Temat: "Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce"

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowców do Uczestników zajęć.

Pierwsza część szkolenia jest poświęcona formalnym aspektom elektronizacji zamówień publicznych, problemom z jakimi borykają się Zamawiający, omówienie stanu przygotowań narzędzi do elektronizacji zamówień również w kontekście e-Zamówień zaplanowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Druga cześć jest prowadzona w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie sposobu działania i obsługi Portalu e-Usług SmartPZP zapewniającego pełna elektroniczną komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą oraz archiwum elektroniczne.

Grupa Docelowa:

Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. elektronizacją zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Uczestnik szkolenia będzie miał okazję poznać uwarunkowania formalne i techniczne rewolucji w zamówieniach publicznych jaka czeka rynek zamówień publicznych już w 2018 r.

Korzyści:

Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników i pozwoli przygotować się na nadchodzące zmiany.

Elektronizacja ZP z prawnego punktu widzenia

o    Wymagania znowelizowanej ustawy dotyczącej elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień

o    Wymagania formalne dla Platformy e-Usług

o    Jednolity europejski dokument zamówienia

o    Bezpieczny podpis elektroniczny a ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie

o    Portale e-Usług a e-Zamówienia

 

Elektronizacja ZP w praktyce

o    Warsztaty praktyczne w oparciu o Portal e-Usług SmartPZP

o    Wprowadzenie do systemu – dostęp, role, bezpieczeństwo danych

o    Założenie i opublikowanie postępowania w przetargu nieograniczonym

o    Odpowiedzi na pytania do SIWZ

o    Otwarcie i ocena ofert

o    Wybór najkorzystniejszej oferty

o    Zmiana a wycofanie elektronicznej oferty

o    Obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści

o    Omówienie wymagań technicznych związanych z Portalem e-Usług SmartPZP

Ekspert - radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych i Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. („Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych”, „Vademecum zamawiającego”, „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”, „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016.Komentarz”. "Prawo zamówień publicznych 2017.Rozporządzenia z komentarzem").

Campanile Łódź
ul. Piłsudskiego 27
90-307 Łódź

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku w Łodzi.

Godziny szkolenia: 9:00 - 15:00.

 
CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 12 marca 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 13 marca 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie 
podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl