Temat: KURS PODATKOWY – część II

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2017-09-12 09:00:00
Data zakończenia: 2017-11-13 15:00:00

Cel szkolenia: 

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sanacyjnej stawki podatkowej 50%.

Dla kogo: Pracowników działów rachunkowo-księgowych, osób związanych z prowadzeniem rozliczeń pieniężnych, a także dla pracowników chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe w zakresie podatków i ich rozliczania. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF z zakresu podatków 

 

Temat I: Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2017 roku.

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Podstawa opodatkowania

• Podmioty opodatkowania PDOP

• Podstawowe definicje

• Podatkowa grupa kapitałowa

• Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe

• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

• podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)

• certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Przedmiot opodatkowania

• Rozliczanie strat z lat ubiegłych

3. Rok podatkowy (obrotowy)

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)

• działalność badawczo rozwojowa

• nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu

5. Podmioty powiązane ze sobą:

• rodzaje powiązań

• zawartość dokumentacji podatkowej

• obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej 

• metody kalkulacji ceny

• umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia

• raje podatkowe

• sankcyjna stawka podatkowa 50%

• Ceny transferowe od 1 stycznia 2017 roku.

6. Różnice w kursach:

• na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)

• na podstawie przepisów o rachunkowości – zasady i konsekwencje

• kurs faktycznie zastosowany – podejście organów skarbowych

• różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych

7. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych

8. Przychody podatkowe

• co jest przychodem podatkowym

• moment powstania przychodu podatkowego

• przychody z działalności gospodarczej

• faktury korygujące przychody – okres korekty

• wyłączenia z przychodów podatkowych

• nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości

• przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, 

• zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym

• przychody zwolnione.

 

Temat II: Koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne w podatku CIT

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Koszty uzyskania przychodów

• definicja podstawowa

• koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji

• utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola

• koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego

• koszty prac badawczo - rozwojowych

• koszty pośrednie i bezpośrednie – zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty

• koszty zaniechanych inwestycji

• wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika

• korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej

• odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)

• transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania

• nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  (art. 16 ustawy)

2. Amortyzacja podatkowa - rozliczanie

• przedmiot amortyzacji

• środki trwale a wartości niematerialne i prawne

• wyłączenia

• wadliwe zaliczenie w koszty uzyskania - reperkusje

• jednorazowe umorzenie

• zasady dokonywania odpisów umorzeniowych

• współczynniki stosowane do stawek amortyzacyjnych

• amortyzacja liniowa a degresywna

• indywidualne stawki amortyzacyjne

• podstawa odpisów amortyzacyjnych

• modernizacja a remont

• przypadki szczególnej

• zasady amortyzacji wartości niematerialnych

 3.  Opodatkowanie stron umowy leasingu

• podstawowe pojęcia i definicje

• leasing „operacyjny – odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący

• leasing „finansowy” - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający

• przeniesienie własności przedmiotu leasingu

• czynsz inicjalny a koszt uzyskania

• umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa

4.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

• sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy

• odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania

• stawka podatku

• Nowa obniżona 15% stawka CIT – zasady i warunki zastosowania

• opodatkowanie dywidend

• opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

• rachunek zysków i strat – podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8

• zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8

 

Temat III: „Przedsiębiorca płatnikiem podatku PIT

ZAKRES SZKOLENIA:

1. obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku PIT

• przyjęcie do pracy a PIT-2

• pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

• deklaracje i zeznania podatkowe – terminy i zasady 

 

    2. Świadczenia na rzecz pracowników 

• przychody z otrzymanych nieodpłatnie świadczeń

• podnoszenie kwalifikacji

• spotkania integracyjne

• pakiety medyczne

• samochód prywatny na cele pracodawcy rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu lub w sposób zryczałtowany

• samochód służbowy wykorzystywany na cele osobiste – skutki podatkowe

• wygrane w konkursach

• dowóz pracownika do pracy

• podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń

• orzeczenie NSA dotyczące usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania

3. Rozliczanie podróży służbowych

• Przepisy prawne  regulujące podróże służbowe

• Krajowe podróże służbowe.

• Zagraniczne podróże służbowe

4. Podatkowe rozliczenie pracownika przez pracodawce PIT-40

• oświadczenie pracownika

• rozliczenie nadpłaty i niedopłaty podatku.

 

Temat IV: „Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 roku – bieżące problemy oraz zmiany jakie wejdą w 2017 roku”

ZAKRES SZKOLENIA:

A.  Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

• nowe obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła

• certyfikat rezydencji

 

2. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej

- klasyfikacja źródeł przychodów,

- moment zaliczenia przychodu podatkowego,

-opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2017,

 

3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  (art. 21)

- korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania /,

- podnoszenie kwalifikacji,

- pakiety medyczne,

- spotkania integracyjne,

- samochody prywatne w działalności,

- ograniczenie zwolnień z dotacji.

4. Koszty uzyskania przychodów:

- definicja kosztów – elementy składowe,

- koszty „inne” zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,

- koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę

  przychodów i rozchodów,

 

5. Zdarzenia szczególne.

6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu  (art. 23),

       - wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,

       - zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),

       - rozliczanie faktur korygujących,

7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

- nietypowe przypadki źródeł przychodu,

- dochody z udziału w zyskach osób prawnych; nowe regulacje w 2017r,

- obowiązek prowadzenia PKPiR,

- dochód w drodze oszacowania,

- różnice kursowe.

- podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa (ceny transferowe).

• Zmiana definicji i nowe obowiązki od 01-01-2017

8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku

- odliczenia od dochodu,

- odliczenia od podstawy opodatkowania,

• nowe odliczenie – wydatki  kwalifikowane  prac badawczo-rozwojowych; nowe limity w 2017 roku

- skala podatkowa i wysokość podatku,

• kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu w 2017 roku

9. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

B.  ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

1. Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

 

 

Temat V: „Rozliczanie podatku VAT w 2017 roku i jego wpływ na podatek CIT”

ZAKRES SZKOLENIA:

1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

   - podstawowe pojęcia i definicje, przedmiot opodatkowania a działalność gospodarcza

   - pojęcie „podatnika”

   - dostawa towarów i świadczenie usług,

   - wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

   - eksport – import towarów i usług,

   - likwidacja działalności.

3.  Obowiązek podatkowy.

    -  zasady ogólne,

    - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego: - wystawienie faktury

                                                                                       - otrzymanie zapłaty  

    -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,

    -  obowiązek podatkowy u małych podatników.

    -  otrzymanie zaliczki

    -  import towarów

    -  „eksport / import” usług

4.  Miejsce świadczenia.

   - przy dostawie towarów,

   - w transakcjach wspólnotowych,

   -  przy świadczeniu usług.

5.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

   - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

   -  zasada odwrotnego obciążenia,

   -  odpowiedzialność solidarna nabywcy,

   - zasady wymiaru i poboru podatku,

   - stawki podatkowe,

   - zwolnienia,

   -  szczególne przypadki stosowania stawki 0%..

6.  Odliczenia i zwrot podatku.

   - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

   - zasady odliczania podatku naliczonego,    

   - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

   - uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

   - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

   - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

   - korekta podatku naliczonego,

   - odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami

      samochodowymi

   - podatek naliczony lub należny a koszt uzyskania 

7.   Fakturowanie

   -  zasady wystawiana faktur

   -  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z

      fakturami, refaktury),

   - faktury zbiorcze, „uproszczone”,   

   - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,                                                                             

8.  Rejestracja, deklaracje i  i informacje podsumowujące.

    - rejestracja,

    - deklaracje VAT,

    - informacje podsumowujące krajowe i unijne

    -  zapłata podatku

    - obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną

    -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji

       podatnika jako podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),

    - restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

     zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)

• powszechność zastosowania,

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,

• sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;

9. Cała dokumentacja:

• ewidencje,

• przechowywanie dokumentów.

• Jednolity plik kontrolny a VAT, kategorie – terminy obowiązywania

- rejestry VAT

- plik FAKTURY

• centralny rejestr faktur, paragony fiskalne elektroniczne, nowe warunki techniczne dotyczące kas fiskalnych.

 

 

Ekspert, wysokiej klasy specjalista.

Bukowiec Hotel i Restaurant
ul. Warszawska 49
05-120 Legionowo Legionowo

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena całego kursu wynosi 1500 zł*

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl