Temat: „Kadry i płace dla zaawansowanych”

Cena: 3000 zł

Data rozpoczecia: 2018-09-04 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-14 15:00:00

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zintensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem szkolenia jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie charakteryzującym się największą dynamiką w ostatnim okresie oraz największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych i dokonywaniu rozliczeń:

• obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

• nieobecności pracownicze,

• planowania i rozliczania czasu pracy ,

• ustalanie świadczenia pozapłacowe oraz szczególne przypadki w wynagrodzeniach,

• ustalanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

• dokonywania potrąceń, w tym w zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i świadczeń chorobowych w jednym miesiącu.

Grupa docelowa:

Kurs dedykowany jest osobom, które pracują zajmują się tematyką prawa pracy,  kadr oraz płac i zamierzają usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę o zmiany w przepisach prawa pracy, wynagrodzeniach, nowe wykładnie, wyjaśnienia organów administracji publicznej oraz ciekawe orzeczenia sądowe.

Moduł I – Nawiązanie i ustanie stosunku pracy – 4.09.2018

1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników.

2. Rozwiązywanie umów o pracę.

 

MODUŁ II i III – Planowanie i rozliczanie czasu pracy – 11-12.09.2018

I dzień – teoretyczny

1. Podstawowe pojęcia (norma a wymiar czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, dni wolne od pracy, praca zmianowa, zasada

5-dniowego tygodnia pracy, ruchomy czas pracy, ustalenia umowne w przypadku niepełnego etatu, itd.).

2. Zasady wprowadzania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych i ruchomego czasu pracy.

3. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (godziny nadliczbowe a godziny ponadwymiarowe, dopuszczalność i zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, skutki zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej).

4. Zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 r.

5. Formy i zasady dokonywania rekompensaty za pracę.

6. Czas pracy różnych grup pracowników.

7. Dokumentacja czasu pracy.

8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

II dzień - praktyczny

1. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy.

2. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.

3. Rozliczanie czasu pracy (w systemie podstawowym i równoważnym, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, w wydłużonym okresie rozliczeniowym).

4. Tworzenie ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.

5. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.

 

Moduł IV – Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r. – 27.09.2018

1.    Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
2.    Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i związanej z realizacją umów prawa cywilnego od 01.01.2019 r.
3.    Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej na nowych zasadach od 01.01.2019r.
4.    Dokumentacja prowadzona przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika.
5.    Pozostałe zmiany.
6.    Dokumentacja osobowa.
7.    Dokumentacja płacowa.
8.    Dokumentacja prowadzona w związku z podpisaniem umów prawa cywilnego.
9.    Akta (przepisy) wewnątrzzakładowe.
10.   Świadectwo pracy po zmianach w 2017 r.

Moduł V – Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia – 4.10.2018

1. Urlop wypoczynkowy (zasady ustalania stażu urlopowego, zasady udzielania urlopu, ustalanie wymiaru przysługującego urlopu w szczególnych przypadkach).

2. Urlop bezpłatny (na wniosek pracownika i wniosek pracodawcy).

3. Urlopy okolicznościowe.

4. Urlop dodatkowy i zasady jego stosowania.

5. Niezdolność do pracy z powodu choroby lub opieki nad innym członkiem rodziny.

6. Nieobecności związane z rodzicielstwem:

7. Pozostały pełny katalog nieobecności w pracy uzupełniony o nowości z 2017 r.

8. Sposób dokumentowania nieobecności w pracy.

9. Stanowiska MPiPS oraz GIP w zakresie stosowania przepisów dot. nieobecności pracowniczych.

10. Ćwiczenia w ustalaniu przysługującego wymiaru urlopów.

 

Moduł VI – Rewolucyjne zmiany w systemie Ochrony Danych Osobowych stosowanie RODO i nowych przepisów krajowych – 16.10.2018

1. Podstawowe regulacje systemu ochrony danych osobowych.

2. Przygotowanie administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych.

3. Prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego.

4. Inspektor Ochrony Danych – pozycja, zadania i obowiązki osób uprzednio sprawujących funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

5. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie RODO oraz przepisów krajowych.

 

MODUŁ VII – Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa – 24.10.2018

1. Ustalanie prawa do świadczeń.

2. Rodzaje świadczeń.

3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.

4. Ustalanie świadczenia w sytuacjach szczególnych (np. premie kwartalne, półroczne, roczne a zmiana wymiaru czasu pracy).

5. Szczególne przypadki obliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

6. Szczególne przypadki dot. pobiera świadczeń związanych z rodzicielstwem

7. E-zwolnienia od 01.07.2018 r.

8. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości świadczenia.

 

MODUŁ VIII i IX – Szczególne przypadki w ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy – 21-22.11.2018

I dzień

1. Kwota wolna od podatku w 2018 r.

2. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu od 2018 r.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe.

4. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy oskładkowania i opodatkowania.

5. Ćwiczenia w ustalaniu kwoty do wypłaty świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń zwolnionych z opodatkowania lub oskładkowania:

II dzień

6. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych.

7. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe – wyrok NSA.

8. Zasady ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.

9. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

MODUŁ X - Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych – 14.12.2018

1. Granice potrąceń i kwoty wolna od potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.

2. Potrącenia obligatoryjne i fakultatywne z wynagrodzeń i zasiłków.

3. Wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z dokonywania potrąceń.

4. Zbieg potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych z wynagrodzeń i zasiłków.

5. Zasady dokonania potrąceń w przypadku wypłaty w jednym miesiącu z wynagrodzenia i świadczenia chorobowego.

6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

7. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.

8. Ćwiczenia w ustalaniu wynagrodzenia do wypłaty w miesiącu wystąpienia zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i zasiłku.

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Ekspert  członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, trener prawa. Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji, w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, ochrony środowiska. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe. Współpracuje z licznymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi, w ramach szkoleń i konsultacji adresowanych do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych, specjalizując się w gałęziach prawa gospodarczego i karnego, prawa spółek jak również ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej, a także wdrażania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 4.09, 11-12.09, 27.09, 4.10, 16.10, 24.10, 21-22.11, 14.12.2018 w Gliwicach.

 

Godziny szkolenia: 09:00-15:00.

 

Cena kursu – 3000 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl