Temat: „Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków”

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-12-18 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-21 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy.

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego.

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

Dzień 1 – Zmiany w prawie pracy w 2018 roku – 18.12.2018

1. Nowe uprawnienia rodziców dzieci specjalnej troski od 06.06.2018 r.

2. Zmiany w czasie pracy w 2018 r. – zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 roku.

3. Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.

4. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych w 2018 r. i 2019 r.

5. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019 r.

6. Zmiany w zatrudnianiu młodocianych od 01.09.2018 r.

7. Nowa umowa prawa cywilnego – umowa o pomocy przy zbiorach – od 18.05.2018 r.

8. Ochrona przedemerytalna po zmianach 01.10.2017 r.

9. Podatek dochodowy od osób fizycznych od 2018 r.

10. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika korzystającego z pracy pracowników tymczasowych od 01.06.2017 r.

11. Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 r.

12. Najciekawsze orzeczenia SN z 2016 – 2018 r.:

• czy zapłacone przez płatnika za ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią jego przychód? – stanowiska dyrektora KIS i sądu najwyższego,

• jak ustalić kwotę do, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy?

• czy należy zastosować kwotę wolną od podatku oraz koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy?

• jak rozliczyć wynagrodzenie, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze?

• czy paliwo mieści się w ryczałcie samochodowym przyznanym z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych? – najnowsze orzeczenia sądów.

13. Panel dyskusyjny.

 

Dzień 2 – Praktyczna Ochrona Danych Osobowych po wejściu RODO 2018 – 15.01.2018

1. Czym jest i jakie znaczenie ma RODO? Jakie są konsekwencje dla zagadnień związanych z zatrudnieniem?

2. Z jakimi danymi osobowymi spotykamy się w dziale kadr:

• kim jest pracownik w rozumieniu RODO?

• specyfika RODO w przedmiocie zatrudnienia.

3. Odpowiedzialność prawna i sankcje.

4. Dane osobowe przetwarzane przez kadry.

5. Różnice w zakresie postępowania z pracownikami a innymi osobami w kontekście RODO w zakresie zbierania, przechowywania, usuwania, archiwizacji danych.

6. Kim jest odbiorca danych? Jak należy traktować zapytania padające od podmiotów trzecich?

7. Dokumentacja wymagana przez RODO.

8. Zadania działu kadr w bieżącej dokumentacji RODO:

9. Zabezpieczenia danych osobowych.

10. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych.

11. Co nam daje certyfikacja? Czy warto o nią starać się z perspektywy kadr?

12. Zasady przetwarzania danych w RODO.

13. Jak powinna wyglądać zgoda według RODO?

14. Dane wrażliwe (szczególnie chronione).

15. Obowiązki pracodawcy względem pracownika według RODO.

16. Prawa pracowników i kandydatów na pracowników.

17. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

• podmioty, które muszą wyznaczyć Inspektora?

• kiedy warto wyznaczyć IOD?

• zadania IOD.

18. Przekazywanie danych pracowniczych do państw trzecich.

19. Pytania i dyskusja

  

Dzień 3 – Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń – 22.01.2019

1. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

• przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej,

• zapłata ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w aspekcie podatkowym – wyrok NSA z 2015 r.

2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych:

• kwota wolna od podatku należy a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy – orzeczenie NSA z 2016 r.,

• gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe:

• zmiany w wysokościach kwot świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS,

• świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania,

• oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych.

4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach:

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu,

• ustalanie wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPiPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

5. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego:

• wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,

• wypłata zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego,

• wypłata świadczenia chorobowego w zaniżonej wysokości,

• wypłata zasiłku chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego,

• wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z rodzicielstwem.

6. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków:

• dokonywanie potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu,

• dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia a kilka wypłat w jednym miesiącu,

• ustalanie kwoty potrącenia a rozliczanie świadczeń niepieniężnych,

• ustalanie kwoty wolnej od potrąceń a zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

 

Dzień 3 i 4 – Czas pracy w praktyce – warsztaty – 20-21.02.2019

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

• obowiązki w zakresie planowania czasu pracy,

• obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy,

• ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników,

• zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

• norma a wymiar czasu pracy,

• doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy,

• odpoczynki dobowe i tygodniowe,

• okresy rozliczeniowe.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

• systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy,

• rozkłady czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

• rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

• zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe,

• rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika,

• rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy.

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

 

9. Czas pracy w podróży służbowej.

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Ekspert – uznany szkoleniowiec i specjalista z zakresu Prawa Pracy oraz rozliczeń czasu pracy, wieloletni praktyk. Wykładowca zajmujący się prowadzeniem zajęć w zakresie prawa pracy, a w szczególności czasu pracy kierowców m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, SEKA S.A., NOT, Akademii Transportu. Współautor publikacji „Czas pracy kierowców” wyd. Akademia Transportu 2007 i 2008 roku.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 18.12.2018 i 15.01, 22.01, 20-21.02.2019 roku w Bydgoszczy.

 

Godziny szkolenia: 09:00-15:00.

 

Cena kursu – 1500 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl