Temat: KURS Z ZAKRESU PODATKU VAT DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Cena: 899 zł

Data rozpoczecia: 2017-09-22 10:00:00
Data zakończenia: 2017-10-27 15:00:00

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu kluczowych problemów, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa, w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT placówek oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego. Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez szkoleniowca.

I. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług:
- moment powstania obowiązku podatkowego – wątpliwości interpretacyjne
- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego – praktyczne problemy
- rozliczanie  płatności o charakterze zaliczkowym
- świadczenia o charakterze częściowym i ciągłym – praktyczne problemy.

II. Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług:
- elementy tworzące podstawę opodatkowania – wyłączenia
- świadczenia o charakterze kompleksowym – zasady i konsekwencje takiej kwalifikacji
- prawidłowe dokumentowanie oraz ujmowanie w ewidencjach i deklaracjach VAT
- kiedy usługi stanowią świadczenie kompleksowe i podlegają opodatkowaniu jednolitą stawką VAT- orzecznictwo sądowe i ETS oraz interpretacje Ministerstwa Finansów
- zasady obniżania i podwyższania podstawy opodatkowania – w jaki sposób ujmować korekty.

III. Odliczanie podatku naliczonego:
1. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
- związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi jako warunek odliczenia VAT
- związek pośredni
- zadania własne oraz statutowe a związek z czynnościami opodatkowani
- wydatki gmin i jednostek budżetowych niezwiązanych z czynnościami opodatkowani.

2. Zakres odliczania
- bezpośrednie przyporządkowanie wydatków,
- odliczenie częściowe według wskaźnika proporcji,
- wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu.
3. Kalkulacja wskaźnika proporcji
4. Korekta odliczenia
- korekta jednorazowa,
- korekta wieloletnia,
- ulepszenie środka trwałego,
- inwestycje wieloletnie,
- długość okresu korekty
5. Sprzedaż środka trwałego w okresie korekty
6. Zmiana przeznaczenia środka trwałego w okresie korekty
- zmiana przeznaczenia nakładów przed oddaniem środka trwałego do używania,
- zmiana przeznaczenia środka trwałego z działalności niepodlegającej opodatkowaniu na działalność opodatkowaną
7. Odliczanie podatku naliczonego od nieruchomości wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej i do  innych celów
- wykonywanie nieruchomości do innych celów
- korekta odliczenia podatku naliczonego
- alokacja wydatków
8. Odliczenie częściowe według pre-wskaźnika
- cele inne niż działalność gospodarcza
- sposoby określania pre-wskaźnika
- wybór sposobu ustalania pre-wskaźnika
- roczna i wieloletnia korekta podatku naliczonego
9. Terminy odliczania i zwrotu podatku naliczonego – zmiany w 2017 r
10. Odliczanie podatku naliczonego od wydatków dotyczących samochodów
11. Korekta podatku naliczonego od niezapłaconych faktur
12. Katalog negatywnych odliczeń – wyłączenia prawa do odliczania
13. Odliczanie podatku naliczonego od wybranych rodzajów wydatków
- wydatki bieżące
- kolektory słoneczne
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- budowa obiektów sportowych
- budowa kanalizacji deszczowej
- czynności promocyjne
- świetlice wiejskie
- wywóz odpadów komunalnych
- budowa boiska.

IV. Odwrotne obciążenie - regulacje istotne dla placówek oświatowych.

V. Kasy rejestrujące – obowiązki ewidencyjne placówek oświatowych.

VI. Zasady rozliczania VAT od wybranych czynności w placówkach oświatowych, m.in.:
- czynności kształcenia
- dostawy towarów oraz świadczenie usług ściśle związane z czynnościami kształcenia
- czynności dokonywane nieodpłatnie
- refakturowanie usług  a stawka VAT.

VII. Warsztaty praktyczne – rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez uczestników.

Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (aktualnie BIG4), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Lider licznych projektów z zakresu cen transferowych obejmujących zarówno krajowe, jak i międzynarodowe grupy, o zróżnicowanej specyfice działalności oraz różnym stopniu skomplikowania struktury. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin czy  Presscom.

Hotel Grodzki
ul. ul. Grodzka 3
73-110 Stargard Stargard

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzie się w dniach 22 września oraz 13,27 października 2017 roku.

Godziny: 10:00 - 15:00.

 

Cena Kursu: 899 zł + VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie kursu: udział w szkoleniu,  materiały, certyfikat, opieka koordynatora, indywidualne konsultacje z trenerem
 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl