Temat: „Kadry i płace dla zaawansowanych”

Cena: 2700 zł

Data rozpoczecia: 2018-09-03 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-11 15:00:00

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zintensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem szkolenia jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie charakteryzującym się największą dynamiką w ostatnim okresie oraz największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych i dokonywaniu rozliczeń:

• obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

• nieobecności pracownicze,

• planowania i rozliczania czasu pracy ,

• ustalanie świadczenia pozapłacowe oraz szczególne przypadki w wynagrodzeniach,

• ustalanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

• dokonywania potrąceń, w tym w zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i świadczeń chorobowych w jednym miesiącu.

Grupa docelowa:

Kurs dedykowany jest osobom, które pracują zajmują się tematyką prawa pracy,  kadr oraz płac i zamierzają usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę o zmiany w przepisach prawa pracy, wynagrodzeniach, nowe wykładnie, wyjaśnienia organów administracji publicznej oraz ciekawe orzeczenia sądowe.

Moduł I – 3.09 – Nawiązanie i ustanie stosunku pracy

1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników:

2. Rozwiązywanie umów o pracę:

 

Moduł II – 26.09 – Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.

1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej:

2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i związanej z realizacją umów prawa cywilnego od 01.01.2019 r.:

3. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej na nowych zasadach od 01.01.2019r.

4. Dokumentacja prowadzona przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika.

5. Pozostałe zmiany:

6. Dokumentacja osobowa:

7. Dokumentacja płacowa:

8. Dokumentacja prowadzona w związku z podpisaniem umów prawa cywilnego.

9. Akta (przepisy) wewnątrzzakładowe:

10. Świadectwo pracy po zmianach w 2017 r.

 

Moduł III – 3.10 – Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia

1. Urlop wypoczynkowy (zasady ustalania stażu urlopowego, zasady udzielania urlopu, ustalanie wymiaru przysługującego urlopu w szczególnych przypadkach).

2. Urlop bezpłatny (na wniosek pracownika i wniosek pracodawcy).

3. Urlopy okolicznościowe.

4. Urlop dodatkowy i zasady jego stosowania.

5. Niezdolność do pracy z powodu choroby lub opieki nad innym członkiem rodziny.

6. Nieobecności związane z rodzicielstwem:

7. Pozostały pełny katalog nieobecności w pracy uzupełniony o nowości z 2017 r.

8. Sposób dokumentowania nieobecności w pracy.

9. Stanowiska MPiPS oraz GIP w zakresie stosowania przepisów dot. nieobecności pracowniczych.

10. Ćwiczenia w ustalaniu przysługującego wymiaru urlopów.

 

Moduł IV i V – 22-23.10 – Planowanie i rozliczanie czasu pracy

I dzień – teoretyczny

1. Podstawowe pojęcia (norma a wymiar czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, dni wolne od pracy, praca zmianowa, zasada

5-dniowego tygodnia pracy, ruchomy czas pracy, ustalenia umowne w przypadku niepełnego etatu, itd.).

2. Zasady wprowadzania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych i ruchomego czasu pracy.

3. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (godziny nadliczbowe a godziny ponadwymiarowe, dopuszczalność i zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, skutki zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej).

4. Zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 r.

5. Formy i zasady dokonywania rekompensaty za pracę.

6. Czas pracy różnych grup pracowników.

7. Dokumentacja czasu pracy.

8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

II dzień - praktyczny

1. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy.

2. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.

3. Rozliczanie czasu pracy (w systemie podstawowym i równoważnym, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, w wydłużonym okresie rozliczeniowym).

4. Tworzenie ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.

5. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.

 

Moduł VI i VII – 7-8.11 – Szczególne przypadki w ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy

I dzień

1. Kwota wolna od podatku w 2018 r.

2. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu od 2018 r.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe.

4. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy oskładkowania i opodatkowania.

5. Ćwiczenia w ustalaniu kwoty do wypłaty świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń zwolnionych z opodatkowania lub oskładkowania:

II dzień

6. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych:

7. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe – wyrok NSA.

8. Zasady ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.

9. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Moduł VIII – 20.11 – Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

1. Ustalanie prawa do świadczeń.

2. Rodzaje świadczeń.

3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.

4. Ustalanie świadczenia w sytuacjach szczególnych (np. premie kwartalne, półroczne, roczne a zmiana wymiaru czasu pracy).

5. Szczególne przypadki obliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

6. Szczególne przypadki dot. pobiera świadczeń związanych z rodzicielstwem

7. E-zwolnienia od 01.07.2018 r.

8. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości świadczenia.

 

Moduł IX – 11.12 – Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych

1. Granice potrąceń i kwoty wolna od potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.

2. Potrącenia obligatoryjne i fakultatywne z wynagrodzeń i zasiłków.

3. Wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z dokonywania potrąceń.

4. Zbieg potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych z wynagrodzeń i zasiłków.

5. Zasady dokonania potrąceń w przypadku wypłaty w jednym miesiącu z wynagrodzenia i świadczenia chorobowego.

6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

7. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.

8. Ćwiczenia w ustalaniu wynagrodzenia do wypłaty w miesiącu wystąpienia zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i zasiłku.

Ekspert - praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach: 3.09, 26.09, 3.10, 22-23.10, 7-8.11, 20.11, 11.12.2018r. w Krakowie.

 

GODZINY KURSU: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 2700 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl