Temat: „Kadry i płace dla zaawansowanych”

Cena: 2400 zł

Data rozpoczecia: 2018-02-13 09:00:00
Data zakończenia: 2018-05-11 15:00:00

 

Celem kursu przekazanie jest wiedzy w zakresie zmiany przepisów z 2016 i 2017 roku z obszaru kadr i płac oraz zasad administrowania zatrudnieniem i wynagradzania w trudnych przypadkach.

 

Kurs składa się z siedmiu modułów tematycznych:

1. Administrowanie zatrudnieniem od zatrudnienia do zwolnienia po zmianach przepisów.

2. Umowy cywilnoprawne po zmianach przepisów.

3. Czas pracy w 2017 r. dla praktyków – 2 dniowe warsztaty.

4. Wynagrodzenia w przypadkach szczególnych.

5. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacjach szczególnych.

6. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków.

7. Ochrona danych osobowych.

DZIEŃ 1

25.05.2017 roku
„Administrowanie zatrudnieniem od zatrudnienia do zwolnienia po zmianach przepisów”

 

Program:

1. Nawiązanie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy.

2. Umowy o pracę i informacja do umów:

a. Termin zawarcia umowy.

b. Umowa na okres próbny – zasady zawierania.

c. Umowa na czas określony:

• Zasady zawierania – limit 

• Szczególne rodzaje umów na czas określony.

d. Treść umowy o pracę typowej i szczególnej.

e. Treść informacji do umowy o pracę.

f. Porównanie konsekwencji zatrudnienia jednej osoby na  różnych stanowiskach 

g. w ramach jednej lub kilku umów.

3. Rozwiązanie umowy o pracę

a. Tryb rozwiązania umowy.

b. Zasady ustalania okresu wypowiedzenia po zmianie przepisów.

c. Nowe uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia.

d. Sankcje za niezgodne z prawem rozwiązanie umów za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

4. Świadectwo pracy – zasady wystawiania i treść

a. Zasady wystawiania świadectwa pracy.

b. Zasady korygowania świadectwa pracy.

c. Treść świadectwa pracy.

 

DZIEŃ 2
08.06.2017 roku
„Umowy cywilnoprawne po zmianach przepisów”

 

Program:

1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło:

a. Cechy charakterystyczne umów o dzieło

b. Cechy charakterystyczne umowy zlecenia

c. Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem – zasady i zagrożenia

2. Umowy o dzieło – rozliczanie w zakresie ZUS i US

3. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umów zlecenia:

a. Treść oświadczenia zleceniobiorcy

b. Jak prawidłowo ustalić tytuł do ubezpieczenia w przypadku:

• Zlecenie z własnym pracownikiem w różnych przypadkach

• Zlecenie z obcym pracownikiem w różnych przypadkach

• Zlecenie z osobą uczącą się

• Zlecenie z emerytem/ rencistą

• Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą – w różnych przypadkach

• Zlecenie z osobą, która ma kilka umów zlecenia

c. Najczęstsze błędy związane ze zgłaszaniem do ubezpieczeń z tytułu umów zlecenia – konsekwencje składkowe i podatkowe

4. Zmiana przepisów dotyczących wynagradzania umów zlecenia od 1 stycznia 2017 roku:

a. Minimalna stawka godzinowa, kogo dotyczy obowiązek a kogo zwolnienie

b. Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia:

• Zapisy umowy a faktyczne wynagrodzenie

• Jak kształtować treść umów obejmujących stały i zmienny element wynagrodzenia

• Jak kształtować treść umów obejmujących wynagrodzenie jako stałą ustaloną kwotę za wykonanie zlecenia.

c. Obowiązek potwierdzania liczby godzin – zasady i konsekwencje

d. Konsekwencje zmian w zakresie terminu zapłaty za świadczone usługi – jak prawidłowo po zmianach rozliczać umowy zawarte na okres dłuższy jak 1 miesiąc

e. Dodatkowe obowiązki zleceniodawcy po zmianie przepisów.

 

DZIEŃ 3 i 4
27-28.06.2017 roku
„Czas pracy w 2017 r, dla praktyków – 2 dniowe warsztaty”

 

Cz. I

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy

a)    Systemy czasu pracy.

b)    Rozkłady czasu pracy.

c)    Okresy rozliczeniowe dla poszczególnych systemów czasu pracy.

d)    Odpoczynki dobowe i tygodniowe.

e)    Zasada pięciodniowego tygodnia czasu pracy.

f)    Doba pracownicza – koniec uciążliwości związanych z definicją ?

g)    Pora nocna – definicja oraz obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania w porze nocnej.

h)    Dopuszczalność pracy w niedziele i święta (wyłączenia pracy handlu).

i)    Możliwość stosowania nowych rozkładów czasu pracy.

j)    Tzw. ruchomy czas pracy – nowe możliwości w zakresie planowania czasu pracy pracowników.

2. Zasady ustalania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych w świetle działu VI Kodeksu pracy

a)    Jak dobrać właściwy system czasu pracy do charakteru pracy poszczególnych grup pracowników.

b)    Jakie zapisy powinny znaleźć się w przepisach wewnątrzzakładowych (Układzie Zbiorowym Pracy, regulaminie pracy, obwieszczeniu).

c)    Korzyści i pułapki wynikające z 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych.

d)    Obowiązki formalne związane z wprowadzeniem oraz zmianą systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych.

e)    Kiedy możemy bez konsekwencji zatrudniać dwukrotnie w tej samej dobie?

f)    Przerywany system czasu pracy.

g)    Zadaniowy system czasu pracy - dopuszczalność stosowania oraz wymogi formalne.

h)   Obniżony wymiar czasu pracy – co z łączeniem z urlopami rodzicielskimi.

h)    Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie doboru i wprowadzania systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych.

3. Ewidencjonowanie czasu pracy

a)    Obowiązki w zakresie ewidencji czasu pracy.

b)    Jakie wymogi powinna spełniać prowadzona w firmie ewidencja czasu pracy.

c)    Kiedy pracodawca nie posiada obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.

d)    Ewidencja czasu pracy – z praktyki inspektora pracy.

e)    Archiwizowanie ewidencji czasu pracy i harmonogramów.

f)    W jakich przypadkach nie musimy sporządzać harmonogramów czasu pracy.

4. Interpretacje przepisów regulujących czas pracy

a)    Czas pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – omówienie najważniejszych wyroków i uchwał SN w tym zakresie.

b)    Stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy – przegląd i omówienie najważniejszych stanowisk w tym zakresie.

5. Rewolucyjne zmiany od 2017 r w przepisach prawa dotyczących:

a/ czasu pracy osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych;

b/ nowelizacji ustawy o państwowej inspekcji pracy –  inspektor pracy będzie sprawdzał i karał za czas pracy zleceniobiorców.

 

 

Cz. II
Warsztaty – ćwiczenia praktyczne w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy:

 

• ustalenie planu dla systemu podstawowego w rozkładzie jednozmianowym, dwuzmianowym oraz trzyzmianowym;

• rozliczenie przykładów z ewidencji dla systemu podstawowego; 

• ustalenie planu dla systemu równoważnego w rozkładzie jednozmianowym oraz dwuzmianowym;

• rozliczenie przykładów z ewidencji dla systemu równoważnego;

• wykonanie ewidencji czasu pracy dla systemu zadaniowego;

•rozliczanie przykładów z ewidencji dla pracy w ruchu ciągłym, „trzy” i „czterobrygadowym”;

• analizowanie wpływu urlopu na żądanie na rozliczenie czasu pracy;

• analizowanie wpływu rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego na rozliczenie czasu pracy;

• analiza wpływu zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy – choroba w dniu wolnym za pracę w niedzielę itp.

• analiza wpływu wyjścia prywatnego na rozliczenie czasu pracy;

• rozliczanie przykładów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

 

 

DZIEŃ 5
07.09.2017 roku
„Wynagrodzenia w przypadkach szczególnych”

 

Program:

1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne m.in:

a. użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych,

b. pakiety medyczne i sportowe,

c. finansowanie nauki,

d. finansowanie mieszkania,

e. finansowanie dojazdów.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalania podstawy do opodatkowania.

3. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania:

a. Świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. (m.in. ekwiwalenty – interpretacja ZUS)

b. Świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania zaliczki na podatek dochodowy.

4. Zasady ustalania prawa do ulgi podatkowej od 2017 roku.

5. Zasady ustalania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowych oddelegowanych pracowników.

6. Naliczanie listy płac w szczególnych przypadkach:

a. Rozliczanie wartości świadczeń niepieniężnych

b. Ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

c. Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

d. Odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia a zwrot nadpłaconego wynagrodzenia

 

 

 

DZIEŃ 6
21.09.2017 roku
„Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacjach szczególnych”

 

Program:

1. Świadczenia pieniężne:

a. Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa i wysokość)

b. Dokumentowanie prawa do poszczególnych świadczeń

2. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:

a. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu

b. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania

c. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy

d. Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń

3. Uzupełnianie wynagrodzenia:

a. Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia

b. Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia

c. Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu

4. Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.

5. Korekta wysokości i rodzaju świadczenia:

a. zasady wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego

b. zasady dokonywania zamiany wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy

 

 

DZIEŃ 7
16.10.2017 roku
„Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków”

 

Program:

1. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.

2. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia:

a. Rodzaje potrąceń

b. Maksymalne potrącenia i kwoty wolne od potrąceń, z uwzględnieniem stanowiska PIP i Krajowej Rady Komorniczej z wypłat na przełomie roku.

c. Zbieg tytułów potrąceń zasady rozliczania

d. Zasady dokonywania potrąceń w przypadku świadczeń niepieniężnych należnych pracownikowi (opieka medyczna, karty sport, finansowanie dojazdów, ryczałt za użytkowanie samochodu, bony itd.).

3. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia:

a. Rodzaje i zasady dokonywania potrąceń

4. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków:

a. Rodzaje potrąceń

b. Maksymalne potrącenia i kwoty wolne

c. Potrącenia dobrowolne

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

6. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:

a. Obowiązki na etapie zatrudnienia pracownika

b. W przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych

c. W przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną

 

 

 

DZIEŃ 8
30.10.2017 roku
„Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z Rodo (ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych)”

 

Program:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres zastosowania europejskich przepisów. Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych. 

2. Obowiązki pracodawców, jako administratorów danych. Porównanie obecnych wymogów oraz wynikających z RODO:

a. Jak realizować obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych kadrowych?

b. Jak zapewniać adekwatność zbieranych danych kadrowych oraz czas ich przetwarzania? 

c. Kiedy podanie i jakich danych przez pracownika lub kandydata do pracy jest obowiązkowe, a w jakich sytuacjach dobrowolne?

3. Nowa filozofia europejskiego prawa ochrony danych osobowych. 

a. Mniej regulacji – więcej odpowiedzialności. 

b. „od ogółu do szczegółu” – uchylenie dotychczasowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych.

c. Czy i co trzeba będzie zmienić w wewnętrznych regulaminach i procedurach związanych z przetwarzaniem danych kadrowych.

d. obszary, w których krajowy regulator będzie mógł zawierać bardziej szczegółowe regulacje.

     4. Nowa rola i uprawnienia GIODO. 

     5. Nowe ujęcie danych osobowych w rozporządzeniu. 

a. nowa definicja danych „zwykłych” oraz szczególnie chronionych – „wrażliwych” 

b. definicje administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane.

c. powierzenie przetwarzania danych osobowych kadrowych

d. udostępnianie danych kadrowych podmiotom uprawnionym lub odbiorcom danych

     6. Fakty i Mity dotyczące nowych obowiązków firm i instytucji, jako Administratorów danych oraz nowych obowiązków ABI (Administratorów bezpieczeństwa informacji;

     7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu. 

a. Zapewnianie legalności, adekwatności, celowości oraz czasowości przetwarzania danych osobowych kadrowych.

8. Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym: 

a. rejestrowanie czynności przetwarzania 

b. ocena skutków przetwarzania danych 

c. projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych 

d. obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

e. zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych 

9. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą. 

10. Przejrzystość przetwarzania danych osobowych – jakie nowe obowiązki informacyjne nałożono na administratorów danych i jak należy je wypełniać?  

11. Zabezpieczanie danych osobowych kadrowych

a.    Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych kadrowych.

b. Zabezpieczanie przetwarzania danych kadrowych w systemach informatycznych.

c. Zabezpieczanie miejsc przechowywania nośników papierowych i elektronicznych z danymi kadrowymi (archiwum zakładowe, archiwum danej komórki organizacyjnej, pokoje pracownicze itp.).

12. Prawo do odszkodowania / zadośćuczynienia za nieprawidłowe przetwarzanie danych. 

13. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI) 

a. Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).

b. Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?

c. Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.  Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.

d. Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.

14. Status Inspektora ochrony danych:

a. Niezależność,

b. Podległość kierownictwu ADO,

c. Tajemnica zawodowa.

15.  Zadania Inspektora ochrony danych:

a. Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,

b. Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,

c. Szkolenia,

d. Audyty,

e. Współpraca z organem nadzorczym,

f. Pełnie funkcji punktu kontaktowego,

g. Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

16. Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.

17. Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.  

18. Planowanie przez ABI sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych kadrowych z przepisami o ochronie danych osobowych:

a. Uwzględnienie sprawdzenia przetwarzania danych kadrowych w planie sprawdzeń przygotowywanym przez ABI.

b. Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzenia w dziale kadr oraz innych komórkach organizacyjnych, w których przetwarzane są dane osobowe kadrowe.

19. Przekazanie i omówienie wzorów dokumentów i procedur składających się na politykę  bezpieczeństwa informacji.

20. Przekazanie dyplomów uczestnictwa. Zakończenie szkolenia.

 

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom i biurom rachunkowym w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka elearningowych szkoleń i kursów z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób. Tylko 2015 roku przeszkoliła ponad 540 osób.

 

Specjalista ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji.Członek władz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001 (Certyfikat Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 28/SZBI/2013). Autor publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (min w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl , Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl , kwartalniku „Nowe technologie IT w ochronie zdrowia”). Trener i prelegent. Wykładowca akademicki. Uczestnik, jako ABI, postępowań administracyjnych oraz kontroli prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie
i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Koordynator projektów edukacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Uznany szkoleniowiec i specjalista z zakresu Prawa Pracy oraz rozliczeń czasu pracy, wieloletni praktyk. Wykładowca zajmujący się prowadzeniem zajęć w zakresie prawa pracy
a w szczególności czasu pracy kierowców m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, SEKA S.A., NOT, Akademii Transportu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współautor publikacji „Czas pracy kierowców” wyd. Akademia Transportu 2007 i 2008r.

 

Warmiński Hotel & Conference
ul. Kołobrzeska 1
10-442 Olsztyn

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

 Kurs odbędzie się w dniach 13.02, 13.03, 13.04, 11.05.2018 roku.

Cena całego kursu – 2400zł/os + VAT* 

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

 

Wektor Wiedzy

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów
tel.: +48 17 283 10 45
Faks: 17 779 61 95
E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl
Strona: www.wektorwiedzy.pl

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl