Temat: Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-04-12 09:00:00
Data zakończenia: 2018-06-22 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

 

Dzień 1 - Prawo Pracy – przepisy obowiązujące w 2018 roku – 12.04.2018

 

1. Umowy o pracę na czas określony i okres próbny po zmianach.

• Kiedy można zawrzeć ponownie umowę na okres próbny. 

• Kiedy musimy a kiedy nie musimy stosować ograniczeń w zakresie umów na czas określony. 

• Nowy dłuższy termin do odwołania się do sądu.

 

2. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w zakresie umów cywilnych.

• Umowa zlecenia – kiedy może być stosowana i co powinna zawierać umowa,

• Minimalne wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy zlecenia/świadczenia usług,

• Jak potwierdzać ilość przepracowanych godzin na umowach cywilnych.

 

3. AKTA OSOBOWE – nowe propozycje zmian:

• Skrócenie czasu przechowywania akt osobowych,

• Nowy urząd, który będzie kontrolował ochronę danych osobowych;

• Nowa forma elektroniczna do przechowywania dokumentacji;

• Zwiększenie zakresu przechowywanych danych – w tym dane biometryczne,

 

4. ŚWIADECTWA PRACY – nowe zasady wystawiania:

• Zakończona umowa na czas określony  a świadectwo pracy,

• Prawidłowe wystawianie świadectw pracy – kontrole PIP,

• Nowy wzór świadectwa – czy można obecnie pominąć istniejący w przepisach wzór,

• Świadectwo pracy w szczególnych warunkach/charakterze – zasady kontroli i  kwestionowanie wcześniejszego przejścia na emeryturę przez ZUS. 

 

5. Wybrane znowelizowane przepisy o zatrudnianiu:

• Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców,

• Ochrona przedemerytalna po zmianach,

• Rozszerzenie ograniczeń w zatrudnianiu pracowników z APT na zleceniobiorców

 

6. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w przypadku pierwszej kontroli firmy.

• Zakres pierwszej kontroli w firmie,

• Prewencyjny charakter kontroli,

• Sytuacje, które powodują odpowiedzialność wykroczeniową w przypadku pierwszej kontroli.

 

 

Dzień 2 - Ochrona Danych Osobowych – 19.04.2018

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzenia, zadania inspektora danych osobowych itp. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.

 

1. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności,

2. Jakie skutki niesie za sobą przyzwolenie na korzystanie z Internetu dla celów prywatnych, a jakie przemilczenie tematu?

3. Czy można szukać danych o pracownikach w sieciach społecznościowych, a jeśli tak to jakich?

4. Czy pracownik musi wyrazić pracodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

5. Jak prawidłowo skonstruować ogłoszenie o pracę, żeby nie naruszyć przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

6. Jak przekazywać dane osobowe pracowników w ramach grup kapitałowych oraz w sytuacji korzystania z usługi outsourcingu (np. księgowości),

7. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności i informacji o nałogach,

8. W jakich przypadkach i w jakiej formie można przeprowadzać testy psychologiczne dla pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę,

9. W jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoring w miejscu pracy (w tym w szczególności monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników),

10. Czy i w jaki sposób można udostępniać dane osobowe pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę związkom zawodowym oraz radom pracowników.

11. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się przede wszystkim:

12. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności,

13. Jakie skutki niesie za sobą przyzwolenie na korzystanie z Internetu dla celów prywatnych, a jakie przemilczenie tematu?

14. Czy można szukać danych o pracownikach w sieciach społecznościowych, a jeśli tak to jakich?

15. Czy pracownik musi wyrazić pracodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

16. Jak prawidłowo skonstruować ogłoszenie o pracę, żeby nie naruszyć przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

17. Jak przekazywać dane osobowe pracowników w ramach grup kapitałowych oraz w sytuacji korzystania z usługi outsourcingu (np. księgowości),

18. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności i informacji o nałogach,

19. W jakich przypadkach i w jakiej formie można przeprowadzać testy psychologiczne dla pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę,

20. W jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoring w miejscu pracy (w tym w szczególności monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników),

21. Czy i w jaki sposób można udostępniać dane osobowe pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę związkom zawodowym oraz radom pracowników.

 

 

Dzień 3 i 4 – Warsztaty z czasu pracy – 22-23.05.2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy, ustalaniem harmonogramów czasu pracy, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy. 

 

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

a. Obowiązki w zakresie planowania czasu pracy

b. Obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy

c. Ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników

d. Zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

a. Norma a  wymiar czasu pracy

b. Doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy

c. Odpoczynki dobowe i tygodniowe

d. Okresy rozliczeniowe

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

a. Systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy 

b. Rozkłady czasu pracy

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

a. Rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

b. Zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe

c. Rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika

d. Rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy.

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

Dzień 5 - Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń – 22.06.2018

 

I. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

1. Przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej

2. Zapłata ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w aspekcie podatkowym – Wyrok NSA z 2015 r.

 

II. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych

1. Kwota wolna od podatku należy a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy – orzeczenie NSA z 2016 r.

2. Gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. I odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

 

III. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe

1. Zmiany w wysokościach kwot świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS

2. Świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania

3. Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych

 

IV. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach

1. Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania, ale podlegającym opodatkowaniu

2. Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem zwolnionym z opodatkowania, ale podlegającym oskładkowaniu

3. Ustalanie wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. I odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

 

V. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego

1. Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego

2. Wypłata zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego

3. Wypłata świadczenia chorobowego w zaniżonej wysokości

4. Wypłata zasiłku chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego

5. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z Rodzicielstwem

 

VI. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków

1. Dokonywanie potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu

2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia a kilka wypłat w jednym miesiącu

3. Ustalanie kwoty potrącenia a rozliczanie świadczeń niepieniężnych

4. Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń a zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca

 

Ekspert  - uznany i ceniony ekspert przez uczestników szkoleń. Swoje doświadczenie zdobywał jako inspektor pracy od 2001 roku. Od 2010 zyskał miano biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń.

 

Ekspert  – ABI, prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, a także wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, jest autorem publikacji z zakresu prawa pracy, mobbingu, ochrony danych osobowych.

Specjalizuje się w obszarach prawniczych: ochrony danych osobowych, prawa pracy, mobbingu, ZFŚS, podróży służbowych, prawa konsumenckiego. Brał udział w projektach audytorskich z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa pracy realizowanych dla jednostek administracji publicznej i firm prywatnych.

W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy, a także prowadzeniem szkoleń. Założeniem każdego z przygotowywanych przez Niego szkoleń jest połączenie teorii z praktyką, tak by uczestnik szkolenia potrafił samodzielnie zastosować uzyskaną w ten sposób wiedzę.

 

W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty szkoleniowe między innymi dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, Sądu Rejonowego w Poznaniu,  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, WUP w Łodzi, Mahle Polska,  NSZZ Solidarność ,Dako Polska, PGNIG, Pharma Group Sp. z o.o.,  TAURON Ciepło S.A., Kancelarii Sejmu RP, PKN Orlen,  Grupy RWE Polska, Bank Zachodni WBK,Getin Noble Bank, Bankowości Spółdzielczej, GDDKiA, SCANIA Słupsk, NSZZ Solidarność i wielu innych.

 

Ekspert - praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 12.04, 19.04, 22-23.05, 22.06.2018 roku w Olsztynie.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl