Temat: "Warsztaty z wynagrodzeń dla zaawansowanych"

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-14 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-26 15:00:00

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeo społecznych, a także zintensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują koniecznośd monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagowad na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem szkolenia jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie charakteryzującym się największą dynamiką w ostatnim okresie oraz największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych i dokonywaniu rozliczeo:

• obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

• nieobecności pracownicze,

• planowania i rozliczania czasu pracy,

• ustalanie świadczenia pozapłacowe oraz szczególne przypadki w wynagrodzeniach,

• ustalanie świadczeo z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyostwa,

• dokonywania potrąceo, w tym w zbiegu potrąceo oraz wypłaty wynagrodzenia i świadczeo chorobowych w jednym miesiącu.

MODUŁ I i II – Szczególne przypadki w ustalaniu wynagrodzeo i świadczeo w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeo związanych ze stosunkiem pracy

I dzień

1. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe

a. zmiany w wysokościach świadczeo zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS od 2018 roku

b. zmiany w zwolnieniach od podatku świadczeo wypłacanych ze środków pracodawcy od 2018 r.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeo w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeo dla celów ustalenia podstawy oskładkowania i opodatkowania

3. Ćwiczenia w ustalaniu kwoty do wypłaty świadczeo w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeo zwolnionych z opodatkowania lub oskładkowania

a. ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,

b. ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu.

4. Kwota wolna od podatku w 2018 roku

5. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu od 2018 r.

6. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości wynagrodzenia

a. rozliczanie wynagrodzenia w miesiącu przekazania pracownikowi świadczenia niepieniężnego

b. ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

c. zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i świadczenia nieopodatkowanego

II dzień

1. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeo a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych

a. ustalania kwoty do wypłaty, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy

b. kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodu a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy

c. rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolnośd do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze

2. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe – wyrok NSA

3. Zasady ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop

4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych a. sposób ustalania tzw. „normalnego” wynagrodzenia za godziny nadliczbowe b. sposób ustalania dodatku za godziny nadliczbowe (miesięcznym i akordowym) c. zasady ustalania wysokości dodatków na koniec okresu rozliczeniowego

5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstawy zaliczki na podatek dochodowy pracowników oddelegowanych

6. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości wynagrodzenia

MODUŁ III – Świadczenia w razie choroby i macierzyostwa

1. Ustalanie prawa do świadczeo

2. Rodzaje świadczeo

3. Nowy wymiar zasiłku opiekuoczego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – od 06.06.2018 r.

4. Rozszerzenie zakresu sytuacji w których zasiłek chorobowy nie przysługuje - od 25.11.2018 r.

5. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku:

a. składniki wynagrodzenia podlegające uzupełnieniu

b. składniki wynagrodzenia włączane do podstawy zasiłkowej w kwocie faktycznie wypłaconej

6. Ustalanie świadczenia w sytuacjach szczególnych

7. Szczególne przypadki obliczania podwyższenia zasiłku macierzyoskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

8. Szczególne przypadki dot. pobiera świadczeo związanych z rodzicielstwem

9. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości świadczenia

MODUŁ IV - Potrącenia z wynagrodzeo, zasiłków i umów cywilnoprawnych w 2018 i od 2019 roku

1. Granice potrąceo i kwoty wolna od potrąceo z wynagrodzeo i zasiłków z uwzględnieniem zmian od 01.07.2018 r.

2. Potrącenia obligatoryjne i fakultatywne z wynagrodzeo i zasiłków

3. Wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z dokonywania potrąceo

4. Zbieg potrąceo obligatoryjnych i fakultatywnych z wynagrodzeo i zasiłków

5. Zasady dokonania potrąceo w przypadku wypłaty w jednym miesiącu z wynagrodzenia i świadczenia chorobowego

6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

7. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceo

8. Zmiany w dokonywaniu potrąceo z umów cywilnoprawnych od 2019 r.

9. Ćwiczenia w ustalaniu wynagrodzenia do wypłaty w miesiącu wystąpienia zbiegu potrąceo oraz wypłaty wynagrodzenia i zasiłku

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 14.01, 28.01, 12.02, 26.02.2019 roku w Bydgoszczy.

 

Godziny szkolenia: 09:00-15:00.

 

Cena kursu – 1200 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl