Temat: Akcja bilansowe i podatkowe zamknięcie roku podatkowego

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2017-11-28 09:00:00
Data zakończenia: 2017-12-12 15:00:00

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z bilansowym zamknięciem roku pod względem podatkowym i rachunkowym.  Będą omawiane kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową. 

 

Akademia podatkowa dla samodzielnych księgowych - Część III

 

Akcja bilansowe i podatkowe oraz rachunkowe zamknięcie roku podatkowego 

 

DZIEŃ 1

28.11.2017

Temat: „Rachunkowość – akcja bilans 2017”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

 

2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

• jednostki mikro,

• sprawozdanie podstawowe,

• sprawozdanie rozszerzone.

 

3. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego  za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe. 

 

4. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

 

5. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

• spis z natury

• potwierdzenia sald

• w drodze porównania danych księgowych z  dokumentami 

• ujęcie w księgach różnic  inwentaryzacyjnych.

 

6. Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów:

• jednostki mikro

• jednostki małe

• jednostki których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

 

7. Zasady ustalania wyniku finansowego:

• metoda porównawcza 

• metoda kalkulacyjna oraz 

• rzis jednostek mikro.

 

8. Rachunek przepływów pieniężnych.

 

9. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

 

10. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz informacje uzupełniające do bilansu jednostek mikro.

 

11. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

 

12. Zagadnienia szczegółowe:

• inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe

• odroczony podatek dochodowy

• leasing

• kontrakty długoterminowe

• kapitały własne w spółkach osobowych

• zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7

• zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

 

13. Przygotowanie ksiąg do badania przez biegłego rewidenta.

 

14. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie. 

 

15. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

 

 

DZIEŃ 2 – DZIEŃ 3 

05.12.2016, 12.12.2017

 

 

Temat: Podatkowe zamknięcie roku w PIT/CIT i VAT 

 

 

ZAKRES SZKOLENIA

 

I. Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

 

1. Rodzaje i momenty powstania przychodu podatkowego

- zasady podatkowe powstania przychodu; 

- wystawienie faktury (dokumentu), w aspekcie powstania przychodu;

- korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat, podatek VAT;

- świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi;

- umorzone i przedawnione zobowiązania; 

- otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje;

- promocja za symboliczną złotówkę - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych?

- nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych.

 

2. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

- koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;

- odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;

- sposoby dokumentowania wydatków;

- moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat, zmiana ceny;

- wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;

- koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;

- wierzytelności nieściągalne i przedawnione;

- szczególne przypadki –  zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem. 

 

3. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 

- wybór metody rozliczania różnic kursowych,

- pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

- kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

 

4. Podatkowe zasady rozliczania inwentaryzacji

- Krajowy Standard Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury w aspekcie podatkowym;

- istotność dokumentacji inwentaryzacyjnej;

- znaczenie ustalenia odpowiedzialności materialnej pracowników; 

- rodzaje różnic inwentaryzacyjnych – pozorne czy rzeczywiste;

- skutki podatkowe rozliczenia niedoborów i nadwyżek – zawinione czy niezawinione.

 

5. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

- kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową;

- pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu); 

- używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych;

- odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom;

- świadczenia o charakterze socjalnym.

 

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

- przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne; 

- dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych;

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu;

- pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych;

- pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”;

- znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

- składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów.

 

II. Podatek od towarów i usług (VAT).

 

1. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku.

- wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT;

- limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik; 

- tzw. ulga na złe długi; 

 

2. Struktura sprzedaży i korekty podatku.

- struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;

- struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. 

- prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;

- korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

Ekspert - dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Ekspert – doradca podatkowy prowadzący samodzielną Kancelarię Dutkiewicz Doradca Podatkowy (zał. 1992 r.), wspólnik spółki doradztwa podatkowego "Danina" sp. z o.o.. W l. 2002 -2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz działającej w jej ramach Komisji Prawa Podatkowego, od 2010 r. V-ce przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału KIDP. Od 2007 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Członek założyciel Stowarzyszenia Klub Doradców Podatkowych. Autor i współautor publikacji prasowych z dziedziny prawa podatkowego, od 2006 r. redaktor prowadzący i współautor ukazującej się corocznie publikacji "Vademecum Doradcy Podatkowego" (wyd. Datev Polska). Współautor "Komentarza do ustawy o doradztwie podatkowym" pod red. A. Mariańskiego (wyd. Wolters Kluwer) Współautor programu kompterowego "Audyt Podatkowy VAT" oraz "Audyt Podatkowy CIT" (wyd. Datev eG – Niemcy). Wykładowca specjalizujący się w tematyce podatków dochodowych oraz podatku VAT – szklenia dla firm komercyjnych  (Wolters Kluwer, Infor) oraz Stowarzyszeń

 

HOTEL MERCURE LUBLIN CENTRUM
ul. Racławickie 12
20-037 Lublin

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbedzie się w terminie od 21 listopada do 12 grudnia.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 

Cena KUrs: 990 żł 

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl