Temat: „KURS – Samodzielny księgowy w podatku VAT z elementami języka obcego

Cena: 2090 zł

Data rozpoczecia: 2017-09-08 09:00:00
Data zakończenia: 2017-10-22 15:00:00

Cel szkolenia:
Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych oraz zasad obrotu wspólnotowego.


Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących  samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT oraz kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF dotyczące VAT.

 

KURS PODATKU VAT

 

DZIEŃ 1
08.09.2017

Temat: „Podatek od towarów i usług - obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, zwolnienia, opodatkowanie, faktury i ewidencje VAT ”


ZAKRES SZKOLENIA:

1.    Istota,  zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)
           - podstawowe pojęcia i definicje
         - dostawa towarów i świadczenie usług
         - generalne zasady i istota podatku VAT
         - zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych.
 
2.    Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce
- źródła prawa: dyrektywy, wytyczne unijne a regulacje krajowe
- bezpośrednie stosowanie prawa unijnego
- sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych
- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia NASA.
 
3.    Zakres opodatkowania
- czynności podlegające opodatkowaniu
-  podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik
- miejsce świadczenia w transakcjach międzynarodowych
- świadczenie usług a miejsce świadczenia
- system MOSS dla usług elektronicznych
          - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
•     wystawienie faktury
•     otrzymanie zapłaty  
          -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych
          -  obowiązek podatkowy u małych podatników
          -  otrzymanie zaliczki
          -  import/ eksport towarów
-  „eksport / import” usług.

4.    Podstawa opodatkowania VAT i stawki podatkowe
         - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
         -  zasada odwrotnego obciążenia
•    poszerzony załącznik 11
•    usługi budowlane – załącznik 14
         -  odpowiedzialność solidarna nabywcy
•    poszerzony załącznik 14
•    zmienione warunki kaucji gwarancyjnej
        - zasady wymiaru i poboru podatku,
        - stawki podatkowe,
        - zwolnienia,
        -  szczególne przypadki stosowania stawki 0% w transakcjach krajowych.

5.    Dokumentacja podatkowej VAT: faktury, kasy, rejestry, deklaracje
         -  zasady i obowiązek wystawiana faktur
         - zakres informacyjny faktur
         - rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z
           fakturami,  refaktury)
         - faktury zbiorcze, „uproszczone”
         - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji.                                                                    

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.


DZIEŃ 2
22.09.2017

Temat: „Prawo oraz zasady odliczania podatku VAT - neutralność VAT

ZAKRES SZKOLENIA:

    1. Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego
       - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
       - zasady odliczania podatku naliczonego,    
       - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
       -  uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od
          weryfikacja zasadności zwrotu,
•    sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
•    zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87)
           - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego
           - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)
•    Uchylenie sankcji 30% w procedurze ulgi na złe długi lub braku korekty podatku naliczonego;
           - korekta podatku naliczonego,
           - zasady odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami
              Samochodowymi.

      2. „Prewspółczynnik” - nowe ograniczenie odliczania podatku

     - wpływ czynności spoza zakresu VAT na prawo odliczania VAT od 01.01.2016 r.
     - nowy mechanizm „prewspółczynnika”
     - kto stosuje „prewspółczynnik”
     - problem braku precyzyjnych kryteriów wyliczania tego wskaźnika
     - „wyjaśnienia” ministerstwa finansów.

    3. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi
        - przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT
        - korekta VAT przy zbyciu majątku
    - korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku
    - okresowe  wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT.

        4. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów
       - nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od
          nabycia,  importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia,
       -  nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego,
       - używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia vat naliczonego
          wydatków eksploatacyjnych pojazdu  samochodowego,
       - obowiązek informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów
       - korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów.
       - deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia,
      - obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu,  - zakres informacyjny
     Ewidencji.
 
1.    Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub       zaniżenia  podatku należnego (art. 110a i 110b)
•    powszechność zastosowania
•    warunki odstąpienia od zastosowania sankcji
•    sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;
    -  znowelizowane zasady stosowania „odpowiedzialności solidarnej”
•    rozszerzony załącznik 13 do ustawy o VAT.

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.DZIEŃ 3

06.10.2017
Temat: „Międzynarodowe transakcje usług i dostaw towarów – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług”


ZAKRES SZKOLENIA:

    1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:
    Dostawa towarów a świadczenie usług.
    2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
        - ustawowe pojęcie  WDT
        - przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT
        - przemieszczenie towarów własnych jako WDT
        - transakcje nieodpłatne jako WDT
        - obowiązek podatkowy
        - zaliczki w WDT,
        - podstawa opodatkowania w WDT
        - warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo
        - magazyn konsygnacyjny.
   3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
       - ustawowe  pojęcie WNT
       - towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT
       - przemieszczenie towarów własnych jako WNT
       - obowiązek podatkowy
      - zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)
      - moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
      - obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta -
      - podstawa opodatkowania w WNT
      - magazyn konsygnacyjny.

  4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne
      - miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych
      - skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników
        transakcji trójstronnej
     - możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników    
        transakcji.

  6. Eksport towarów
      - pojęcie eksportu towarów,
      - eksport bezpośredni i pośredni
      - warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
      - dowody dokonania eksportu towarów
      - obowiązek podatkowy
      - zaliczki w eksporcie
      - incoterms 2010 a określenie dokonania dostawy.

  7. Import towarów
      - sposoby rozliczania importu towarów
      - określenie momentu powstania obowiązku podatkowego
      - podatnik w imporcie towarów
      - procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona,
        upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)
      - obowiązek podatkowy VAT
      - zasady ustalania podstawy opodatkowania.
 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym
     - pojęcie importu i „eksportu” usług
     - określanie miejsca świadczenia usług
     - ustalenie statusu nabywcy jako podatnika (B2B, B2C)
     - pojęcie „siedziby j” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności  gospodarczej”
     - świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika
     - opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami
     - opodatkowanie usług transportowych
     - miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami
     - miejsce świadczenia w przypadku usług elektronicznych
     - opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych
     - miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu
     - zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.DZIEŃ 4
22.10.2017
Temat: „Rozliczanie podatku od towarów i usług, zasady ordynacji podatkowej”


ZAKRES SZKOLENIA:

     1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku
         - rejestracja i wyrejestrowanie podatnika
         -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako
           podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c)
•    odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
         -  restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika
•    z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9)
•    warunki przywrócenia do rejestru
•    z rejestru podatników VAT UE;
- deklaracje składane przez czynnych podatników VAT
- deklaracje miesięczne (wyłączenie deklaracji  kwartalnych)
- inne deklaracje
- JPK – Jednolity Plik Kontrolny
       - zapłata, zwrot, przeniesienie nadwyżki
       - terminy i warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
•    Znowelizowane zasady uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w WNT (art. 86)
•    Uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,
•    sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
•    zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87).

     2. Kontrola podatkowa, a kontrola skarbowa
        - podstawa prawna kontroli podatkowej
        - podstawa prawna kontroli skarbowej
        - zakres kontroli podatkowej i skarbowej.

     3. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające
        - istota i cel czynności sprawdzających
        - zakres czynności sprawdzających
        - znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego
        - konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli.
 
1.    Zasady dotyczące kontroli podatkowej – określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  oraz w ustawie Ordynacja podatkowa
       - instytucja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
       - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie
       - czas trwania kontroli podatkowej
       - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
       - zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie
       - reprezentant kontroli i jego uprawnienia oraz obowiązki
       - kontrola na legitymację służbową
       - termin zakończenia kontroli.

    5.  Zasady dokonywania czynności kontrolnych określone w przepisach prawa
       - uczestnictwo czynne i bierne podatnika
       - miejsce prowadzenia kontroli
       - udostępnienie dokumentów do kontroli.

6.    Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego określone w przepisach  prawa
        - przedstawienie dowodów w trakcie kontroli podatkowej
        - oględziny, przesłuchania.

     7. Zakończenie kontroli podatkowej
     - sporządzenie protokołu z kontroli
     - termin oraz zasadność wniesienia zastrzeżeń do kontroli.
     - decyzje pokontrolne.


     8. Powiązanie VAT z innymi podatkami w księgowości
     - VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy
     - VAT a PIT i CIT – kiedy podatek od towarów i usług jest kosztem uzyskania przychodów  
     - VAT jako element planowania podatkowego – związek z efektywnością ekonomiczną firmy.

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Moduł II -
„Język obcy dla samodzielnych księgowych w podatku VAT”

Wrzesień – Listopad 2017 rok

Cel szkolenia:

1.Rozwijanie możliwości słuchowych i artykulacyjnych.
2. Poznawanie słownictwa związanego z otoczeniem i życiem codziennym.
3. Poznawanie słownictwa związanego z zawodem księgowej/księgowego.
 
Kształcone sprawności językowe:
 
1. Swobodne porozumiewanie się na różne tematy.
2. Słuchanie wypowiedzi, dialogi.
3. Czytanie tekstów, informacji.
4. Pisanie tekstów, wypełnianie formularzy.
5. Tworzenie dialogów i monologów.
6. Rozumienie sensu wypowiedzi w bezpośredniej rozmowie.
7. Używanie właściwej terminologii.
 

Program kursu:
 
1. Zagadnienia ogólne używane w życiu codziennym oraz w pracy.
2. Wyrażenia i zwroty potoczne.
3. Struktury gramatyczne wymagane w komunikacji.
4. Ćwiczenia i dialogi dotyczące komunikacji oraz rozmów bezpośrednich i telefonicznych.
 

Cykl szkoleniowy: około 3 miesiące 52 godziny.

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po dwie lekcje 60 min- język .angielski ogólny plus specjalistyczne słownictwo związane z księgowością.


Kurs będzie odbywał się w Radomiu przy ul. Traugutta 61, Szkoła językowa Avalon.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę lektorów ze Szkoły Językowej Avalon.


Zajęcia odbywać się będą w grupach ośmioosobowych .
Uczestnicy kursu będą przydzielani do grup według stopnia zaawansowania.

Ekspert  – doradca podatkowy prowadzący samodzielną Kancelarię Dutkiewicz Doradca Podatkowy (zał. 1992 r.), wspólnik spółki doradztwa podatkowego "Danina" sp. z o.o.. W l. 2002 -2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz działającej w jej ramach Komisji Prawa Podatkowego, od 2010 r. V-ce przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału KIDP. Od 2007 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Członek założyciel Stowarzyszenia Klub Doradców Podatkowych. Autor i współautor publikacji prasowych z dziedziny prawa podatkowego, od 2006 r. redaktor prowadzący i współautor ukazującej się corocznie publikacji "Vademecum Doradcy Podatkowego" (wyd. Datev Polska). Współautor "Komentarza do ustawy o doradztwie podatkowym" pod red. A. Mariańskiego (wyd. Wolters Kluwer) Współautor programu kompterowego "Audyt Podatkowy VAT" oraz "Audyt Podatkowy CIT" (wyd. Datev eG – Niemcy). Wykładowca specjalizujący się w tematyce podatków dochodowych oraz podatku VAT – szklenia dla firm komercyjnych  (Wolters Kluwer, Infor) oraz Stowarzyszeń.

Eksper t-  Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, w 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca Centrum Szkoleniowego FRR. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych.


Ekspert -  Niezależny ekspert oraz od dziesięciu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz kadrowo-płacowych, w tym tematów dotyczących ZUS. Absolwentka uczelni prawniczej, od dwudziestu lat doradca podatkowy.  Trenerka z bogatą praktyką zawodową: w ostatnich latach liczba uczestników szkoleń przekroczyła tysiąc słuchaczy: od początkujących, do księgowych z wieloletnim doświadczeniem oraz właścicieli firm.  Szkolenia prowadzone przez autorkę są szczególnie cenione przez uczestników za praktyczne podejście, kompleksowe opracowania, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień.

Hotel Glass
ul. Beliny Prażmowskiego 17
26-600 Radom

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się w dniach od 8 września do 22 października 2017 roku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 

CENA CAŁEGO KURSU WYNOSI: 2090 zł *

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl