Temat: "Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-12-18 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-13 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy.

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego.

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

Dzień 1 – Praktyczna Ochrona Danych Osobowych po wejściu RODO 2018 – 18.12.2018

1. RODO jako wezwanie dla specjalistów ds. kadr. Jakie są konsekwencje niosą zapisy rozporządzenia ogólnego dla procesów kadrowych?

2. Danymi osobowe kandydata do pracy i pracownika:

• procesy kadrowe a klauzule informacyjne,

• specyfika RODO w przedmiocie zatrudnienia.

3. Odpowiedzialność prawna i sankcje:

• ochrona danych jako podstawowe prawo osoby fizycznej,

• uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• sankcje, czyli co nam grozi za naruszenie ochrony danych,

• odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilna wynikająca z przepisów rozporządzenia ogólnego i ustawy o ochronie danych osobowych?

4. Dane osobowe przetwarzane przez kadry:

• zakres pojęcia danych w świetle definicji RODO,

• prawne aspekty przetwarzania danych,

• dobre praktyki w procesach kadrowych,

• rejestrowanie czynności przetwarzania,

• dane osobowe pracowników,

• dane osobowe kandydatów na pracowników,

5. Usługi outsourcingowe a przepisy rozporządzenia ogólnego.

6. Kim jest odbiorca danych? Udostępnianie danych dla podmiotów trzecich:

• banki i firmy windykacyjne,

• komornik, sąd,

• inne podmioty.

7. Dokumentacja wymagana przez RODO:

• upoważnienia,

• umowa powierzenia,

• budowanie klauzul informacyjnych,

• rejestrowanie czynności przetwarzania,

• ocena skutków dla ochrony danych,

• ocena ryzyka,

• rejestr naruszeń.

8. Zadania działu kadr w procesie ochrony danych:

• organizacja pracy i obiegu dokumentów,

• codzienna praktyka działu kadr.

9. Zabezpieczenia danych osobowych:

• podmioty zobowiązane do stosowania przepisów rozporządzenia ogólnego,

• zabezpieczenia organizacyjne,

• zabezpieczenia techniczne,

• zabezpieczenia informatyczne,

• procedura postępowania z incydentem.

10. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych:

• szczególne miejsce pracownika w zakresie przesłanek legalizujących,

• pojęcie zgody pracownika,

• elementy składowe „zgody”,

• waga zgody pracowniczej,

• możliwości zakwestionowania zgody pracownika,

• zbieranie i archiwizacja zgód.

11. Dane wrażliwe (szczególnie chronione):

• wykaz danych wrażliwych,

• biometria,

• pracownicze dane wrażliwe,

• warunki, kiedy pracodawca może przetwarzać dane szczególnie chronione.

12. Prawa pracowników i kandydatów na pracowników:

• prawo do usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym,

• prawo do ograniczenia przetwarzania,

• sprostowanie i usuwanie danych,

• inne prawa.

13. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

• podmioty, które muszą wyznaczyć Inspektora,

• kiedy warto wyznaczyć IOD,

• zadania IOD.

14. Przekazywanie danych pracowniczych do państw trzecich:

• definicja państwa trzeciego,

• kiedy można przekazać dane do państwa trzeciego.

15. Pytania i dyskusja.

 

Dzień 2 – Zmiany od 1 stycznia 2019 r. w prowadzeniu i przechowywaniu Dokumentacji Pracowniczej. Zabezpieczenie emerytalne pracowników wprowadzone ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, nowe obowiązki dla działów HR – 14.01.2019

I Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia zmiany od 01 stycznia 2019 r.

1. Jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy?

2. Doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS.

II Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zmiany od 01 stycznia 2019 r. na bazie projektu zmian rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej.

1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:

• akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D),

• możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym,

• poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe),

• co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.),

• okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów.

2. Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej:

• zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej,

• warunki niemożności odbioru zawiadomienia,

• wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych,

• zasady odbioru dokumentacji pracowniczej.

3. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej:

• dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej,

• wniosek i termin na wydanie dokumentacji,

• wniosek w aktach osobowych.

III Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

1. Nowe obowiązki pracodawcy od 01 stycznia 2019 r., zmiany w ustawie Kodeks Pracy:

• prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,

• zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

• odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu,

• nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,

• obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji,

• ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza,

• obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej,

• obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.

2. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych, zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

• skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA,

• terminy na złożenie raportu ZUS RIA,

• dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA,

• skutki nieprzekazania raportów informacyjnych,

• obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA,

• zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

3. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia, zmiany w ustawie Kodeks Pracy:

• formy wypłaty wynagrodzenia od 01 stycznia 2019 r.,

• procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia.

IV Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO zmiany od 25.05.2018 r.

1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

• gromadzenie danych w procesie rekrutacji,

• warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych,

• żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych,

• zakończenie procesu rekrutacji - co ze złożonymi aplikacjami,

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji,

• jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników.

2. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia:

• obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń:

- projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy,

- nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych w tym prowadzenie akt osobowych,

• obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych,

• przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane,

• prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych:

- akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.),

- dokumentacja wypadkowa i chorobowa,

- badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne),

- pakiety medyczne i inne benefity,

- dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe,

- przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach, najnowsze stanowisko MRPiPS,

• przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich,

• prowadzenie list obecności w świetle RODO,

• podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa,

• podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

V PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe korzyści dla pracowników wyzwania dla branży HR nowe obowiązki dla pracodawców od 01 stycznia 2019 r.

1. Podstawowe założenia systemu PPK:

• obowiązek i terminy utworzenia PPK,

• uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy),

• pojęcie osób uprawnionych i zatrudnionych oraz podmiotów zatrudniających dla celów PPK.

2. Harmonogram wdrożenia PPK.

3. Dobrowolność uczestnictwa w PPK:

• możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie,

• procedura informacyjna dla uczestników.

4. Wpłaty dokonywane do PPK:

• zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK,

• wysokość składek do PPK,

• zasilenia ze strony Funduszu Pracy,

• podstawa wymiaru składek do PPK.

5. Obowiązki pracodawcy w PPK:

• zwiększenie kosztów pracy,

• wysokość wnoszonych składek do PPK,

• obowiązki administracyjne i informacyjne,

• dodatkowe składki,

• podział pomiędzy pracownika i pracodawcę,

• zasady dokonywania potrąceń składek przy wypłacie wynagrodzenia,

• wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych,

• dodatkowe środki przekazywane z budżetu państwa,

• wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych,

• zwolnienie z oskładkowania dodatkowych wpłat,

• powrót do PKK po rezygnacji - oświadczenie pracownika,

• rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka.

 

Dzień 4 – Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń – 28.01.2019

1. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

• przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej,

• zapłata ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w aspekcie podatkowym – wyrok NSA z 2015 r.

2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych:

• kwota wolna od podatku należy a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy – orzeczenie NSA z 2016 r.,

• gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe:

• zmiany w wysokościach kwot świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS,

• świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania,

• oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych.

4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach:

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu,

• ustalanie wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPiPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

5. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego:

• wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,

• wypłata zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego,

• wypłata świadczenia chorobowego w zaniżonej wysokości,

• wypłata zasiłku chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego,

• wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z rodzicielstwem.

6. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków:

• dokonywanie potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu,

• dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia a kilka wypłat w jednym miesiącu,

• ustalanie kwoty potrącenia a rozliczanie świadczeń niepieniężnych,

• ustalanie kwoty wolnej od potrąceń a zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

 

Dzień 5 i 6 – Czas pracy w praktyce – warsztaty – 12-13.02.2019

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy:

• obowiązki w zakresie planowania czasu pracy,

• obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy,

• ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników,

• zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy.

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

• norma a wymiar czasu pracy,

• doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy,

• odpoczynki dobowe i tygodniowe,

• okresy rozliczeniowe.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

• systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy,

• rozkłady czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

• rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

• zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe,

• rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika,

• rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy.

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta:

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

Ekspert – specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Od 2008 roku. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 roku współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" oraz "Serwisu Prawno-Pracowniczego", Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku: "Kadry i płace".

Ekspert – absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współtwórca i wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz służbie zdrowia

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 18.12.2018 oraz 14.01, 28.01, 12.02, 13.02.2019 w Katowicach.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl