Temat: Jesienna akademia Prawa Pracy dla zaawansowanych

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2017-10-24 09:00:00
Data zakończenia: 2017-12-11 15:00:00


-Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;
-Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;
-Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź WSZYSTKIE ZMIANY w Kodeksie Pracy
wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

„PRAWO PRACY”

DZIEŃ I – 24.10.2017

1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony i okres próbny.
    rodzaje umów o pracę, umowy dodatkowe, problem ponawiania umów na czas określony.
    jak sporządzić prawidłowo umowę o pracę - forma i treść umowy o pracę, miejsce pracy (stałe, zmienne) a podróże służbowe –jak prawidłowo określić miejsce pracy,  przykłady
    pisemna informacja o warunkach pracy – charakter prawny i treść.
    pozostałe czynności proceduralne związane z nawiązaniem stosunku pracy (m.in. zapoznanie
z regulaminem pracy, zakresem czynności, informacjami chronionymi),
    okres, terminy i wymogi formalne wypowiedzenia umowy na czas określony i nie określony.  
    przyczyny wypowiedzenia umowy – omówienie na przykładach, orzecznictwo sądowe.

2. Zmiany w uprawnieniach PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w 2016r. i w 2017r.
-   umowa zlecenia – a zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi,
-   minimalne wynagrodzenie za pracę, a umowa zlecenia/świadczenia usług,
-   samozatrudnienie – a nowe uprawnienia PIP.

3. AKTA OSOBOWE - zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej/wymóg dwóch
    kwestionariuszy osobowych w świetle stanowiska PIP:
    dane, których podania pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie oraz od pracownika (zapoznanie z opiniami Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w tej sprawie),
    ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej
    zasady przechowywania dokumentacji (okres przechowywania, wybór miejsca przechowywania, postępowanie
z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy).

4. ŚWIADECTWA PRACY –nowe zasady wystawiania:
    zakończona umowa na czas określony  a świadectwo pracy,
    prawidłowe wystawianie świadectw pracy – kontrole PIP,
    nowy wzór świadectwa – czy można obecnie pominąć istniejący w przepisach wzór,
    świadectwo pracy w szczególnych warunkach/charakterze – zasady kontroli i  kwestionowanie wcześniejszego przejścia na emeryturę przez ZUS.

5. Zasady lekarskich badań wstępnych dla pracowników oraz badania zatrudnionych, nie będących kierowcami, ale kierujących służbowymi samochodami. Widzenie zmierzchowe i olśnienie  dla pracowników sporadycznie kierujących pojazdami:
    art.  229 Kodeksu Pracy - badania wstępne osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego lub innego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy
    szkolenia bhp i badania lekarskie zleceniobiorców – w świetle wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy
 
6. PYTANIA, ODPOWIEDZI, DYSKUSJA„WARSZTATY Z CZASU PRACY”

DZIEŃ II– III – 13-14.11.2017


PRAWO PRACY DLA PRAKTYKÓW – CZAS PRACY

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
      Systemy i rozkłady czasu pracy, jak dobrać system by uniknąć nadgodzin?
    Okresy rozliczeniowe dla różnych systemów czasu pracy oraz korzyści i pułapki
           wynikające z 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, jakie są warunki ich
           wprowadzania i zmieniania.
      Zasada pięciodniowego tygodnia czasu pracy.
a)    Norma a wymiar czasu pracy, doba pracownicza - dlaczego to takie ważne?.
b)    Ustalanie wymiaru czasu pracy na rok, okres rozliczeniowy, część miesiąca.
c)     Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla różnych okresów rozliczeniowych,  kiedy się ich
     nie sporządza, czy  i w jakich okolicznościach  można je zmieniać
  -   Jak dobrać właściwy system czasu pracy do charakteru pracy poszczególnych grup pracowników oraz jakie zapisy powinny znaleźć się w przepisach wewnątrzzakładowych (układzie zbiorowym pracy,  regulaminie pracy, obwieszczeniu).
-   Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie doboru i przy wprowadzaniu
     systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych.

2.  Planowanie czasu pracy
    Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
    Praca zmianowa – co daje, a czego wymaga?
    Pora nocna – definicja oraz obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania w porze nocnej.
    Dopuszczalność i rekompensata pracy w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy – czy zawsze należy pracę w te dni rekompensować innym dniem wolnym,  
     Ruchomy czas pracy – możliwości w zakresie planowania czasu pracy pracowników, kiedy pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, kiedy można bez konsekwencji zatrudniać pracownika ponownie w tej samej dobie?
    Praca w godzinach nadliczbowych – obowiązujące limity i ograniczenia - przekroczenia dobowe i przeciętnie tygodniowe – sposoby rekompensaty – praca w tzw. „czarnych dziurach” – o co chodzi?
    Przerywany system czasu pracy –  dla kogo?
    Zadaniowy system czasu pracy - dopuszczalność stosowania oraz wymogi formalne.
    Zasady stosowane dla kierowników wydzielonych komórek organizacyjnych oraz osób kierujących pracownikami.
    Odrębności dotyczące osób niepełnosprawnych.
    Niepełny wymiar czasu pracy a praca ponadwymiarowa.
    Odpracowywanie wyjść prywatnych.
 
3. Ewidencjonowanie czasu pracy
    Obowiązki w zakresie ewidencji czasu pracy.
    Jakie wymogi powinna spełniać prowadzona w firmie ewidencja czasu pracy.
    Kiedy pracodawca nie posiada obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.
    Ewidencja czasu pracy – z praktyki organów kontrolnych.
    Archiwizowanie ewidencji czasu pracy i harmonogramów.

4. Interpretacje przepisów regulujących czas pracy
    Czas pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – omówienie najważniejszych wyroków i uchwał SN w tym zakresie.
    Stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy – przegląd i omówienie najważniejszych stanowisk
w tym zakresie.
    „Kto narusza przepisy o czasie pracy (…)” – zakres odpowiedzialności wykroczeniowej.

Ćwiczenia praktyczne
1.    Zarządzanie czasem pracy – jak można ustalić właściwą liczbę pracowników na poszczególnych stanowiskach dla prawidłowego zaplanowania czasu pracy.
2.    Harmonogramy czasu pracy – planowanie i rozliczanie dla systemów podstawowego i równoważnego.
3.    Harmonogram czasu pracy dla ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy oraz przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy - przykłady
4.    Badanie i analizowanie wpływu urlopu wypoczynkowego, choroby pracownika i innych nieobecności na rozliczenie czasu pracy.    
5.    Ćwiczenia na przykładach zgłoszonych przez uczestników.
6.    Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z planowaniem czasu pracy oraz rozliczaniem czasu pracy.


DZIEŃ IV – 11.12.2017
„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowości”

1. USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 ( Dz.U.2016 poz. 1984)  - wysokość odpisów na rok 2017.

2. Nowe zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od stycznia
   2017r.  
    podstawy funkcjonowania ZFŚS,
    istota i zakres pomocy socjalnej,
    podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści  
w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych,
    prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej – czy można żądać od pracownika okazania PIT-a przy przyznawaniu świadczeń, co należy brać pod uwagę przy ocenie sytuacji materialnej pracownika,
 
3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłata świadczeń urlopowych – prawidłowy REGULAMIN ZFŚS   w świetle kontroli ZUS i PIP:

    obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia funduszu,
    regulamin jako podstawa funkcjonowania zfśs, co musi zostać uzgodnione ze związkami zawodowymi, co to jest preliminarz wydatków?
    komisja socjalna, jakie ma uprawnienia
    czy nowo powstała organizacja związkowa jest uprawniona do uzgadniania przyznawania
świadczeń z funduszu w takim samym zakresie, jaki uzyskały  dotychczas  działające u pracodawcy organizacje związkowe,
    zasady finansowania zfśś.
     zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    możliwości i sposoby zmniejszenia wysokości odpisu na Fundusz  w ciągu roku kalendarzowego
    zasady obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym zakładzie pracy
    zasady rezygnacji z tworzenia funduszu przez „większego” pracodawcę,
    zasady  wypłaty świadczenia urlopowego, czy możliwe jest wypłacanie tego świadczenia
zamiast  tworzenia funduszu.
    skutki  dla firmy w przypadku niepoinformowania załogi do końca stycznia o rezygnacji
z wypłacania  świadczeń urlopowych

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem - a podatek dochodowy od osób fizycznych  i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS –  

    bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru
– zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień organów  skarbowych i kontroli ZUS,
    zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
    świadczenia socjalne, a składki ZUS,
    zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS.

5. Indywidualne konsultacje oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.Ekspert –  ekspert z prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywała miedzy innymi w organach kontroli przestrzegania prawa pracy. Ceniona przez uczestników szkoleń za umiejętność rozwiązywania najtrudniejszych spraw związanych z prawem pracy i praktyczne tłumaczenie przepisów.


Ekspert - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu
i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).HOTEL MERCURE LUBLIN CENTRUM
ul. Racławickie 12
20-037 Lublin

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Kurs odbędzie się od 24 października do 11 grudnia 2017 roku.

Godziny kursu: 09:00 - 15:00.

 

Cena kursu: 1200 zł + VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl