Temat: Akcja bilansowe i podatkowe zamknięcie roku podatkowego

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2017-11-21 09:00:00
Data zakończenia: 2017-12-12 15:00:00

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z bilansowym zamknięciem roku pod względem podatkowym i rachunkowym.  Będą omawiane kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową. 

 

 

 

 DZIEŃ 1

27.11.2017

 

Temat: „Rachunkowość – akcja bilans 2017”

 

 

 

ZAKRES SZKOLENIA:

 

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

 

2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

 

• jednostki mikro,

 

• sprawozdanie podstawowe,

 

• sprawozdanie rozszerzone.

 

3. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego  za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe. 

 

4. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

 

5. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

 

• spis z natury

 

• potwierdzenia sald

 

• w drodze porównania danych księgowych z  dokumentami 

 

• ujęcie w księgach różnic  inwentaryzacyjnych.

 

6. Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów:

 

• jednostki mikro

 

• jednostki małe

 

• jednostki których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

 

7. Zasady ustalania wyniku finansowego:

 

• metoda porównawcza 

 

• metoda kalkulacyjna oraz 

 

• rzis jednostek mikro.

 

8. Rachunek przepływów pieniężnych.

 

9. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

 

10. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz informacje uzupełniające do bilansu jednostek mikro.

 

11. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

 

12. Zagadnienia szczegółowe:

 

• inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe

 

• odroczony podatek dochodowy

 

• leasing

 

• kontrakty długoterminowe

 

• kapitały własne w spółkach osobowych

 

• zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7

 

• zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

 

13. Przygotowanie ksiąg do badania przez biegłego rewidenta.

 

14. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie. 

 

15. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

 

 

 

DZIEŃ 2 – DZIEŃ 3 

 

11.12.2016, 18.12.2017

 

Temat: Podatkowe zamknięcie roku w PIT/CIT i VAT 

 

 

 

ZAKRES SZKOLENIA

 

I. Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

 

1. Rodzaje i momenty powstania przychodu podatkowego

 

- zasady podatkowe powstania przychodu; 

 

- wystawienie faktury (dokumentu), w aspekcie powstania przychodu;

 

- korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat, podatek VAT;

 

- świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi;

 

- umorzone i przedawnione zobowiązania; 

 

- otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje;

 

- promocja za symboliczną złotówkę - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych?

 

- nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych.

 

2. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

 

- koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;

 

- odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;

 

- sposoby dokumentowania wydatków;

 

- moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat, zmiana ceny;

 

- wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;

 

- koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;

 

- wierzytelności nieściągalne i przedawnione;

 

- szczególne przypadki –  zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem. 

 

3. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 

 

- wybór metody rozliczania różnic kursowych,

 

- pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

 

- kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

 

4. Podatkowe zasady rozliczania inwentaryzacji

 

- Krajowy Standard Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury w aspekcie podatkowym;

 

- istotność dokumentacji inwentaryzacyjnej;

 

- znaczenie ustalenia odpowiedzialności materialnej pracowników; 

 

- rodzaje różnic inwentaryzacyjnych – pozorne czy rzeczywiste;

 

- skutki podatkowe rozliczenia niedoborów i nadwyżek – zawinione czy niezawinione.

 

5. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

 

- kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową;

 

- pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu); 

 

- używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych;

 

- odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom;

 

- świadczenia o charakterze socjalnym.

 

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

 

- przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne; 

 

- dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych;

 

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu;

 

- pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych;

 

- pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”;

 

- znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

 

- składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów.

 

II. Podatek od towarów i usług (VAT).

 

1. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku.

 

- wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT;

 

- limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik; 

 

- tzw. ulga na złe długi; 

 

2. Struktura sprzedaży i korekty podatku.

 

- struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;

 

- struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. 

 

- prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;

 

- korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

 

 

Ekspert - posiada 25 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Restauracja II CAMINO
ul. Kasprowicza 13
352-400 Myślenice

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbedzie się w terminie od 21 listopada do 12 grudnia.

Godziny szkolenia: 09:00 -15:00.

 

Cena całego kursu – 990 zł/os + VAT* 

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia

 

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl