Temat: CENY TRANSFEROWE – teoria i praktyka sporządzania dokumentacji podatkowych z uwzględnieniem nowych przepisów 2017

Cena: 600 zł

Data rozpoczecia: 2017-11-16 09:00:00
Data zakończenia: 2017-11-17 15:00:00

Cele szkolenia:
- zapoznanie uczestników z istotą zagadnienia ceny transferowe
- omówienie wymagań i dokumentacji związanej z cenami transferowymi
- konsekwencje nieprzestrzegania przepisów związanych z cenami transferowymi
-  przykłady najnowszych interpretacji i orzeczeń dot. cen transferowych

Korzyści dla uczestników:
 - usystematyzowanie wiedzy związanej z zagadnieniem cen transferowych pod kątem obowiązujących rozwiązań prawnych
 - zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty przygotowywania dokumentacji cen transferowych
 - zapoznanie się z metodami ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
 - analiza wybranych danych i transakcji – warsztaty praktyczne
 - możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne kwestie i wątpliwości

Dzień 1


I. Istota cen transferowych – zasada arm’slength.

II. Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu
a) zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT) – omówienie typowych transakcji
b) zawarcie kilku transakcji z podmiotem powiązanym
c) umowa spółki osobowej spółka komandytowa, umowy wspólnego przedsięwzięcia
d) problematyka refakturowania

III. Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych do końca 2016 r. – porównanie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.
a) rodzaje powiązań
b) posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu
c) powiązanie osobowe, powiązanie rodzinne
d) zakład zagraniczne a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych
e) siedziba w rajach podatkowych
f) kto nie sporządza dokumentacji podatkowej cen transferowych?

IV. Dokumentacja podatkowa na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2016 r.
a) limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji
b) weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce
c) problematyka sumowania transakcji
d) elementy dokumentacji podatkowej – omówienie

V. Dokumentacja cen transferowych od 1 stycznia 2017r.
a) nowe przesłanki do ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej
b) nowa dokumentacja krajowa (ang. LOCAL FILE) – elementy
c) nowa dokumentacja grupowa (ang. MASTER FILE) – elementy
d) obowiązek przygotowywania analizy danych porównawczych (benchmark)
e) obowiązek przygotowywania informacji podatkowych CIT-TP/PIT-TP
f) wątpliwości interpretacyjne nowych przepisów

VI. Zagrożenia płynące z nieprzestrzegania przepisów dotyczących cen transferowych
a) stosowanie stawki sankcyjnej 50%
b) możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe)
c) podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi
d) obowiązek składania oświadczeń przez zarząd o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wraz z zeznaniem rocznym CIT-8(ryzyka karno-skarbowe)

VII. Ceny transferowe w interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie
Dzień 2

I. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie cen transferowych
a) zmiana hierarchii metod szacowania cen transakcyjnych
b) zasady przeprowadzania analizy porównywalności transakcji
c) usługi o niskiej wartości dodanej
d) koszty udziałowca (akcjonariusza)

II. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – kiedy i jak stosować? Aspekty praktyczne
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (porównanie wewnętrzne, porównanie zewnętrzne)
b) metoda ceny odsprzedaży
c) metoda rozsądnej marży koszt plus  
d) metoda marży transakcyjnej netto  
e) metoda podziału zysków
f) sytuacje szczególne (usługi o niskiej wartości dodanej, transakcje finansowe, inne)

III. Analizy danych porównawczych – praktyczne informacje
a) analiza porównawcza podmiotu, analiza porównawcza przedmiotu, zasady uwzględnienia występujących różnic
b) czynnik porównywalności
c) metoda pozyskiwania informacji
d) analiza danych porównawczych na przykładzie analizy wskaźnikowej – benchmarking w praktyce

IV. Elementy dokumentacji, a ich wpływ na rynkowość transakcji – warsztaty na wybranych przykładach transakcji
a) usługi finansowe – pożyczka / poręcznie (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)
b) umowa najmu / dzierżawy (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)
c) usługi zarządcze / doradcze(charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)
d) umowa spółki niebędącej osobą prawną (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)

V. Pytania uczestników – podsumowanie.

Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Jej praktyka obejmuje również obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, lokalnych, VAT, a także w kwestiach celnych. Zdobywała doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych. Na co dzień prowadzi audyty podatkowe oraz przeprowadza szkolenia branżowe.

Hotel Rzeszów
ul. J. Piłsudskiego 44
35-001 Rzeszów

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie sie w dniach 16 - 17 listopada 2017 roku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 

Cena szkolenia:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 9 listopada 2017 roku – 600 zł/os +VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 10 listopada 2017 roku – 650 zł/os + VAT*


* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: materiały, certyfikat, serwis kawowy i lunch.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl