Temat: "Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-04-20 09:00:00
Data zakończenia: 2018-06-04 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

 

Dzień 1 - Prawo Pracy – przepisy obowiązujące w 2018 roku - 20.04.2019

1. Umowy o pracę na czas określony i okres próbny po zmianach.

2. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w zakresie umów cywilnych.

3. AKTA OSOBOWE – nowe propozycje zmian: 

4. ŚWIADECTWA PRACY – nowe zasady wystawiania:

5. Wybrane znowelizowane przepisy o zatrudnianiu:

6. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w przypadku pierwszej kontroli firmy.

 

Dzień 2 - Praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle nowych przepisów - 26.04.2018

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym. Przedstawione i przedyskutowane zostaną dotychczasowe wytyczne Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych oraz rekomendacje GIODO. Na szkoleniu przedstawione będzie przykładowe wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji w odniesieniu  i porównaniu do obecnych przepisów. Pozwoli to uczestnikom na ocenę zakresu zmian, które muszą wprowadzić we własnej organizacji.

1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Jak czytać i analizować dokument, zawierający prawie 100 stron treści normatywnej.

3. Podstawowe informacje o danych osobowych.

4. Podstawowe pojęcia, czym i w jakim zakresie różni się zakres regulacji pomiędzy dwoma aktami prawnymi.

5. Unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych.

6. Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki.

7. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód.

8. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych.

9. Przetwarzanie danych niewymagających identyfikacji.

10. Obowiązki administratorów danych.

11. Prawa osób, których dane dotyczą.

12. Prawo do bycia zapomnianym - wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające.

13. Poprawianie i usuwanie danych.

14. Prawo sprzeciwu.

15. Fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych.

16. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

17. Przekazywanie danych do państw trzecich.

18. Odpowiedzialność prawna i sankcje.

19. Pytania i dyskusja.

 

Dzień 3 i 4 – Warsztaty z czasu pracy - 21-22.05.2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy, ustalaniem harmonogramów czasu pracy, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy. 

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

7. Praca w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

Dzień 5 - Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń - 4.06.2018

I. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

1. Przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej

2. Zapłata ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w aspekcie podatkowym – Wyrok NSA z 2015 r.

 

II. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych

1. Kwota wolna od podatku należy a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy – orzeczenie NSA z 2016 r.

2. Gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. I odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

 

III. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe

1. Zmiany w wysokościach kwot świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS

2. Świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania

3. Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych

 

IV. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach

1. Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania, ale podlegającym opodatkowaniu

2. Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem zwolnionym z opodatkowania, ale podlegającym oskładkowaniu

3. Ustalanie wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. I odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

 

V. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego

1. Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego

2. Wypłata zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego

3. Wypłata świadczenia chorobowego w zaniżonej wysokości

4. Wypłata zasiłku chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego

5. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z Rodzicielstwem

 

VI. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków

1. Dokonywanie potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu

2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia a kilka wypłat w jednym miesiącu

3. Ustalanie kwoty potrącenia a rozliczanie świadczeń niepieniężnych

4. Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń a zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca

 

Ekspert - absolwentka  prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych prawa pracy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogiki kwalifikacyjnej z terapią zajęciową Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie. Długoletni  szkoleniowiec, cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń za umiejętność praktycznego przekazywania wiedzy, praktyk zajmujący się prawem pracy na co dzień, stale doskonalący swoją wiedzę i umiejętności. Stosuje nowatorskie metody i techniki nauczania. Stały współpracownik Naczelnej Organizacji Technicznej, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, wykładowca Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Ekspert - Radca Prawny, ukończył aplikację radcowską OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada własne publikacje. Szkolenia prowadzi od 2006 r. Ochroną danych osobowych zajmuje się zawodowo od 11 lat, od kilku lat wykonuje ponadto obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Prowadził szkolenia m.in. dla  następujących instytucji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Starostwo Powiatowe  Warszawskie Zachodnie, Sąd Rejonowy w Krakowie, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Citibank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska w Jaworznie, Urząd Transportu Kolejowego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o., Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości i wiele innych.

Ekspert - specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 roku współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" oraz "Serwisu Prawno - Pracowniczego", Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku: "Kadry i płace".

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 20.04, 26.04, 21-22.05, 4.06.2018 roku w Tychach.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl