Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH – część II

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2017-10-26 09:00:00
Data zakończenia: 2017-11-30 15:00:00

Cel szkolenia: 

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących     samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF z zakresu podatków dochodowych. 

 

AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH  - CZĘŚĆ II

 

DZIEŃ 1

26.10.2017

 

Temat: „Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2017 roku”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

• Podmioty opodatkowania PDOP

• Podstawowe definicje

• Podatkowa grupa kapitałowa

• Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe

• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

- rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju

• podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)

- rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe

/Definicja „beneficial owner/ /W nowych przepisach wprowadzona została definicja rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), która rozstrzyga, że w celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania u źródła, spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem a nie np. pośrednikiem./

 

- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania

- obowiązek sprawozdawczy

• certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Przedmiot opodatkowania

• Rozliczanie strat z lat ubiegłych

3. Rok podatkowy (obrotowy)

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)

• działalność badawczo rozwojowa

          - koszty kwalifikowane

• nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu

5. Podmioty powiązane

• rodzaje powiązań

• zawartość dokumentacji podatkowej

• obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej 

• metody kalkulacji ceny

• umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia

• raje podatkowe

• sankcyjna stawka podatkowa 50%

• Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017

           - jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji     

             podatkowej (limit obrotów / kosztów)

           - rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej

           - kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty    

             podatnika

           - zmiana definicji powiązań kapitałowych

           - nowy zakres informacyjny dokumentacji

           - sankcje oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.

• Podatkowa grupa kapitałowa

6. Różnice kursowe

• na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)

• na podstawie przepisów o rachunkowości – zasady i konsekwencje

• kurs faktycznie zastosowany – podejście organów skarbowych

• różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych

7. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych

8. Przychody podatkowe

• co jest przychodem podatkowym

• moment powstania przychodu podatkowego

• przychody z działalności gospodarczej

• faktury korygujące przychody – okres korekty

• wyłączenia z przychodów podatkowych

• nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości

• przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, 

• zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym

• przychody zwolnione.

 

 

 

DZIEŃ 2

09.11.2017

Temat: „CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Koszty uzyskania przychodów

• definicja podstawowa

• koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji

• utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola

• koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego

• koszty prac badawczo - rozwojowych

• koszty pośrednie i bezpośrednie – zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty

• koszty zaniechanych inwestycji

• wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika

• korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej

• odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)

• transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania

• nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  (art. 16 ustawy)

2. Rozliczanie  amortyzacji podatkowej

• przedmiot amortyzacji

• środki trwale a wartości niematerialne i prawne

• wyłączenia

• wadliwe zaliczenie w koszty uzyskania - reperkusje

• jednorazowe umorzenie

- 50.00 euro (pomoc de minimis)

- zakup maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN

• zasady dokonywania odpisów umorzeniowych

• współczynniki stosowane do stawek amortyzacyjnych

• amortyzacja liniowa a degresywna

• indywidualne stawki amortyzacyjne

• podstawa odpisów amortyzacyjnych

• modernizacja a remont

• przypadki szczególnej

• zasady amortyzacji wartości niematerialnych

 3.  Opodatkowanie stron umowy leasingu

• podstawowe pojęcia i definicje

- normatywny okres amortyzacji a okres umowy

- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia

- przedmiot leasingu

• leasing „operacyjny – odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący

            - przychód finansującego

            - koszt uzyskania korzystającego

• leasing „finansowy” - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający

            - zasady rozliczania

• przeniesienie własności przedmiotu leasingu

• czynsz inicjalny a koszt uzyskania

• umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa

 

4.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

• sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy

• odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania

         - koszty prac badawczo – rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność

           innowacyjna)

          - przekazane darowizny

• stawka podatku

• Nowa obniżona 15% stawka CIT – zasady i warunki zastosowania

• opodatkowanie dywidend

- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji       

  Szwajcarskie – zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie     

  zryczałtowane

- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich” a zasada odliczenia     

   proporcjonalnego

• opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

• rachunek zysków i strat – podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8

- korekta o różnice trwałe i przejściowe

- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy

• zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8

            - uproszczona metoda zapłaty zaliczek

           - zaliczki kwartalne.

 

DZIEŃ 3

16.11.2017

Temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2017”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

                          

A.  Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

- podstawowe definicje,

- nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,

• dochody osiągane na terytorium kraju

• nowe obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła

• certyfikat rezydencji

- wyłączenia, 

- zasady opodatkowania i przedmiot opodatkowania,

- wspólne rozliczenie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,

- przychody z udziału w spółkach osobowych.

 

2. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej

- klasyfikacja źródeł przychodów,

- moment zaliczenia przychodu podatkowego,

-opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2017,

3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  (art. 21)

- korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania /,

- podnoszenie kwalifikacji,

- pakiety medyczne,

- spotkania integracyjne,

- samochody prywatne w działalności,

- ograniczenie zwolnień z dotacji.

4. Koszty uzyskania przychodów:

- definicja kosztów – elementy składowe,

- koszty „inne” zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,

- koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę

  przychodów i rozchodów,

5. Zdarzenia szczególne

– rozliczanie amortyzacji,

-  reklama i  reprezentacja,

-  ujmowanie i rozliczanie leasingu.

6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu  (art. 23),

       - wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,

       - zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),

       - rozliczanie faktur korygujących,

7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

- nietypowe przypadki źródeł przychodu,

- dochody z udziału w zyskach osób prawnych; nowe regulacje w 2017r,

- obowiązek prowadzenia PKPiR,

- dochód w drodze oszacowania,

- różnice kursowe.

- podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa (ceny transferowe).

• Zmiana definicji i nowe obowiązki od 01-01-2017

8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku

- odliczenia od dochodu,

- odliczenia od podstawy opodatkowania,

• nowe odliczenie – wydatki  kwalifikowane  prac badawczo-rozwojowych; nowe limity w 2017 roku

- skala podatkowa i wysokość podatku,

• kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu w 2017 roku

- odliczenia od podatku,

- opodatkowanie zryczałtowane,

- podatek liniowy – wyłączenia,

- zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),

- terminy rozliczeń, wpłaty zaliczek i zapłaty podatku

 

9. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

- uproszczone formy płacenia zaliczek,

- obowiązki płatników,

- deklaracje.

B.  ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

1. Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych

- podwyższenie limitu uprawniającego do ryczałtu,

-  definicja wolnego zawodu,

- zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,

- wyłączenia ustawowe,

- stawki ryczałtowe,

- obowiązkowe ewidencje,

- zaliczki,

- rozliczenia roczne.

 

1. Karta podatkowa

- kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,

- zasady ubiegania się o „kartę podatkową”,

- ustalanie stawek podatkowych,

- utrata karty podatkowej.

 

DZIEŃ 4

30.11.2017

Temat: „Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2017 a wpływ na CIT

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

   - podstawowe pojęcia i definicje, przedmiot opodatkowania a działalność gospodarcza

   - pojęcie „podatnika”

   - dostawa towarów i świadczenie usług,

   - wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

   - eksport – import towarów i usług,

   - likwidacja działalności.

3.  Obowiązek podatkowy.

    -  zasady ogólne,

    - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego: - wystawienie faktury

                                                                                       - otrzymanie zapłaty  

    -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,

    -  obowiązek podatkowy u małych podatników.

    -  otrzymanie zaliczki

    -  import towarów

    -  „eksport / import” usług

4.  Miejsce świadczenia.

   - przy dostawie towarów,

   - w transakcjach wspólnotowych,

   -  przy świadczeniu usług.

5.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

   - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

   -  zasada odwrotnego obciążenia,

• poszerzony załącznik 11

• usługi budowlane – załącznik 14

   -  odpowiedzialność solidarna nabywcy,

• poszerzony załącznik 14

• zmienione warunki kaucji gwarancyjnej

   - zasady wymiaru i poboru podatku,

   - stawki podatkowe,

   - zwolnienia,

   -  szczególne przypadki stosowania stawki 0%..

6.  Odliczenia i zwrot podatku.

   - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

   - zasady odliczania podatku naliczonego,    

   - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

   - uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);

   - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

   - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

   - korekta podatku naliczonego,

   - odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami

      samochodowymi

   - podatek naliczony lub należny a koszt uzyskania 

7.   Fakturowanie

   -  zasady wystawiana faktur

   -  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z

      fakturami, refaktury),

   - faktury zbiorcze, „uproszczone”,   

   - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,                                                                             

2.   -  faktury krajowe,

   -  faktury zaliczkowe,

   -  faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,

8.  Rejestracja, deklaracje i  i informacje podsumowujące.

    - rejestracja,

    - deklaracje VAT,

    - informacje podsumowujące krajowe i unijne

    -  zapłata podatku

    - obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną

    -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji

       podatnika jako podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),

• odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

    - restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

• z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),

• warunki przywrócenia do rejestru,

• z rejestru podatników VAT UE;

9.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub

     zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)

• powszechność zastosowania,

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,

• sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;

11. Dokumentacja

• ewidencje,

• przechowywanie dokumentów.

• Jednolity plik kontrolny a VAT, kategorie – terminy obowiązywania

- rejestry VAT

- plik FAKTURY

• centralny rejestr faktur, paragony fiskalne elektroniczne, nowe warunki techniczne dotyczące kas fiskalnych.

 

 

Ekspert – doradca podatkowy prowadzący samodzielną Kancelarię Podatkową w Bydgoszczy. Doświadczony trener i wieloletni praktyk z zakresu finansów i podatków. W swej karierze m. in. Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Ceniona przez uczestników szkoleń za przedstawianie praktycznego zastosowania przepisów.

HOTEL DOM POLONII
ul. Pieniężnego 6
14–100 Ostróda

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzie się w terminie 26 października 2017 r. - 30 listopada 2017 r.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 

Cena całego kursu wynosi 1200 zł*

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia

 

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl