Temat: Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-06-13 09:00:00
Data zakończenia: 2018-09-27 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

 

Dzień 1 - Ochrona Danych Osobowych – 13.06.2018

 1. Reforma ochrony danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 2. HR w obszarze przetwarzania danych osobowych
 3. Wyłączenia przewidziane w przepisach w związku z zatrudnieniem
 4. Odpowiedzialność prawna i sankcje
 5. Nowe kompetencje organów administracji, w tym kary finansowe
 6. Dane osobowe pracowników
 7. Dane osobowe kandydatów na pracowników
 8. Przetwarzanie danych osobowych
 9. Przekazywanie danych osobowych pracowniczych, np.bankom
 10. Dokumentacja związana z danymi osobowymi na podstawie RODO
 11. Ocena skutków dla ochrony danych
 12. Upoważnienia
 13. Klauzule powierzenia
 14. Certyfikacja – zakres pojęcia i znaczenie w praktyce
 15. Rejestrowanie czynności przetwarzania
 16. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych
 17. Wiążące zasady przetwarzania danych w RODO
 18. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód.
 19. Dane szczególnie chronione
 20. Obowiązki administratorów danych
 21. Prawo do bycia zapomnianym
 22. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 23. Poprawianie i usuwanie danych
 24. Prawo sprzeciwu
 25. Pojęcie profilowania
 26. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
 27. Przekazywanie danych pracowniczych do państw trzecich
 28. Pytania i dyskusji.

 

Dzień 2 - Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń – 22.06.2018

I. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

1. Przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej

2. Zapłata ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w aspekcie podatkowym – Wyrok NSA z 2015 r.

II. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych

1. Kwota wolna od podatku należy a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy – orzeczenie NSA z 2016 r.

2. Gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. I odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

III. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe

1. Zmiany w wysokościach kwot świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS

2. Świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania

3. Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych

IV. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach

1. Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania, ale podlegającym opodatkowaniu

2. Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem zwolnionym z opodatkowania, ale podlegającym oskładkowaniu

3. Ustalanie wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. I odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

V. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego

1. Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego

2. Wypłata zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego

3. Wypłata świadczenia chorobowego w zaniżonej wysokości

4. Wypłata zasiłku chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego

5. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z Rodzicielstwem

VI. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków

1. Dokonywanie potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu

2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia a kilka wypłat w jednym miesiącu

3. Ustalanie kwoty potrącenia a rozliczanie świadczeń niepieniężnych

4. Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń a zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca

 

Dzień 3 - Prawo Pracy – przepisy obowiązujące w 2018 roku – 11.09.2018

1. Umowy o pracę na czas określony i okres próbny po zmianach.

• Kiedy można zawrzeć ponownie umowę na okres próbny. 

• Kiedy musimy a kiedy nie musimy stosować ograniczeń w zakresie umów na czas określony. 

• Nowy dłuższy termin do odwołania się do sądu.

 

2. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w zakresie umów cywilnych.

• Umowa zlecenia – kiedy może być stosowana i co powinna zawierać umowa,

• Minimalne wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy zlecenia/świadczenia usług,

• Jak potwierdzać ilość przepracowanych godzin na umowach cywilnych.

 

3. AKTA OSOBOWE – nowe propozycje zmian:

• Skrócenie czasu przechowywania akt osobowych,

• Nowy urząd, który będzie kontrolował ochronę danych osobowych;

• Nowa forma elektroniczna do przechowywania dokumentacji;

• Zwiększenie zakresu przechowywanych danych – w tym dane biometryczne,

 

4. ŚWIADECTWA PRACY – nowe zasady wystawiania:

• Zakończona umowa na czas określony  a świadectwo pracy,

• Prawidłowe wystawianie świadectw pracy – kontrole PIP,

• Nowy wzór świadectwa – czy można obecnie pominąć istniejący w przepisach wzór,

• Świadectwo pracy w szczególnych warunkach/charakterze – zasady kontroli i  kwestionowanie wcześniejszego przejścia na emeryturę przez ZUS. 

 

5. Wybrane znowelizowane przepisy o zatrudnianiu:

• Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców,

• Ochrona przedemerytalna po zmianach,

• Rozszerzenie ograniczeń w zatrudnianiu pracowników z APT na zleceniobiorców

 

6. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w przypadku pierwszej kontroli firmy.

• Zakres pierwszej kontroli w firmie,

• Prewencyjny charakter kontroli,

• Sytuacje, które powodują odpowiedzialność wykroczeniową w przypadku pierwszej kontroli.

 

Dzień 4 i 5 – Warsztaty z czasu pracy – 26-27.09.2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy, ustalaniem harmonogramów czasu pracy, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy. 

 

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

a. Obowiązki w zakresie planowania czasu pracy

b. Obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy

c. Ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników

d. Zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

a. Norma a  wymiar czasu pracy

b. Doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy

c. Odpoczynki dobowe i tygodniowe

d. Okresy rozliczeniowe

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

a. Systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy 

b. Rozkłady czasu pracy

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

a. Rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

b. Zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe

c. Rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika

d. Rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy.

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej. 

Ekspert – uznany i ceniony ekspert przez uczestników szkoleń. Swoje doświadczenie zdobywał jako inspektor pracy od 2001 roku. Od 2010 zyskał miano biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń.

 

Ekspert – prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji. Doktorantka i absolwentka Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wspólnik kancelarii prawnej. Prowadzi i opracowuje szkolenia z zakresu prawa; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Przykłady otrzymanych referencji  za przeprowadzone szkolenia m. in.:         

~ Ministerstwo Sprawiedliwości

~ Komisja Nadzoru Finansowego

~ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

~ Główny Inspektorat Farmaceutyczny

~ Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

~ Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

~ Główny Inspektor Sanitarny MSW

~ Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 13.06, 22.06, 11.09, 26-27.09.2018 roku w Olsztynie.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl