Temat: "Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-23 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-26 15:00:00

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zintensyfikowane działania ZUSPIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem szkolenia jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w dziedzinach charakteryzujących się największą oraz największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych i dokonywaniu rozliczeń.

Kurs dedykowany jest osobom, które pracują zajmują się tematyką prawa pracy, kadr oraz płac i zamierzają usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę o zmiany w przepisach prawa pracy, wynagrodzeniach, nowe wykładnie, wyjaśnienia organów administracji publicznej oraz ciekawe orzeczenia sądowe.

Dzień 1 i 2 – Czas pracy w praktyce – warsztaty – 23-24.01.2019

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

• obowiązki w zakresie planowania czasu pracy,

• obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy,

• ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników,

• zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

• norma a wymiar czasu pracy,

• doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy,

• odpoczynki dobowe i tygodniowe,

• okresy rozliczeniowe.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

• systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy,

• rozkłady czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

• rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

• zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe,

• rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika,

• rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy.

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

Dzień 3 – Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń – 13.02.2019

1. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

• przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej,

• zapłata ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w aspekcie podatkowym – wyrok NSA z 2015 r.

2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych:

• kwota wolna od podatku należy a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy – orzeczenie NSA z 2016 r.,

• gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe:

• zmiany w wysokościach kwot świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS,

• świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania,

• oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych.

4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach:

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu,

• ustalanie wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPiPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

5. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego:

• wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,

• wypłata zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego,

• wypłata świadczenia chorobowego w zaniżonej wysokości,

• wypłata zasiłku chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego,

• wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z rodzicielstwem.

6. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków:

• dokonywanie potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu,

• dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia a kilka wypłat w jednym miesiącu,

• ustalanie kwoty potrącenia a rozliczanie świadczeń niepieniężnych,

• ustalanie kwoty wolnej od potrąceń a zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

 

 

 

Dzień 4 – Zmiany w prawie pracy w 2019 roku – 19.02.2019

1. Nowe uprawnienia rodziców dzieci specjalnej troski od 06.06.2018 r.

2. Zmiany w czasie pracy w 2018 r. – zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 roku.

3. Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.

4. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych w 2018 r. i 2019 r.

5. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019 r.

6. Zmiany w zatrudnianiu młodocianych od 01.09.2018 r.

7. Nowa umowa prawa cywilnego – umowa o pomocy przy zbiorach – od 18.05.2018 r.

8. Ochrona przedemerytalna po zmianach 01.10.2017 r.

9. Podatek dochodowy od osób fizycznych od 2018 r.

10. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika korzystającego z pracy pracowników tymczasowych od 01.06.2017 r.

11. Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 r.

12. Najciekawsze orzeczenia SN z 2016 – 2018 r.:

• czy zapłacone przez płatnika za ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią jego przychód? – stanowiska dyrektora KIS i sądu najwyższego,

• jak ustalić kwotę do, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy?

• czy należy zastosować kwotę wolną od podatku oraz koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy?

• jak rozliczyć wynagrodzenie, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze?

• czy paliwo mieści się w ryczałcie samochodowym przyznanym z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych? – najnowsze orzeczenia sądów.

13. Panel dyskusyjny.

 

Dzień 5 – Praktyczna Ochrona Danych Osobowych po wejściu RODO 2018 – 26.02.2018

1. Czym jest i jakie znaczenie ma RODO? Jakie są konsekwencje dla zagadnień związanych z zatrudnieniem?

2. Z jakimi danymi osobowymi spotykamy się w dziale kadr:

• kim jest pracownik w rozumieniu RODO?

• specyfika RODO w przedmiocie zatrudnienia.

3. Odpowiedzialność prawna i sankcje.

4. Dane osobowe przetwarzane przez kadry.

5. Różnice w zakresie postępowania z pracownikami a innymi osobami w kontekście RODO w zakresie zbierania, przechowywania, usuwania, archiwizacji danych.

6. Kim jest odbiorca danych? Jak należy traktować zapytania padające od podmiotów trzecich?

7. Dokumentacja wymagana przez RODO.

8. Zadania działu kadr w bieżącej dokumentacji RODO:

9. Zabezpieczenia danych osobowych.

10. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych.

11. Co nam daje certyfikacja? Czy warto o nią starać się z perspektywy kadr?

12. Zasady przetwarzania danych w RODO.

13. Jak powinna wyglądać zgoda według RODO?

14. Dane wrażliwe (szczególnie chronione).

15. Obowiązki pracodawcy względem pracownika według RODO.

16. Prawa pracowników i kandydatów na pracowników.

17. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

• podmioty, które muszą wyznaczyć Inspektora?

• kiedy warto wyznaczyć IOD?

• zadania IOD.

18. Przekazywanie danych pracowniczych do państw trzecich.

19. Pytania i dyskusja

 

Ekspert – wysokiej klasy specjalista Prawa Pracy. Swoje doświadczenie zdobywała w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy, zajmując się prawną ochroną pracy, m.in. wynagrodzeniami i innymi świadczeniami pracowniczymi, czasem pracy, urlopami rodzicielskimi, funduszem socjalnym. Prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach.

Ekspert – Radca Prawny, ukończył aplikację radcowską OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada własne publikacje, szkolenia prowadzi od 2006 r. Ochroną danych osobowych zajmuje się zawodowo od 11 lat, od kilku lat wykonuje ponadto obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Prowadził szkolenia m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwa Powiatowego w Brzegu, Starostwa Powiatowego w Dębicy, Sądu Rejonowego w Krakowie, Citibanku Handlowego S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o. i wielu innych.

Ekspert – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.Trener z ponad 19 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej. Od wielu lat współpracuje z Rzeczpospolitą, Gazetą Prawną, wydawnictwem GOFIN, WIP, BECK.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 23.01, 24.01, 13.02, 19.02, 26.02.2019 w Kielcach.

 

Godziny kursu: 9:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl