Temat: "Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce"

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 10:00 - 16:00

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowców do Uczestników zajęć.

Pierwsza część szkolenia jest poświęcona formalnym aspektom elektronizacji zamówień publicznych, problemom z jakimi borykają się Zamawiający, omówienie stanu przygotowań narzędzi do elektronizacji zamówień również w kontekście e-Zamówień zaplanowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Druga cześć jest prowadzona w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie sposobu działania i obsługi Portalu e-Usług SmartPZP zapewniającego pełna elektroniczną komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą oraz archiwum elektroniczne.

Grupa Docelowa:

Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. elektronizacją zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Uczestnik szkolenia będzie miał okazję poznać uwarunkowania formalne i techniczne rewolucji w zamówieniach publicznych jaka czeka rynek zamówień publicznych już w 2018 r.

Korzyści:

Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników i pozwoli przygotować się na nadchodzące zmiany.

Elektronizacja ZP z prawnego punktu widzenia

o    Wymagania znowelizowanej ustawy dotyczącej elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień

o    Wymagania formalne dla Platformy e-Usług

o    Jednolity europejski dokument zamówienia

o    Bezpieczny podpis elektroniczny a ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie

o    Portale e-Usług a e-Zamówienia

 

Elektronizacja ZP w praktyce

o    Warsztaty praktyczne w oparciu o Portal e-Usług SmartPZP

o    Wprowadzenie do systemu – dostęp, role, bezpieczeństwo danych

o    Założenie i opublikowanie postępowania w przetargu nieograniczonym

o    Odpowiedzi na pytania do SIWZ

o    Otwarcie i ocena ofert

o    Wybór najkorzystniejszej oferty

o    Zmiana a wycofanie elektronicznej oferty

o    Obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści

o    Omówienie wymagań technicznych związanych z Portalem e-Usług SmartPZP

Ekspert - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, 13 lat doświadczenia na stanowisku naczelnika wydziału zamówień publicznych w jednostce samorządowej (przeszła ponad sto kontroli instytucji zarządzających, RIO, UKS i NIK), |18 letnie doświadczenie w doradztwie, w tym doświadczenie w zakresie zamówień publicznych i zarządzania dla sektora energetycznego (w latach 2002-2004 była doradcą PEC SA w Dąbrowie Górniczej), śląskich spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa i korporacji międzynarodowych (współpraca z Deloitte Business Consulting). Były ekspert Instytutu Zamówień Publicznych Wicik, Wiśniewski w Warszawie. Obecnie ekspert firmy Tenders Piotr Płaciszewski i współpracownik Kancelarii Prawnej Klatka i Partnerzy. Współautorka trzech książek o zamówieniach publicznych wydanych przez Wolters Kluwer Polska, z których jedna - „Zamówienia publiczne nie są trudne” znalazła się na czołowych miejscach wśród sprzedawanych przez Wolters Kluwer pozycji książkowych. Autorka artykułów o charakterze ekonomicznym i z zamówień publicznych  publikowanych w prasie ogólnopolskiej, w tym w kwartalniku wydawanym przez C-H „Beck” „Prawo zamówień publicznych”, czasopismach: „Doradca. Zamówienia publiczne” i „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” oraz w wydawnictwach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego i Warszawskiego. Autorka ponad 70 komentarzy z zakresu p.z.p. w Systemie Informacji Prawnej LEX poświęconym zamówieniom publicznym, publikowanym w module „LEX- Zamówienia publiczne”, a także autorka komentarzy z zakresu dyscypliny finansów publicznych i partnerstwa publiczno- prywatnego. Szkoliła wiele warszawskich i śląskich instytucji w tym m. in. Telewizję Polską, Telewizyjną Agencję Informacyjną, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz wybrane oddziały Poczty Polskiej, a także urzędy Gmin. Wykładała na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Jako pełnomocnik stron wygrała wiele postępowań odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą.  W 2015 r. odebrała dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu wyróżnienie w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych” za realizację zamówień publicznych w Projekcie: „Rewitalizacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze”.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku w Częstochowie.

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00.

 
CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 15 marca 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 16 marca 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie 
podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl