Temat: "Kadry i płace dla zaawansowanych"

Cena: 2700 zł

Data rozpoczecia: 2018-10-19 09:00:00
Data zakończenia: 2019-01-29 15:00:00

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zintensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem szkolenia jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie charakteryzującym się największą dynamiką w ostatnim okresie oraz największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych i dokonywaniu rozliczeń:

• obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

• nieobecności pracownicze,

• planowania i rozliczania czasu pracy,

• ustalanie świadczenia pozapłacowe oraz szczególne przypadki w wynagrodzeniach,

• ustalanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

• dokonywania potrąceń, w tym w zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i świadczeń chorobowych w jednym miesiącu.

Kurs dedykowany jest osobom, które pracują zajmują się tematyką prawa pracy, kadr oraz płac i zamierzają usystematyzować oraz poszerzyć swoją wiedzę o zmiany w przepisach prawa pracy, wynagrodzeniach, nowe wykładnie, wyjaśnienia organów administracji publicznej oraz ciekawe orzeczenia sądowe.

MODUŁ I – Nawiązanie i ustanie stosunku pracy – 19.10.2018

1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników:

• badania lekarskie (skierowania na badania lekarskie oraz konieczność wykonania badań w szczególnych przypadkach, orzeczenia lekarskie),

• obowiązki pracodawcy związane z dopuszczeniem pracownika do pracy,

• moment wydania informacji do umowy o pracę – stanowisko PIP i MRPiPS,

• umowy o pracę (na okres próbny i czas określony w świetle zmian od 2016 roku i wyjaśnień MRPiPS),

• zatrudnianie młodocianych od 01.09.2018 r. – zmiany w przepisach,

• nowe uprawienia rodziców dzieci specjalnej troski w zakresie świadczenia pracy w formie telepracy od 06.06.2018 r.

2. Rozwiązywanie umów o pracę:

• okresy wypowiedzenia umów o pracę,

• ochrona pracowników w wieku przedemerytalny w związku ze zmianami w emeryturach od 01.10.2017,

• przyczyny i uzasadnienie wypowiadania umów o pracę,

• wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia – najnowsze wyroki SN.

 

MODUŁ II – Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r. – 30.10.2018

1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej:

• podstawy prawne dotyczące do prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

• sankcje karne za nieprowadzenie lub niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji.

2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i związanej z realizacją umów prawa cywilnego od 01.01.2019 r.

3. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej na nowych zasadach od 01.01.2019 r.

4. Dokumentacja prowadzona przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika.

5. Pozostałe zmiany :

• zmiana formularza wyrejestrowania ubezpieczonego,

• przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy z tym związane.

6. Dokumentacja osobowa.

7. Dokumentacja płacowa.

 

 

8. Dokumentacja prowadzona w związku z podpisaniem umów prawa cywilnego.

9. Akta (przepisy) wewnątrzzakładowe.

 

10. Świadectwo pracy po zmianach w 2017 roku.

 

 

MODUŁ III – Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia – 12.11.2018

1. Urlop wypoczynkowy (zasady ustalania stażu urlopowego, zasady udzielania urlopu, ustalanie wymiaru przysługującego urlopu w szczególnych przypadkach).

2. Urlop bezpłatny (na wniosek pracownika i wniosek pracodawcy).

3. Urlopy okolicznościowe.

4. Urlop dodatkowy i zasady jego stosowania.

5. Niezdolność do pracy z powodu choroby lub opieki nad innym członkiem rodziny.

6. Nieobecności związane z rodzicielstwem:

• zasady korzystania z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich,

• szczególne przypadki w korzystaniu z urlopów i pobieraniu świadczeń,

• zasady korzystania z urlopu wychowawczego,

• dni wolne na dziecko do lat 14,

• zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem,

• opieki nad chorym dzieckiem.

7. Pozostały pełny katalog nieobecności w pracy uzupełniony o nowości z 2017 roku .

8. Sposób dokumentowania nieobecności w pracy.

9. Stanowiska MPiPS oraz GIP w zakresie stosowania przepisów dot. nieobecności pracowniczych.

10. Ćwiczenia w ustalaniu przysługującego wymiaru urlopów.

 

MODUŁ IV i V – Planowanie i rozliczanie czasu pracy – 26-26.11.2018

I dzień – teoretyczny

1. Podstawowe pojęcia (norma a wymiar czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, dni wolne od pracy, praca zmianowa, zasada 5-dniowego tygodnia pracy, ruchomy czas pracy, ustalenia umowne w przypadku niepełnego etatu, itd.).

2. Zasady wprowadzania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych i ruchomego czasu pracy.

3. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (godziny nadliczbowe a godziny ponadwymiarowe, dopuszczalność i zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, skutki zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej).

4. Zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 r.

5. Formy i zasady dokonywania rekompensaty za pracę.

 

6. Czas pracy różnych grup pracowników:

• czas pracy osób zarządzających zakładem pracy,

• czas pracy kadry menadżerskiej,

• czas osób niepełnosprawnych,

• nowe uprawnienia dla przyszłych rodziców i rodziców dzieci specjalnej troski od 06.06.2018 r.

7. Dokumentacja czasu pracy:

• potwierdzanie obecności w pracy,

• ewidencja czasu pracy (wymogi, brak obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, archiwizacja ewidencji),

• harmonogramy czasu pracy (zasady ich tworzenia, dopuszczalność dokonywania zmian, itd.).

8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

 

II dzień - praktyczny

1. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy.

2. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.

3. Rozliczanie czasu pracy (w systemie podstawowym i równoważnym, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, w wydłużonym okresie rozliczeniowym).

4. Tworzenie ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym.

5. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.

 

MODUŁ VI i VII – Szczególne przypadki w ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy – 11-12.12.2018

I dzień

1. Kwota wolna od podatku w 2018 roku.

2. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu od 2018 roku.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe:

• zmiany w wysokościach świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS od 2018 roku,

• zmiany w zwolnieniach od podatku świadczeń wypłacanych ze środków pracodawcy od 2018 r.

4. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy oskładkowania i opodatkowania.

5. Ćwiczenia w ustalaniu kwoty do wypłaty świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń zwolnionych z opodatkowania lub oskładkowania:

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu.

 

II dzień

1. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych:

• ustalania kwoty do wypłaty, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy,

• kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodu a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy,

• rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze.

2. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe – wyrok NSA.

3. Zasady ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.

4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych:

• sposób ustalania tzw. „normalnego” wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,

• sposób ustalania dodatku za godziny nadliczbowe (miesięcznym i akordowym),

• zasady ustalania wysokości dodatków na koniec okresu rozliczeniowego.

 

MODUŁ VIII – Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa – 23.01.2019

1. Ustalanie prawa do świadczeń.

2. Rodzaje świadczeń.

3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.

4. Ustalanie świadczenia w sytuacjach szczególnych (np. premie kwartalne, półroczne, roczne a zmiana wymiaru czasu pracy).

5. Szczególne przypadki obliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

6. Szczególne przypadki dot. pobiera świadczeń związanych z rodzicielstwem.

7. E-zwolnienia od 01.07.2018 r.

8. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości świadczenia.

 

MODUŁ IX - Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych – 29.01.2019

1. Granice potrąceń i kwoty wolna od potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.

2. Potrącenia obligatoryjne i fakultatywne z wynagrodzeń i zasiłków.

3. Wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z dokonywania potrąceń.

4. Zbieg potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych z wynagrodzeń i zasiłków.

5. Zasady dokonania potrąceń w przypadku wypłaty w jednym miesiącu z wynagrodzenia i świadczenia chorobowego.

6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

7. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.

8. Ćwiczenia w ustalaniu wynagrodzenia do wypłaty w miesiącu wystąpienia zbiegu potrąceń oraz wypłaty wynagrodzenia i zasiłku.

 

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 19.10, 30.10, 12.11, 26-27.11, 11-12.12.2018, 23.01, 29.01.2019 w Chojnicach.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 2700 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl