Temat: KURS PODATKOWY - Część III

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2017-11-28 09:00:00
Data zakończenia: 2017-12-18 15:00:00

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane                    z bilansowym zamknięciem roku pod względem podatkowym i rachunkowym.  Będą omawiane kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową. 

 

DZIEŃ 1: Akcja bilans 2017 

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

• jednostki mikro,

• sprawozdanie podstawowe,

• sprawozdanie rozszerzone.

3. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego  za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe. 

4. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

5. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

• spis z natury

• potwierdzenia sald

• w drodze porównania danych księgowych z  dokumentami 

• ujęcie w księgach różnic  inwentaryzacyjnych.

 

6. Bieżąca i ilansowa wycena aktywów i pasywów:

• jednostki mikro

• jednostki małe

• jednostki których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

7. Zasady ustalania wyniku finansowego:

• metoda porównawcza 

• metoda kalkulacyjna oraz 

• rzis jednostek mikro.

8. Rachunek przepływów pieniężnych

9. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

10. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz informacje uzupełniające do bilansu jednostek mikro.

11. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

12. Zagadnienia szczegółowe:

• inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe

• odroczony podatek dochodowy

• leasing

• kontrakty długoterminowe

• kapitały własne w spółkach osobowych

• zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7

• zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

13. Przygotowanie ksiąg do badania przez biegłego rewidenta.

14. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie. 

15. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

 

DZIEŃ 2 – DZIEŃ 3 Podatki PIT/CIT i VAT w kontekście zamknięcia roku podatkowego 

 

ZAKRES SZKOLENIA

I. Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaje i momenty powstania przychodu podatkowego

- zasady podatkowe powstania przychodu; 

- wystawienie faktury (dokumentu), w aspekcie powstania przychodu;

- korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat, podatek VAT;

- świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi;

- umorzone i przedawnione zobowiązania; 

- otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje;

- promocja za symboliczną złotówkę - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych?

- nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych.

 

2. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

- koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;

- odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;

- sposoby dokumentowania wydatków;

- moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat, zmiana ceny;

- wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;

- koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;

- wierzytelności nieściągalne i przedawnione;

- szczególne przypadki –  zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem. 

3. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 

- wybór metody rozliczania różnic kursowych,

- pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

- kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

4. Podatkowe zasady rozliczania inwentaryzacji

- Krajowy Standard Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury w aspekcie podatkowym;

- istotność dokumentacji inwentaryzacyjnej;

- znaczenie ustalenia odpowiedzialności materialnej pracowników; 

- rodzaje różnic inwentaryzacyjnych – pozorne czy rzeczywiste;

- skutki podatkowe rozliczenia niedoborów i nadwyżek – zawinione czy niezawinione.

5. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

- kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową;

- pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu); 

- używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych;

- odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom;

- świadczenia o charakterze socjalnym.

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

- przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne; 

- dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych;

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu;

- pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych;

- pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”;

- znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

- składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów.

II. Podatek od towarów i usług (VAT).

1. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku.

- wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT;

- limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik; 

- tzw. ulga na złe długi; 

2. Struktura sprzedaży i korekty podatku.

- struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;

- struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. 

- prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;

- korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

Ekspert, wysokiej klasy specjalista.

Bukowiec Hotel i Restaurant
ul. Warszawska 49
05-120 Legionowo Legionowo

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Godziny szkolnia: 09:00 - 15:00

 

Cena całego kursu – 990 zł/os + VAT* 

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl