. Rozwiązywanie umów o pracę:

• okresy wypowiedzenia umów o pracę,

• ochrona pracowników w wieku przedemerytalny w związku ze zmianami w emeryturach od 1.10.2017 r.,

• przyczyny i uzasadnienie wypowiadania umów o pracę,

• wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia – najnowsze wyroki SN.

Temat 2 – Dokumentacja pracownicza od 1.01.2019 r. – 18.06.2019

1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej:

• podstawy prawne dotyczące do prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

• sankcje karne za nieprowadzenie lub niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji.

2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i związanej z realizacją umów prawa cywilnego od 1.01.2019 r.:

• okres przechowywania dokumentacji pracowniczej zależny od okresu zatrudnienia i spełnienia dodatkowych obowiązków przez płatnika – kiedy 10 lat a kiedy 50 lat,

• zasady przekazania do ZUS wszystkich niezbędnych danych pracowników i zleceniobiorców do ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wysokości (imienne raporty miesięczne),

• nowy dokument – raport informacyjny i zasady jego stosowania od 1.01.2019 r.,

• dostosowanie definicji konta ubezpieczonego do rozszerzonego zakresu informacji,

• prawa ubezpieczonego do możliwości kontroli wysokości zebranych składek i innych informacji przechowywanych w ZUS.

3. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej na nowych zasadach od 1.01.2019 r.:

• zasady digitalizacja dokumentacji pracowniczej,

• obowiązki pracodawcy związane z digitalizacją dokumentacji pracowniczej,

• sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku zawarcia ponownego stosunku pracy pomiędzy byłym pracownikiem i pracodawcą,

• zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej po wymaganym okresie przechowywania,

• zasady zmiany postaci prowadzenia i przechowania dokumentacji pracowniczej w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu,

• przekazanie dokumentacji pracownikowi.

4. Dokumentacja prowadzona przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika.

5. Pozostałe zmiany:

• zmiana formularza wyrejestrowania ubezpieczonego,

• przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy z tym związane.

6. Dokumentacja osobowa od 2019 roku:

• nowe zasady prowadzenia akt osobowych (4 części, rodzaje dokumentów, które powinny być przechowywane w aktach osobowych),

• nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy,

• nowe zasady prowadzenia ewidencji urlopów wypoczynkowych,

• kwestionariusze składane przez kandydata do pracy oraz pracownika,

• skierowania na badania oraz orzeczenia o zdolności pracownika do pracy na danym stanowisku,

• oświadczenia składane przez pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy (potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy, z ryzkiem zawodowym występującym na stanowisku pracy, potwierdzenie odbycia szkolenia bhp, itd.),

• oświadczenia składane przez pracownika w związku z uprawnieniami rodzicielskimi,

• umowa o pracę – elementy umowy o pracę,

• zasady sporządzania informacja o warunkach zatrudnienia,

• zasady wnioskowania o uprawnienia rodzicielskie wprowadzone od 2.01.2016 r.,

• pozostała dokumentacja kadrowa.

7. Dokumentacja płacowa:

• oświadczenia do celów podatkowych,

• imienna karta wypłaconego wynagrodzenia,

• zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń dobrowolnych,

• informacje roczne o osiągniętych przychodach,

• informacja o wysokości wynagrodzenia osiągniętego przez emeryta i rencistę do celów emerytalno-rentowych,

• certyfikat rezydencji,

• listy płac,

• pozostała dokumentacja płacowa.

8. Dokumentacja prowadzona w związku z podpisaniem umów prawa cywilnego.

9. Akta (przepisy) wewnątrzzakładowe:

• regulamin wynagrodzeń,

• regulamin pracy,

• układ zbiorowy pracy,

• obwieszczenia,

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

• zmiany w obowiązku tworzenia regulaminów obowiązujące od 1.01.2017 r.

10. Świadectwo pracy po zmianach w 2017 roku:

• nowe zasady wydawania świadectwa pracy,

• nowa treść świadectwa pracy – szczegółowe omówienie wprowadzonych zmian,

• nowe zasady wypełniania świadectwa pracy – zawierania niektórych informacji tylko w uzasadnionych przypadkach,

• szczególne przypadki wypełniania świadectwa pracy,

• wydawanie świadectw pracy w okresie przejściowym,

• nowy projekt dotyczący świadectwa pracy.

Temat 3 – Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia. – 25.06.2019

1. Urlop wypoczynkowy (zasady ustalania stażu urlopowego, zasady udzielania urlopu, ustalanie wymiaru przysługującego urlopu w szczególnych przypadkach).

2. Urlop bezpłatny (na wniosek pracownika i wniosek pracodawcy).

3. Urlopy okolicznościowe.

4. Urlop dodatkowy i zasady jego stosowania.

5. Niezdolność do pracy z powodu choroby lub opieki nad innym członkiem rodziny.

6. Nieobecności związane z rodzicielstwem:

• zasady korzystania z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich,

• szczególne przypadki w korzystaniu z urlopów i pobieraniu świadczeń,

• zasady korzystania z urlopu wychowawczego,

• dni wolne na dziecko do lat 14,

• zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem,

• opieka nad chorym dzieckiem.

7. Pozostały pełny katalog nieobecności w pracy uzupełniony o nowości z 2017 roku.

8. Sposób dokumentowania nieobecności w pracy.

9. Stanowiska MPiPS oraz GIP w zakresie stosowania przepisów dot. nieobecności pracowniczych.

10. Ćwiczenia w ustalaniu przysługującego wymiaru urlopów.

Temat 4 – Planowanie i rozliczanie czasu pracy (2 dni). – 12-13.09.2019

1 dzień – teoretyczny

1. Podstawowe pojęcia (norma a wymiar czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, dni wolne od pracy, praca zmianowa, zasada 5-dniowego tygodnia pracy, ruchomy czas pracy, ustalenia umowne w przypadku niepełnego etatu, itd.).

2. Zasady wprowadzania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych i ruchomego czasu pracy.

3. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (godziny nadliczbowe a godziny ponadwymiarowe, dopuszczalność i zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, skutki zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej).

4. Zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 1.03.2018 r.

5. Formy i zasady dokonywania rekompensaty za pracę:

• w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego i średniotygodniowego,

• w dniu wolnym wynikającym z 5-dniowego tygodnia pracy,

• w niedzielę i święto,

• rozliczenie godzin nadliczbowych w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego.

6. Czas pracy różnych grup pracowników, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku.

7. Dokumentacja czasu pracy:

• potwierdzanie obecności w pracy,

• ewidencja czasu pracy (wymogi, brak obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, archiwizacja ewidencji),

• harmonogramy czasu pracy (zasady ich tworzenia, dopuszczalność dokonywania zmian, itd.).

8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

2 dzień – praktyczny

1. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy.

2. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.

3. Rozliczanie czasu pracy (w systemie podstawowym i równoważnym, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, w wydłużonym okresie rozliczeniowym).

4. Tworzenie ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.

5. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.

Temat 5 – Szczególne przypadki w ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy oraz zmiany wprowadzone w 2019 roku (2 dni). – 26-27.09.2019

1 dzień

1. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe:

• zmiany w wysokościach świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS od 2018 roku,

• zmiany w zwolnieniach od podatku świadczeń wypłacanych ze środków pracodawcy od 2018 roku.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy oskładkowania i opodatkowania.

3. Ćwiczenia w ustalaniu kwoty do wypłaty świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń zwolnionych z opodatkowania lub oskładkowania:

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu.

4. Kwota wolna od podatku w 2019 roku.

5. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu.

6. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości wynagrodzenia:

• ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,

• zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i świadczenia nieopodatkowanego.

2 dzień

1. Nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od 2019 roku:

• zasady naliczania zaliczek,

• obowiązki płatników w tym zakresie.

2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych:

• ustalania kwoty do wypłaty, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy,

• kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodu a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy,

• rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze.

3. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe – wyrok NSA.

4. Zasady ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.

5. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych:

• sposób ustalania tzw. „normalnego” wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,

• sposób ustalania dodatku za godziny nadliczbowe (miesięcznym i akordowym),

• zasady ustalania wysokości dodatków na koniec okresu rozliczeniowego.

6. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstawy zaliczki na podatek dochodowy pracowników oddelegowanych.

7. Pracownicze Plany Kapitałowe:

• idea PPK,

• obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK,

• obowiązki pracodawcy w zakresie PPK,

• wpływ składki na PPK na wynagrodzenia.

8. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości wynagrodzenia.

Temat 6 – Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 i 2019 – 11.10.2019

1. Ustalanie prawa do świadczeń.

2. Rodzaje świadczeń.

3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.

4. Ustalanie świadczenia w sytuacjach szczególnych (np. premie kwartalne, półroczne, roczne a zmiana wymiaru czasu pracy).

5. Szczególne przypadki obliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

6. Szczególne przypadki dot. pobiera świadczeń związanych z rodzicielstwem.

7. Zmiany w zasiłkach opiekuńczych od 6.06.2018 r.

8. E–zwolnienia.

9. Nowe sytuacje, w których przysługuje lub nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego – od 1.10.2018 r. i 25.11.2018 r.

10. Nowe uprawnienia ZUS i płatników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich – od 1.01.2019 r.

11. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości świadczenia.

Temat 7 – Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych – 24.10.2019

1. Granice potrąceń i kwoty wolna od potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.

2. Potrącenia obligatoryjne i fakultatywne z wynagrodzeń i zasiłków.

3. Wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z dokonywania potrąceń.

4. Zbieg potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych z wynagrodzeń i zasiłków.

5. Zasady dokonania potrąceń w przypadku wypłaty w jednym miesiącu z wynagrodzenia i świadczenia chorobowego.

6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

7. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.

8. Wyższa grzywna dla pracodawcy nierealizującego potrąceń alimentacyjnych od 1.01.2019 r.

9. Zmiany w dokonywaniu potrąceń z umów prawa cywilnego – od 1.01.2019 r.

10. Ćwiczenia w ustalaniu wynagrodzenia do wypłaty w miesiącu wystąpienia zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i zasiłku.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych,
jeśli w czasie trwania kursu pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień.

Szkolenie prowadzić będą wybitni praktycy, mający na swoich kontach wiele publikacji, co zapewni bardzo szerokie spojrzenie na omawiane tematy.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 11.06, 18.06, 25.06, 12.09, 13.09, 26.09, 27.09, 11.10, 24.10.2019 Lublinie.
Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

Cena kursu – 2790 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl