Temat: "Akademia kadrowo–płacowa dla zaawansowanych"

Cena: 3000 zł

Data rozpoczecia: 2018-04-24 09:00:00
Data zakończenia: 2018-10-26 15:00:00

Uczestnicy w sposób praktyczny poznają m.in. zasady:

• podstawowych obowiązków pracodawcy związanych z nawiązaniem stosunku pracy,

• limitowania zatrudnienia w ramach umów na okres próbny i czas określony,

• stosowania nielimitowanych umów na czas określony,

• liczenia okresów wypowiedzenia po zmianie przepisów,

• wystawiania świadectw pracy po zmianach.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,

• jakie składki wynagrodzenia uwzględnić przy ustalaniu kwoty wyrównania do wynagrodzenia za czas urlop wypoczynkowego,

• jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

• jak prawidłowo dokonać zwrotu nadpłaconych składek,

• jaka jest różnica pomiędzy odliczeniem przez pracodawcę a zwrotem przez pracownika nadpłaconego wcześniej wynagrodzenia,

• jak ustalać wartość świadczeń niepieniężnych,

• który przychód podlega zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a który zwolniony jest z poboru zaliczki na podatek dochodowy,

• jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach szczególnych,

• w jaki sposób dokonywać wyrównania zasiłków macierzyńskich ,

• jak prawidłowo dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku występowania różnych składników wynagrodzenia,

• jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia w przypadku kilku wypłat w jednym miesiącu,

• jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca,

• jak ustalić kwotę potrącenia w przypadku rozliczania świadczeń niepieniężnych.

I Dzień -  24.02.2018 – „Administrowanie zatrudnieniem od zatrudnienia do zwolnienia po zmianach przepisów”

1. Nawiązanie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy.

2. Umowy o pracę i informacja do umów:

3. Rozwiązanie umowy o pracę

4. Świadectwo pracy – zasady wystawiania i treść

 

II i III Dzień – 17-18.05.2018 – „Warsztaty czasu pracy”

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

 

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

7. Praca w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

IV Dzień – 28.05.2018 – „Nieobecności pracownicze”

1. Urlop wypoczynkowy:

2. Urlop bezpłatny

3. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski:

4. Urlop wychowawczy – wymiar, zasady udzielania 

5. Inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia

6. Inne nieobecności bez prawa do wynagrodzenia

 

V Dzień – 11.06.2018 – „Lista płac bez tajemnic”

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS:

2. Zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku zmiany wynagrodzenia lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

4. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:

5. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

VI Dzień – 18.06.2018 – „Wynagrodzenia w przypadkach szczególnych”

1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalania podstawy do opodatkowania.

3. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania:

4. Zasady ustalania prawa do ulgi podatkowej od 2017 roku.

5. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.

6. Zasady ustalania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowych oddelegowanych pracowników.

7. Naliczanie listy płac w szczególnych przypadkach:

 

VII Dzień – 12.09.2018 – „Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacjach szczególnych”

1. Świadczenia pieniężne:

2. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:

3. Uzupełnianie wynagrodzenia:

4. Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.

5. Korekta wysokości i rodzaju świadczenia:

 

VIII Dzień – 26.09.2018 – „Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków”

1. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.

2. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia:

3. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia:

4. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków:

 

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

6. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:

 

 

IX Dzień – 16.10.2018 – „Umowy cywilnoprawne”

1. Umowy cywilnoprawne – rodzaje.

2. Ustalanie prawidłowego tytułu do ubezpieczenia:

 

3. Rozliczanie umów zlecenia:

 

4. Rozliczanie umów o dzieło.

 

X Dzień – 26.10.2018  – „Podróże służbowe i oddelegowanie”

1. Rozliczanie świadczeń z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych:

 

2. Rozliczanie świadczeń z tytułu zagranicznych podróży służbowych:

 

3. Zasady rozliczania świadczeń  aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne.

4. Rozliczanie świadczeń z tytułu wykonywania pracy przez pracowników mobilnych.

5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy oddelegowanych pracowników.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 24.04, 17-18.05, 28.05, 11.06, 18.06, 12.09, 26.09, 16.10, 26.10.2018 w Szczecinie.

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00.

 

Cena szkolenia – 3000 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl