Temat: "Akademia Kadrowego z rozliczania płac dla praktyków"

Cena: 2100 zł

Data rozpoczecia: 2018-03-14 09:00:00
Data zakończenia: 2018-06-19 15:00:00

Cel i korzyści ze szkolenia:

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Dzień I - Lista płac bez tajemnic – 14.03.2018

 

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS:

 

2. Zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku zmiany wynagrodzenia lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

 

4. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:

 

5. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Dzień II - Wynagrodzenia w przypadkach szczególnych – 10.04.2018

 

1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalania podstawy do opodatkowania.

3. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania:

 

4. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.

5. Zasady ustalania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowych oddelegowanych pracowników.

6. Naliczanie listy płac w szczególnych przypadkach.

 

Dzień III - Ochrona danych osobowych - 20.04.2018

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzenia, zadania inspektora danych osobowych itp. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.

 

1. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności,

2. Jakie skutki niesie za sobą przyzwolenie na korzystanie z Internetu dla celów prywatnych, a jakie przemilczenie tematu?

3. Czy można szukać danych o pracownikach w sieciach społecznościowych, a jeśli tak to jakich?

4. Czy pracownik musi wyrazić pracodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

5. Jak prawidłowo skonstruować ogłoszenie o pracę, żeby nie naruszyć przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

6. Jak przekazywać dane osobowe pracowników w ramach grup kapitałowych oraz w sytuacji korzystania z usługi outsourcingu (np. księgowości),

7. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności i informacji o nałogach,

8. W jakich przypadkach i w jakiej formie można przeprowadzać testy psychologiczne dla pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę,

9. W jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoring w miejscu pracy (w tym w szczególności monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników),

10. Czy i w jaki sposób można udostępniać dane osobowe pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę związkom zawodowym oraz radom pracowników.

11. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się przede wszystkim:

12. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności,

13. Jakie skutki niesie za sobą przyzwolenie na korzystanie z Internetu dla celów prywatnych, a jakie przemilczenie tematu?

14. Czy można szukać danych o pracownikach w sieciach społecznościowych, a jeśli tak to jakich?

15. Czy pracownik musi wyrazić pracodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

16. Jak prawidłowo skonstruować ogłoszenie o pracę, żeby nie naruszyć przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

17. Jak przekazywać dane osobowe pracowników w ramach grup kapitałowych oraz w sytuacji korzystania z usługi outsourcingu (np. księgowości),

18. W jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności i informacji o nałogach,

19. W jakich przypadkach i w jakiej formie można przeprowadzać testy psychologiczne dla pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę,

20. W jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoring w miejscu pracy (w tym w szczególności monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników),

21. Czy i w jaki sposób można udostępniać dane osobowe pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę związkom zawodowym oraz radom pracowników.

 

Dzień IV - Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacjach szczególnych – 23.05.2018

 

1. Świadczenia pieniężne.

 

2. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych.

 

3. Uzupełnianie wynagrodzenia.

 

4. Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.

5. Korekta wysokości i rodzaju świadczenia.

 

Dzień V - Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków – 11.06.2018

 

1. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.

2. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia.

 

3. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia.

4. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków.

 

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

6. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.

 

Dzień VI i VII - Warsztaty z czasu pracy- 18-19.06.2018

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy, ustalaniem harmonogramów czasu pracy, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy. 

 

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy.

 

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.

 

3. Rozkłady i systemy czasu pracy.

 

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych.

 

6. Praca w dniu wolnym od pracy.

 

7. Praca w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

Ekspert - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom i biurom rachunkowym w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka e-learningowych szkoleń i kursów z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób. Tylko 2015 roku przeszkoliła ponad 540 osób.

 

Ekspert – ABI, prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, a także wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, jest autorem publikacji z zakresu prawa pracy, mobbingu, ochrony danych osobowych.

Specjalizuje się w obszarach prawniczych: ochrony danych osobowych, prawa pracy, mobbingu, ZFŚS, podróży służbowych, prawa konsumenckiego. Brał udział w projektach audytorskich z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa pracy realizowanych dla jednostek administracji publicznej i firm prywatnych.

W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy, a także prowadzeniem szkoleń. Założeniem każdego z przygotowywanych przez Niego szkoleń jest połączenie teorii z praktyką, tak by uczestnik szkolenia potrafił samodzielnie zastosować uzyskaną w ten sposób wiedzę.

W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty szkoleniowe między innymi dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, Sądu Rejonowego w Poznaniu,  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, WUP w Łodzi, Mahle Polska,  NSZZ Solidarność ,Dako Polska, PGNIG, Pharma Group Sp. z o.o.,  TAURON Ciepło S.A., Kancelarii Sejmu RP, PKN Orlen,  Grupy RWE Polska, Bank Zachodni WBK,Getin Noble Bank, Bankowości Spółdzielczej, GDDKiA, SCANIA Słupsk, NSZZ Solidarność i wielu innych.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 14.03, 10.04, 20.04, 23.05, 11.06, 18-19.06.2018 roku. 

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 2100 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl