Temat: "Akademia Prawa Pracy"

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2018-02-27 09:00:00
Data zakończenia: 2018-04-10 15:00:00

-Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;
-Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;
-Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź WSZYSTKIE ZMIANY w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

DZIEŃ I - Prawo Pracy

 

1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony i okres próbny.

2. Zmiany w uprawnieniach PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w 2016r. i w 2017r.

3. AKTA OSOBOWE - zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej/wymóg dwóch kwestionariuszy osobowych w świetle stanowiska PIP.

4. ŚWIADECTWA PRACY –nowe zasady wystawiania.

5. Zasady lekarskich badań wstępnych dla pracowników oraz badania zatrudnionych, nie będących kierowcami, ale kierujących służbowymi samochodami. Widzenie zmierzchowe i olśnienie  dla pracowników sporadycznie kierujących pojazdami.

6. PYTANIA, ODPOWIEDZI, DYSKUSJA

 

DZIEŃ II -ZMIANY W PRAWIE w 2017/2018r. - ze szczególnym uwzględnieniem: „zmian w emeryturach, nasilonych kontroli ZUS, e-ZLA, umów zleceń i umów o dzieło, zakładkowego funduszu świadczeń socjalnych oraz świadczeń macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich”

 

1. Ubezpieczenia Społeczne - Ostatnie Nowelizacje na 2017/2018r.: tylko jeden przelew do Zus od 2018r., zmiana w zaspokajaniu starych należności przez Zus, niezaleganie ze składkami – zaświadczenia=wydruk z systemu, kontrole Zus przy outsourcingu/Firmach Zewnętrznych – Nowy Art. 38a, system E-Wuś, profil zaufany, zmiany w wypadkowym.
2. E-ZWOLNIENIA lekarskie – data wejścia w życie: 01.07.2018r.?

3. ZMIANY W OSKŁADKOWANIU UMÓW ZLECEŃ OD 01.01.2016r. - KONTROLE ZUS. 

4. 02.01.2016r. – zmiany w świadczeniach związanych z chorobą/rodzicielstwem 

5. ZUS KONTROLUJE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH!!! – składki ZUS + odsetki od świadczeń socjalnych

 

DZIEŃ III - Ochrona Danych Osobowych

 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres zastosowania europejskich przepisów. Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych.

2. Obowiązki pracodawców, jako administratorów danych. Porównanie obecnych wymogów oraz wynikających z RODO.

3. Nowa filozofia europejskiego prawa ochrony danych osobowych.

4. Nowa rola i uprawnienia GIODO.

5. Nowe ujęcie danych osobowych w rozporządzeniu.

6. Fakty i Mity dotyczące nowych obowiązków pracodawców, jako Administratorów danych oraz nowych obowiązków ABI (Administratorów Bezpieczeństwa Informacji).

7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu unijnym.

8. Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych.

9. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.

10. Przejrzystość przetwarzania danych osobowych – jakie nowe obowiązki informacyjne nałożono na administratorów danych i jak należy je wypełniać?

11. Zabezpieczanie danych osobowych kadrowych.

12. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI).

13. Zadania Inspektora ochrony danych.

14. Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.

15. Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji. 

16. Przekazanie i omówienie wzorów dokumentów i procedur składających się na politykę bezpieczeństwa informacji.

 

 

DZIEŃ IV - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowości

 

1. USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 ( Dz.U.2016 poz. 1984) - wysokość odpisów na rok 2017.

2. Nowe zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od stycznia 2017r. 

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłata świadczeń urlopowych – prawidłowy REGULAMIN ZFŚS   w świetle kontroli ZUS i PIP.

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem - a podatek dochodowy od osób fizycznych  i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS.

 5. Indywidualne konsultacje oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Ekspert - specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Radca prawny. Wieloletni pracownik organów kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Wykładowca, zarówno uczelni wyższych, zajmujący się prowadzeniem zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych oraz aplikantami jak też uznany szkoleniowiec służb kadrowych i przedsiębiorców. Wszechstronna wiedza poparta doświadczeniem i praktyką.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 27.02, 13.03, 27.03, 10.04.2018 roku.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1200 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl