Temat: "Akademia Prawa Pracy"

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2018-02-27 09:00:00
Data zakończenia: 2018-04-06 15:00:00

-Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;
-Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;
-Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź WSZYSTKIE ZMIANY w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

DZIEŃ I - Prawo Pracy

 

1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony i okres próbny.

2. Zmiany w uprawnieniach PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w 2016r. i w 2017r.

3. AKTA OSOBOWE - zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej/wymóg dwóch kwestionariuszy osobowych w świetle stanowiska PIP.

4. ŚWIADECTWA PRACY –nowe zasady wystawiania.

 

5. Zasady lekarskich badań wstępnych dla pracowników oraz badania zatrudnionych, nie będących kierowcami, ale kierujących służbowymi samochodami. Widzenie zmierzchowe i olśnienie  dla pracowników sporadycznie kierujących pojazdami.

6. PYTANIA, ODPOWIEDZI, DYSKUSJA

 

DZIEŃ II - ZMIANY W PRAWIE w 2017/2018r. - ze szczególnym uwzględnieniem: „zmian w emeryturach, nasilonych kontroli ZUS, e-ZLA, umów zleceń i umów o dzieło, zakładkowego funduszu świadczeń socjalnych oraz świadczeń macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich”

 

1. Ubezpieczenia Społeczne - Ostatnie Nowelizacje na 2017/2018r.: tylko jeden przelew do Zus od 2018r., zmiana w zaspokajaniu starych należności przez Zus, niezaleganie ze składkami – zaświadczenia=wydruk z systemu, kontrole Zus przy outsourcingu/Firmach Zewnętrznych – Nowy Art. 38a, system E-Wuś, profil zaufany, zmiany w wypadkowym.
2. E-ZWOLNIENIA lekarskie – data wejścia w życie: 01.07.2018r.?

3. ZMIANY W OSKŁADKOWANIU UMÓW ZLECEŃ OD 01.01.2016r. - KONTROLE ZUS. 

4. 02.01.2016r. – zmiany w świadczeniach związanych z chorobą/rodzicielstwem 

5. ZUS KONTROLUJE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH!!! – składki ZUS + odsetki od świadczeń socjalnych

 

DZIEŃ III - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowości

 

1. USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 ( Dz.U.2016 poz. 1984) - wysokość odpisów na rok 2017.

2. Nowe zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od stycznia 2017r. 

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłata świadczeń urlopowych – prawidłowy REGULAMIN ZFŚS   w świetle kontroli ZUS i PIP.

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem - a podatek dochodowy od osób fizycznych  i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS.

 5. Indywidualne konsultacje oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

 

DZIEŃ VI - Ochrona Danych Osobowych

 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres zastosowania europejskich przepisów. Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych.

2. Obowiązki pracodawców, jako administratorów danych. Porównanie obecnych wymogów oraz wynikających z RODO.

3. Nowa filozofia europejskiego prawa ochrony danych osobowych.

4. Nowa rola i uprawnienia GIODO.

5. Nowe ujęcie danych osobowych w rozporządzeniu.

6. Fakty i Mity dotyczące nowych obowiązków pracodawców, jako Administratorów danych oraz nowych obowiązków ABI (Administratorów Bezpieczeństwa Informacji).

7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu unijnym.

8. Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych.

9. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.

10. Przejrzystość przetwarzania danych osobowych – jakie nowe obowiązki informacyjne nałożono na administratorów danych i jak należy je wypełniać?

11. Zabezpieczanie danych osobowych kadrowych.

12. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI).

13. Zadania Inspektora ochrony danych.

14. Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.

15. Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji. 

16. Przekazanie i omówienie wzorów dokumentów i procedur składających się na politykę bezpieczeństwa informacji.

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Członek zespołów roboczych uzgadniających projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a w tym aktywny uczestnik Zespołu ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Certyfikowany Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu książek i publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnik, jako ABI, postępowań administracyjnych oraz kontroli prowadzonych przez GIODO. Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie. Rzetelna i dogłębna wiedza Prowadzącego w zakresie ochrony danych oraz dziewięć lat doświadczenia i pracy zawodowej w tej dziedzinie gwarantuje uczestnikom otrzymanie pełnych, prawdziwych i praktycznych wiadomości i umiejętności przydatnych do wdrożenia aktualnego i adekwatnego dla swoich realiów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Warmiński Hotel & Conference
ul. Kołobrzeska 1
10-442 Olsztyn

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 27.02, 12.03, 20.03, 6.04 2018 roku.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1200 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl