Temat: "Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-06-25 09:00:00
Data zakończenia: 2018-09-27 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy.

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego.

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

 

Dzień I – Praktyczna Ochrona Danych Osobowych po wejściu RODO 2018 dla działów HR – 6.09.2018

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym. Przedstawione i przedyskutowane zostaną dotychczasowe wytyczne Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych oraz rekomendacje GIODO. Na szkoleniu przedstawione będzie przykładowe wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji w odniesieniu i porównaniu do obecnych przepisów. Pozwoli to uczestnikom na ocenę zakresu zmian, które muszą wprowadzić we własnej organizacji.

1. Audyt ryzyka jako wprowadzenie do RODO. Ryzyka w RODO.

2. Szacowanie ryzyka a ocena skutków dla ochrony danych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Zasady powierzenia przetwarzania danych.

5. Omówienie podstawowych zasad ochrony danych.

6. Zasady przetwarzania w UODO i RODO.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

• prawo do uzyskania kopii danych,

• prawo do bycia zapomnianym,

• prawo do ograniczenia przetwarzania,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do sprostowania danych,

8. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych: dane osobowe – zwykłe i szczególne (wrażliwe), administrator, podmiot przetwarzający.

9. Przesłanki przetwarzania danych osobowych – niezbędność przetwarzania.

10. ADO, IOD, WSPÓŁADMINISTRATOR – kim są, za co odpowiadają, właściwa forma powołania, rola i obowiązki.

11. Czy IOD trzeba powołać? Omówienie planowanych zmian w przepisach.

12. Kto może pełnić rol. IOD (niezbędne kwalifikacje zawodowe)?

13. Inspektor Ochrony Danych (IOD) w miejsce ABI – zakres kompetencji, kogo i kiedy obejmuje obowiązek wyznaczania IOD.

14. Zbiory danych osobowych – co to takiego? Czy znikną po 25 maja 2018?

15. Ewidencja zbiorów danych osobowych w firmie.

16. Środki zabezpieczające prawa i wolności podmiotu danych (zabezpieczenia techniczne, informatyczne i organizacyjne dokumentów).

17. Dobre praktyki i procedury.

18. Obowiązki administratora.

19. Obowiązki informacyjne.

20. Nowe wymogi dotyczące zgody na przetwarzanie danych.

21. Rejestr czynności przetwarzania (kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestru?)

22. Informowanie o naruszeniu ochrony danych.

23. Przetwarzanie danych osobowych w kadrach – prawa i obowiązki pracodawcy:

• komu można udostępnić akta osobowe pracowników?,

• czy pracodawca ma obowiązek udostępnienia pracownikowi jego akt osobowych? Jeśli tak, to z jakich regulacji prawnych wynika ten obowiązek? Czy pracownik może wykonywać kserokopie zgromadzonych w tych aktach dokumentów?,

• ochrona danych osobowych w przypadku prowadzenia szczegółowej listy obecności,

• przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i upoważnienie do podpisania świadectwa pracy.

24. Jakie nowe obowiązki nakłada RODO na administratora danych w zakresie notyfikacji naruszeń.

Praktyczne przygotowanie do RODO dla firmy – warsztat

W trakcie warsztatów uczestnicy :

• przeprowadzą audyt w swojej jednostce na podstawie dokumentacji wewnętrznej i istniejących procedur,

• stworzą dokumentację wymaganą przepisami prawa i dowiedzą się jaka powinny być treści poszczególnych dokumentów (upoważnień, zgód, umów, rejestrów, protokołów i sprawozdań),

• dowiedzą się jak ewidencjonować zbiory danych,

• otrzymają zalecenia jak wdrożyć zmiany, jak stworzyć procedury zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych,

• stworzą politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarzadzania systemem informatycznym,

• będą na bieżąco analizować ryzyko i stworzą jego ocenę.

 

Dzień II – Zmiany w prawie pracy 2017 i 2018 roku – 13.09.2018

1. Zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 roku.
2. Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.:
• zmiany w formie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
• nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• raport informacyjny do ZUS,
• obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
3. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych w 2018 r. i 2019 r.:
• e-zwolnienia –wyłącznie e-zwolnienia od 01.12.2018 r.,
• zmiana zasad finansowania prewencji wypadkowej od.01.01.2018 r.,
• przywrócenie możliwości generowania dokumentu płatniczego w Płatniku,
• zmiany w dokumencie wyrejestrowania i dokumentach rozliczeniowych od 01.01.2019 r.,
• uprawnienia ZUS do ustalania płatników składek przy stosowaniu outsourcingu.
4. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019 r.
5. Zmiany w zatrudnianiu młodocianych od 01.09.2018 r.
• nowa definicja młodocianego,
• dopuszczalność pracy przez młodocianych poniżej 15 roku życia.
6. Nowa umowa prawa cywilnego – umowa o pomocy przy zbiorach – od 18.05.2018 r.:
• rodzaje upraw przy których można zatrudnić osoby przy zbiorach,
• czynności wykonywane w ramach pomocy przy zbiorach,
• maksymalny okres zatrudnienia na umowę o pomocy przy zbiorach,
• obowiązki rolnika wobec pomocnika,
• zasady podlegania ubezpieczeniom,
• dopuszczalność wypowiedzenia umowy przy zbiorach.
7. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 06.2017 r. i w 2018 r.:
• zatrudnianie obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą – od 11.06.2017 r.,
• przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (niebędącego w UE) – nowe zasady dla cudzoziemców,
• uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej - zmiany w rejestracji oświadczeń,
• nowe rozwiązania ułatwiające kontynuację pracy przez cudzoziemca oraz zachęcające do zatrudniania na umowę o pracę,
• nowe zezwolenia na pracę sezonową od 01.01.2018 r. (preferencje dla obywateli 6 państw, nowy typ zezwolenia, okres pracy sezonowej, itd.),
• nowe zasady składania dokumentów do wydania A1 od 02.05.2018 r.,
• wzrost odpowiedzialności podmiotów zatrudniających cudzoziemców,
• przepisy przejściowe .
8. Ochrona przedemerytalna po zmianach 01.10.2017 r.:
• nowy wiek emerytalny,
• nowe zasady ochrony przedemerytalnej dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny przed wejściem w życie zmian i po wejściu w życie zmian,
• okoliczności wyłączające zakaz wypowiadania umowy o pracę w wieku przedemerytalnym.
9. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika korzystającego z pracy pracowników tymczasowych od 01.06.2017 r.:
• zmiana w ograniczeniach stosowania pracy tymczasowej – limity zatrudnienia okresowego, w tym dla osób zatrudnianych przez APT na umowy prawa cywilnego,
• zmiany w zakazie powierzania niektórych prac zatrudnionym do prac tymczasowych na umowę o pracę i umowy prawa cywilnego - w tym przepisy przejściowe,
• wprowadzenie zasady przedłużania umów do dnia porodu dla pracownicy tymczasowej – wyjaśnienia MRPiPS,
• nowe obowiązki informacyjne i ewidencyjne pracodawcy użytkownika,
• ustalanie okresu wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę i umów prawa cywilnego – przepisy przejściowe,
• rozszerzenie uprawnień kontrolnych PIP,
• wprowadzenie sankcji karnych dla pracodawcy użytkownika.
10. Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 r.:
• zawarcie umowy zlecenia,
• ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy,
• realizacja umowy przez więcej niż jedną osobę lub powierzenie jej realizacji osobie trzeciej,
• sposoby i termin potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
• zasady corocznej waloryzacji,
• przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy zlecenia,
• rozszerzenie uprawnień PIP w zakresie dokonywania kontroli,
• sankcje za niezgodne z prawem naliczanie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy.
11. Najciekawsze orzeczenia SN z 2016 - 2018 r.
12. Panel dyskusyjny.

 

Dzień III i IV – Warsztaty z czasu pracy – 26-27.09.2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy, ustalaniem harmonogramów czasu pracy, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy. 

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy:

• obowiązki w zakresie planowania czasu pracy,

• obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy,

• ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników,

• zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy.

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych.

6. Praca w dniu wolnym od pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

Dzień V – Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń – 11.10.2018

1. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe/

2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe.

4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach.

5. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego.

6. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków.

Ekspert – absolwentka studiów doktoranckich z prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Doświadczony doradca prawny oraz trener, wykładowca w polskim Uniwersytecie Wirtualnym w Łodzi. Przeprowadziła liczne szkolenia  z zakresu danych osobowych  w instytucjach budżetowych oraz u podmiotów prywatnych (m.in. Urząd Marszałkowski w Toruniu - 250 osób, Sądy w Poznaniu, Ciechanowie, Kielcach, , spółkę KIM, dealerów samochodowych, kancelarie adwokackie, itp.). Przeszkoliła pracowników szkół, przedszkoli, zespołów szkół (szkoły w Małopolsce, woj. dolnośląskim, woj. łódzkim, woj. podkarpackim)  doradzała placówkom oświatowym w zakresie dostosowania dokumentacji do nowych regulacji unijnych wynikających z RODO (placówki łódzkie, krakowskie, dolnośląskie).  Aktualnie prowadzi audyty w jednostkach,  jako ABI zapewniała także ochronę danych osobowych w fundacjach z którymi współpracowała. Jest twórcą procedur dotyczących ochrony danych osobowych.

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Ekspert – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.Trener z ponad 19 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej. Od wielu lat współpracuje z Rzeczpospolitą, Gazetą Prawną, wydawnictwem GOFIN, WIP, BECK.

Ekspert – wysokiej klasy specjalista z Prawa Pracy. Swoje doświadczenie zdobywała w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy, zajmując  się prawną ochroną pracy tj. m.in. wynagrodzeniami i innymi świadczeniami pracowniczymi, czasem pracy, urlopami rodzicielskim, funduszem socjalnym. Prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 6.09, 13.09, 26-27.09, 11.10.2018 roku w Kielcach.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl