Temat: Jesienna akademia Prawa Pracy dla zaawansowanych

Cena: 1799 zł

Data rozpoczecia: 2017-11-21 09:00:00
Data zakończenia: 2018-03-21 15:00:00

-Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;
-Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;
-Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź WSZYSTKIE ZMIANY w Kodeksie Pracy
wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.


„PRAWO PRACY”

DZIEŃ I – 21.11.2017

1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony i okres próbny.
    rodzaje umów o pracę, umowy dodatkowe, problem ponawiania umów na czas określony.
    jak sporządzić prawidłowo umowę o pracę - forma i treść umowy o pracę, miejsce pracy (stałe, zmienne) a podróże służbowe –jak prawidłowo określić miejsce pracy,  przykłady
    pisemna informacja o warunkach pracy – charakter prawny i treść.
    pozostałe czynności proceduralne związane z nawiązaniem stosunku pracy (m.in. zapoznanie
z regulaminem pracy, zakresem czynności, informacjami chronionymi),
    okres, terminy i wymogi formalne wypowiedzenia umowy na czas określony i nie określony.  
    przyczyny wypowiedzenia umowy – omówienie na przykładach, orzecznictwo sądowe.

2. Zmiany w uprawnieniach PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w 2016r. i w 2017r.
-   umowa zlecenia – a zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi,
-   minimalne wynagrodzenie za pracę, a umowa zlecenia/świadczenia usług,
-   samozatrudnienie – a nowe uprawnienia PIP.

3. AKTA OSOBOWE - zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej/wymóg dwóch
    kwestionariuszy osobowych w świetle stanowiska PIP:
    dane, których podania pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie oraz od pracownika (zapoznanie z opiniami Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w tej sprawie),
    ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej
    zasady przechowywania dokumentacji (okres przechowywania, wybór miejsca przechowywania, postępowanie
z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy).

4. ŚWIADECTWA PRACY –nowe zasady wystawiania:
    zakończona umowa na czas określony  a świadectwo pracy,
    prawidłowe wystawianie świadectw pracy – kontrole PIP,
    nowy wzór świadectwa – czy można obecnie pominąć istniejący w przepisach wzór,
    świadectwo pracy w szczególnych warunkach/charakterze – zasady kontroli i  kwestionowanie wcześniejszego przejścia na emeryturę przez ZUS.

5. Zasady lekarskich badań wstępnych dla pracowników oraz badania zatrudnionych, nie będących kierowcami, ale kierujących służbowymi samochodami. Widzenie zmierzchowe i olśnienie  dla pracowników sporadycznie kierujących pojazdami:
    art.  229 Kodeksu Pracy - badania wstępne osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego lub innego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy
    szkolenia bhp i badania lekarskie zleceniobiorców – w świetle wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy
 
6. PYTANIA, ODPOWIEDZI, DYSKUSJA


DZIEŃ II – 12.12.2017

NADZÓR NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH KADROWYCH ZGODNIE Z RODO
(ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych)

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie
od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania
do nowych regulacji, łącznie z przepisami prawa pracy.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym,
ale i organizacyjno-technicznym.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. wraz z nowelizacją z dnia 1 kwietnia 2016 r. Omówione zostaną także prognozowane zmiany wynikające z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

Szkolenie jest połączone z ćwiczeniami oraz warsztatami praktycznymi, związanymi przede wszystkim z tworzeniem wymaganej dokumentacji składającej się na politykę bezpieczeństwa informacji.
Spotkanie prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów oraz
z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń i przykładów. Ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego, szkolenie daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną, rzetelną i praktyczną wiedzę dotyczącą obowiązków, statusu i odpowiedzialności zarówno administratora danych, jak i administratora bezpieczeństwa informacji w obecnym i prognozowanym reżimie prawnym. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:
- Administratorom Bezpieczeństwa Informacji – obecnym i przyszłym
- Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie;
- Specjalistom ds. kadrowych, szkoleniowych;
- Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych;
1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres zastosowania europejskich przepisów. Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych.

2. Obowiązki pracodawców, jako administratorów danych. Porównanie obecnych wymogów oraz wynikających z RODO:
- Jak realizować obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych kadrowych?
- Jak zapewniać adekwatność zbieranych danych kadrowych oraz czas ich przetwarzania?
- Kiedy podanie i jakich danych przez pracownika lub kandydata do pracy jest obowiązkowe, a w jakich sytuacjach
  dobrowolne?
 
3. Nowa filozofia europejskiego prawa ochrony danych osobowych.
- Mniej regulacji – więcej odpowiedzialności.
- „od ogółu do szczegółu” – uchylenie dotychczasowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie danych  
  osobowych.
- Czy i co trzeba będzie zmienić w wewnętrznych regulaminach i procedurach związanych z przetwarzaniem danych
  kadrowych.
- obszary, w których krajowy regulator będzie mógł zawierać bardziej szczegółowe regulacje.

4. Nowa rola i uprawnienia GIODO.

5. Nowe ujęcie danych osobowych w rozporządzeniu.
- nowa definicja danych „zwykłych” oraz szczególnie chronionych – „wrażliwych”
- definicje administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane.
- powierzenie przetwarzania danych osobowych kadrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Centrów Usług  
   Wspólnych (CUW).
- udostępnianie danych kadrowych podmiotom uprawnionym lub odbiorcom danych

6. Fakty i Mity dotyczące nowych obowiązków pracodawców, jako Administratorów danych oraz nowych obowiązków ABI (Administratorów bezpieczeństwa informacji;

7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu unijnym:
-  Zapewnianie legalności, adekwatności, celowości oraz czasowości przetwarzania danych osobowych kadrowych.

8. Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:
-  rejestrowanie czynności przetwarzania
-  ocena skutków przetwarzania danych
-  projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych
-  obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
-  zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

9. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.

10. Przejrzystość przetwarzania danych osobowych – jakie nowe obowiązki informacyjne nałożono na administratorów danych i jak należy je wypełniać?

11. Zabezpieczanie danych osobowych kadrowych
-  Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych kadrowych.
-  Zabezpieczanie przetwarzania danych kadrowych w systemach informatycznych.
-  Zabezpieczanie miejsc przechowywania nośników papierowych i elektronicznych z danymi kadrowymi
   (archiwum zakładowe, archiwum danej komórki organizacyjnej, pokoje pracownicze itp.).

12. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI)
-  Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
-  Czy i dla kogo wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?
-  Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla administracji publicznej.
- Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
- Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
  Status Inspektora ochrony danych.


13. Zadania Inspektora ochrony danych:
-  Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
 Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
c) Szkolenia,
d) Audyty,
e) Współpraca z organem nadzorczym,
f) Pełnie funkcji punktu kontaktowego,
g) Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

14. Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.

15. Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.  

16. Przekazanie i omówienie wzorów dokumentów i procedur składających się na politykę bezpieczeństwa informacji


DZIEŃ III – 12.01.2017
„ ZMIANY W PRAWIE w 2017/2018r. - ze szczególnym uwzględnieniem:
„zmian w emeryturach, nasilonych kontroli ZUS, e-ZLA, umów zleceń i umów o dzieło, zakładkowego funduszu świadczeń   socjalnych oraz świadczeń macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich”

1. Ubezpieczenia Społeczne - Ostatnie Nowelizacje na 2017/2018r.: tylko jeden przelew do Zus od 2018r., zmiana w zaspokajaniu starych należności przez Zus, niezaleganie ze składkami – zaświadczenia=wydruk z systemu, kontrole Zus przy outsourcingu/Firmach Zewnętrznych – Nowy Art. 38a, system E-Wuś, profil zaufany, zmiany w wypadkowym:
    omówienie poszczególnych tytułów do ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o pracę i umów cywilnoprawnych – PO ZMIANACH OD 2017/2018R.,
    rodzaje ubezpieczeń społecznych – ZMIANY OD 2017/2018R.: EMERYTURY – OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO/WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ DATY ODEJŚCIA NA EMERYTURĘ, WYPADKI – OBOWIĄZEK BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB SPORADYCZNIE KIERUJĄCYCH POJAZDAMI,
    podstawa wymiaru i terminy opłacania składek – zasady podlegania w/w ubezpieczeniom przez pracowników, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zleceniobiorców – kontrole ZUS  zakresie umów cywilnoprawnych – oskładkowanie umów o dzieło w wyniku w/w kontroli,
    nasilone kontrole ZUS i obowiązek zmiany kodu tytułu do ubezpieczeń społecznych za pracujących emerytów
w okresie: 08.01.2009r. – 30.09.2011r.

2. E-ZWOLNIENIA lekarskie – data wejścia w życie: 01.07.2018r.?:
     zasady wystawiania E-ZLA od 01.01.2016r. i od 01.07.2018r.,
     E-ZLA A FORMA PAPIEROWA W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM DO 30.06.2018r.,
     PROFIL ZAUFANY NA e-PUAP – ZASADY ZAKŁADANIA PRZEZ PŁATNIKÓW SKŁADEK,
     ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BŁĘDNEGO WYSTAWIENIA E-ZWOLNIENIA,
     KONTROLE ZUS W ZAKRESIE ZWOLNIEŃ LEKARSKICH PO WEJŚCIU W ŻYCIE ZMIAN OD 01.01.2016r.
i po 01.07.2018r.

3. ZMIANY W OSKŁADKOWANIU UMÓW ZLECEŃ OD 01.01.2016r. - KONTROLE ZUS:
    umowa zlecenia – a obowiązki zleceniobiorcy i składki ZUS w świetle zmian od 2016r.,
    zlecenie a dzieło (zawieranie, treść, cechy szczególne) – w świetle kontroli ZUS (składki od umów o dzieło po kontroli ZUS),
    ZMIANY OSKŁADKOWANIA UMÓW ZLECEŃ – OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2016R.: OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCÓW, PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK, KONTROLE ZUS.4. 02.01.2016r. – zmiany w świadczeniach związanych z chorobą/rodzicielstwem:
    L4: e-zwolnienia lekarskie od 2016r. – okres przejściowy do 30.06.2018r.,
    macierzyńskie, dodatkowe macierzyńskie – skasowane od 02.01.2016r., rodzicielskie, ojcowskie, opieka nad dzieckiem na godziny - po zmianach w 2016r,
    podstawa wymiaru zasiłków – w świetle kontroli ZUS,
    zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie – umowy zlecenia po zmianach od 2016r.

5. ZUS KONTROLUJE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH!!! – składki ZUS + odsetki od świadczeń socjalnych
    prawidłowe udzielanie pomocy socjalnej,
    różnicowanie i nazewnictwo świadczeń socjalnych w świetle kontroli ZUS,
    dochód na członka rodziny – w świetle kontroli ZUS: przykład prawidłowego oświadczenia o dochodzie,
    regulamin ZFŚŚ – praca na wzorcowym w świetle kontroli ZUS.
„WARSZTATY Z CZASU PRACY”

DZIEŃ IV - V – 26 – 27.02.2018


PRAWO PRACY DLA PRAKTYKÓW – CZAS PRACY

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
      Systemy i rozkłady czasu pracy, jak dobrać system by uniknąć nadgodzin?
    Okresy rozliczeniowe dla różnych systemów czasu pracy oraz korzyści i pułapki
           wynikające z 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, jakie są warunki ich
           wprowadzania i zmieniania.
      Zasada pięciodniowego tygodnia czasu pracy.
a)    Norma a wymiar czasu pracy, doba pracownicza - dlaczego to takie ważne?.
b)    Ustalanie wymiaru czasu pracy na rok, okres rozliczeniowy, część miesiąca.
c)     Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla różnych okresów rozliczeniowych,  kiedy się ich
     nie sporządza, czy  i w jakich okolicznościach  można je zmieniać
  -   Jak dobrać właściwy system czasu pracy do charakteru pracy poszczególnych grup pracowników oraz jakie zapisy powinny znaleźć się w przepisach wewnątrzzakładowych (układzie zbiorowym pracy,  regulaminie pracy, obwieszczeniu).
-   Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie doboru i przy wprowadzaniu
     systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych.

2.  Planowanie czasu pracy
    Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
    Praca zmianowa – co daje, a czego wymaga?
    Pora nocna – definicja oraz obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania w porze nocnej.
    Dopuszczalność i rekompensata pracy w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy – czy zawsze należy pracę w te dni rekompensować innym dniem wolnym,  
     Ruchomy czas pracy – możliwości w zakresie planowania czasu pracy pracowników, kiedy pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, kiedy można bez konsekwencji zatrudniać pracownika ponownie w tej samej dobie?
    Praca w godzinach nadliczbowych – obowiązujące limity i ograniczenia - przekroczenia dobowe i przeciętnie tygodniowe – sposoby rekompensaty – praca w tzw. „czarnych dziurach” – o co chodzi?
    Przerywany system czasu pracy –  dla kogo?
    Zadaniowy system czasu pracy - dopuszczalność stosowania oraz wymogi formalne.
    Zasady stosowane dla kierowników wydzielonych komórek organizacyjnych oraz osób kierujących pracownikami.
    Odrębności dotyczące osób niepełnosprawnych.
    Niepełny wymiar czasu pracy a praca ponadwymiarowa.
    Odpracowywanie wyjść prywatnych.
 
3. Ewidencjonowanie czasu pracy
    Obowiązki w zakresie ewidencji czasu pracy.
    Jakie wymogi powinna spełniać prowadzona w firmie ewidencja czasu pracy.
    Kiedy pracodawca nie posiada obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.
    Ewidencja czasu pracy – z praktyki organów kontrolnych.
    Archiwizowanie ewidencji czasu pracy i harmonogramów.

4. Interpretacje przepisów regulujących czas pracy
    Czas pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – omówienie najważniejszych wyroków i uchwał SN w tym zakresie.
    Stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy – przegląd i omówienie najważniejszych stanowisk
w tym zakresie.
    „Kto narusza przepisy o czasie pracy (…)” – zakres odpowiedzialności wykroczeniowej.

Ćwiczenia praktyczne
1.    Zarządzanie czasem pracy – jak można ustalić właściwą liczbę pracowników na poszczególnych stanowiskach dla prawidłowego zaplanowania czasu pracy.
2.    Harmonogramy czasu pracy – planowanie i rozliczanie dla systemów podstawowego i równoważnego.
3.    Harmonogram czasu pracy dla ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy oraz przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy - przykłady
4.    Badanie i analizowanie wpływu urlopu wypoczynkowego, choroby pracownika i innych nieobecności na rozliczenie czasu pracy.    
5.    Ćwiczenia na przykładach zgłoszonych przez uczestników.
6.    Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z planowaniem czasu pracy oraz rozliczaniem czasu pracy.DZIEŃ VI – 21.03.2018
„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowości”

1. USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 ( Dz.U.2016 poz. 1984)  - wysokość odpisów na rok 2017.

2. Nowe zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od stycznia
   2017r.  
    podstawy funkcjonowania ZFŚS,
    istota i zakres pomocy socjalnej,
    podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści  
w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych,
    prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej – czy można żądać od pracownika okazania PIT-a przy przyznawaniu świadczeń, co należy brać pod uwagę przy ocenie sytuacji materialnej pracownika,
 
3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłata świadczeń urlopowych – prawidłowy REGULAMIN ZFŚS   w świetle kontroli ZUS i PIP:

    obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia funduszu,
    regulamin jako podstawa funkcjonowania zfśs, co musi zostać uzgodnione ze związkami zawodowymi, co to jest preliminarz wydatków?
    komisja socjalna, jakie ma uprawnienia
    czy nowo powstała organizacja związkowa jest uprawniona do uzgadniania przyznawania
świadczeń z funduszu w takim samym zakresie, jaki uzyskały  dotychczas  działające u pracodawcy organizacje związkowe,
    zasady finansowania zfśś.
     zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    możliwości i sposoby zmniejszenia wysokości odpisu na Fundusz  w ciągu roku kalendarzowego
    zasady obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym zakładzie pracy
    zasady rezygnacji z tworzenia funduszu przez „większego” pracodawcę,
    zasady  wypłaty świadczenia urlopowego, czy możliwe jest wypłacanie tego świadczenia
zamiast  tworzenia funduszu.
    skutki  dla firmy w przypadku niepoinformowania załogi do końca stycznia o rezygnacji
z wypłacania  świadczeń urlopowych

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem - a podatek dochodowy od osób fizycznych  i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS –  

    bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru
– zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień organów  skarbowych i kontroli ZUS,
    zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
    świadczenia socjalne, a składki ZUS,
    zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS.

5. Indywidualne konsultacje oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.Prawnik - praktyk, specjalista prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu  prawa pracy na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  długoletni wykładowca i autorka publikacji z prawa pracy. Od roku  1995 r. szkoleniowiec z prawnej ochrony prawa pracy.


Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu
i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

Ekspert ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Członek zespołów roboczych uzgadniających projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a w tym aktywny uczestnik Zespołu ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Certyfikowany Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu książek i publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnik, jako ABI, postępowań administracyjnych oraz kontroli prowadzonych przez GIODO. Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie. Rzetelna i dogłębna wiedza Prowadzącego w zakresie ochrony danych oraz dziewięć lat doświadczenia i pracy zawodowej w tej dziedzinie gwarantuje uczestnikom otrzymanie pełnych, prawdziwych i praktycznych wiadomości i umiejętności przydatnych do wdrożenia aktualnego i adekwatnego dla swoich realiów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.  

Ibis Kraków Stare Miasto
ul. Pawia 15
31-154 Kraków

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Kurs odbędzie sięw dniach od 21 listopada 2017 roku do 21 marca 2018 roku.

Godziny kursu: 09:00 - 15:00.

 

Cena kursu: 1799 zł + VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl