Temat: "Akademia Kadrowego z rozliczania płac dla praktyków"

Cena: 2100 zł

Data rozpoczecia: 2018-05-28 09:00:00
Data zakończenia: 2018-10-12 15:00:00

Cel i korzyści ze szkolenia:

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Dzień I - Przepisy dotyczące przekazywania informacji/danych - 28.05.2018

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzenia, zadania inspektora danych osobowych itp. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.

 

1. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności,

2. Jakie skutki niesie za sobą przyzwolenie na korzystanie z Internetu dla celów prywatnych, a jakie przemilczenie tematu?

3. Czy można szukać danych o pracownikach w sieciach społecznościowych, a jeśli tak to jakich?

4. Czy pracownik musi wyrazić pracodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

5. Jak prawidłowo skonstruować ogłoszenie o pracę, żeby nie naruszyć przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

6. Jak przekazywać dane osobowe pracowników w ramach grup kapitałowych oraz w sytuacji korzystania z usługi outsourcingu (np. księgowości),

7. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności i informacji o nałogach,

8. W jakich przypadkach i w jakiej formie można przeprowadzać testy psychologiczne dla pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę,

9. W jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoring w miejscu pracy (w tym w szczególności monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników),

10. Czy i w jaki sposób można udostępniać dane osobowe pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę związkom zawodowym oraz radom pracowników.

11. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się przede wszystkim:

12. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności,

13. Jakie skutki niesie za sobą przyzwolenie na korzystanie z Internetu dla celów prywatnych, a jakie przemilczenie tematu?

14. Czy można szukać danych o pracownikach w sieciach społecznościowych, a jeśli tak to jakich?

15. Czy pracownik musi wyrazić pracodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

16. Jak prawidłowo skonstruować ogłoszenie o pracę, żeby nie naruszyć przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

17. Jak przekazywać dane osobowe pracowników w ramach grup kapitałowych oraz w sytuacji korzystania z usługi outsourcingu (np. księgowości),

18. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności i informacji o nałogach,

19. W jakich przypadkach i w jakiej formie można przeprowadzać testy psychologiczne dla pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę,

20. W jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoring w miejscu pracy (w tym w szczególności monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników),

21. Czy i w jaki sposób można udostępniać dane osobowe pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę związkom zawodowym oraz radom pracowników.

 

Dzień II i III - Warsztaty z czasu pracy- 11-12.06.2018

 

 

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy.

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych.

6. Praca w dniu wolnym od pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

Ćwiczenia praktyczne:

• Zarządzanie czasem pracy – jak można ustalić właściwą liczbę pracowników na poszczególnych stanowiskach dla prawidłowego zaplanowania czasu pracy,

• Harmonogramy czasu pracy – planowanie i rozliczanie dla systemów podstawowego i równoważnego,

• Harmonogram czasu pracy dla ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy oraz przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy – przykłady,

• Badanie i analizowanie wpływu urlopu wypoczynkowego, choroby pracownika i innych nieobecności na rozliczenie czasu pracy,

• Ćwiczenia na przykładach zgłoszonych przez uczestników,

• Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z planowaniem czasu pracy oraz rozliczaniem czasu pracy.

 

Dzień IV - Lista płac bez tajemnic – 18.06.2018

 

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS:

2. Zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku zmiany wynagrodzenia lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

4. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:

5. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Dzień V - Wynagrodzenia w przypadkach szczególnych – 11.09.2018

 

1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalania podstawy do opodatkowania.

3. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania:

4. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.

5. Zasady ustalania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowych oddelegowanych pracowników.

6. Naliczanie listy płac w szczególnych przypadkach.

 

 

Dzień VI - Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacjach szczególnych – 21.09.2018

 

1. Świadczenia pieniężne.

2. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych.

3. Uzupełnianie wynagrodzenia.

4. Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.

5. Korekta wysokości i rodzaju świadczenia.

 

Dzień VII - Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków – 12.10.2018

 

1. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.

2. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia.

3. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia.

4. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków.

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

6. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.

  

Ekspert - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom i biurom rachunkowym w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka e-learningowych szkoleń i kursów z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób. Tylko 2015 roku przeszkoliła ponad 540 osób.

Ekspert – Radca Prawny, ukończył aplikację radcowską OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada własne publikacje. Szkolenia prowadzi od 2006 r. Ochroną danych osobowych zajmuje się zawodowo od 11 lat, od kilku lat wykonuje ponadto obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Prowadził szkolenia m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sądu Rejonowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Citibank Handlowy S.A., Banku Zachodniego WBK S.A.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 28.05, 11-12.06, 18.06, 11.09, 21.09, 12.10.2018 roku. 

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 2100 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl