Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH – część II

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2017-09-12 09:00:00
Data zakończenia: 2017-11-06 15:00:00

Cel szkolenia: 

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

 

Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących     samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF z zakresu podatków dochodowych. 

 

 

AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH  - CZĘŚĆ II

 

DZIEŃ 1

12.09.2017

Temat: „Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2017 roku”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

 

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

• Podmioty opodatkowania PDOP

• Podstawowe definicje

• Podatkowa grupa kapitałowa

• Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe

• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

- rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju

• podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)

- rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe

/Definicja „beneficial owner/ /W nowych przepisach wprowadzona została definicja rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), która rozstrzyga, że w celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania u źródła, spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem a nie np. pośrednikiem./

- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania

- obowiązek sprawozdawczy

• certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Przedmiot opodatkowania

• Rozliczanie strat z lat ubiegłych

3. Rok podatkowy (obrotowy)

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)

• działalność badawczo rozwojowa

 - koszty kwalifikowane

• nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu

5. Podmioty powiązane

• rodzaje powiązań

• zawartość dokumentacji podatkowej

• obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej 

• metody kalkulacji ceny

• umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia

• raje podatkowe

• sankcyjna stawka podatkowa 50%

• Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017

- jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów)

- rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej

- kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty podatnika

- zmiana definicji powiązań kapitałowych

- nowy zakres informacyjny dokumentacji

- sankcje oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.

• Podatkowa grupa kapitałowa

6. Różnice kursowe

• na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)

• na podstawie przepisów o rachunkowości – zasady i konsekwencje

• kurs faktycznie zastosowany – podejście organów skarbowych

• różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych

7. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych

8. Przychody podatkowe

• co jest przychodem podatkowym

• moment powstania przychodu podatkowego

• przychody z działalności gospodarczej

• faktury korygujące przychody – okres korekty

• wyłączenia z przychodów podatkowych

• nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości

• przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, 

• zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym

• przychody zwolnione.

 

DZIEŃ 2

26.09.2017

Temat: „CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne”

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Kosty uzyskania przychodów

• definicja podstawowa

• koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji

• utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola

• koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego

• koszty prac badawczo - rozwojowych

• koszty pośrednie i bezpośrednie – zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty

• koszty zaniechanych inwestycji

• wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika

• korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej

• odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)

• transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania

• nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  (art. 16 ustawy)

2. Rozliczanie  amortyzacji podatkowej

• przedmiot amortyzacji

• środki trwale a wartości niematerialne i prawne

• wyłączenia

• wadliwe zaliczenie w koszty uzyskania - reperksje

• jednorazowe umorzenie

- 50.00 euro (pomoc de minimis)

- zakup maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN

• zasady dokonywania odpisów umorzeniowych

• współczynniki stosowane do stawek amortyzacyjnych

• amortyzacja liniowa a degresywna

• indywidualne stawki amortyzacyjne

• podstawa odpisów amortyzacyjnych

• modernizacja a remont

• przypadki szczególnej

• zasady amortyzacji wartości niematerialnych

 3.  Opodatkowanie stron umowy leasingu

• podstawowe pojęcia i definicje

- normatywny okres amortyzacji a okres umowy

- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia

- przedmiot leasingu

• leasing „operacyjny – odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący

- przychód finansującego

 - koszt uzyskania korzystającego

• leasing „finansowy” - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający

 - zasady rozliczania

• przeniesienie własności przedmiotu leasingu

• czynsz inicjalny a koszt uzyskania

• umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa

4.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

• sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy

• odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania

- koszty prac badawczo – rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność innowacyjna)

- przekazane darowizny

• stawka podatku

• Nowa obniżona 15% stawka CIT – zasady i warunki zastosowania

• opodatkowanie dywidend

 

- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji Szwajcarskie – zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie zryczałtowane

- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich” a zasada odliczenia proporcjonalnego

• opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

 

• rachunek zysków i strat – podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8

 

- korekta o różnice trwałe i przejściowe

 

- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy

 

• zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8

 

- uproszczona metoda zapłaty zaliczek

 

- zaliczki kwartalne.

 

 

 

DZIEŃ 3

09.10.2017

Temat: „Przedsiębiorca jako płatnik podatku PIT”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku PIT

 

• przyjęcie do pracy a PIT-2

 

• pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

- ulga podatkowa według zasad 2017 roku – nowe zasady i ograniczenia

 

- koszty uzyskania : podstawowe i podwyższone 

 

- oświadczenia pracownicze a naliczanie zaliczek (progi podatkowe)

 

• deklaracje i zeznania podatkowe – terminy i zasady 

 

- PIT-8C

 

- PIT-8AR (przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany)

 

- PIT-11

 

- PIT-4R

 

- IFT-1/IFT-1R

 

2. Świadczenia na rzecz pracowników 

 

• przychody z otrzymanych nieodpłatnie świadczeń

 

• podnoszenie kwalifikacji

 

• spotkania integracyjne

 

• pakiety medyczne

 

• samochód prywatny na cele pracodawcy rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu lub w sposób zryczałtowany

 

- orzeczenie NSA z dnia 02.10.2014 Sygn. II fsk2387/12

 

- wykładnia ogólna ministra Finansów z dnia 12.09.2016 DD.054.29.2016.IMD

 

• samochód służbowy wykorzystywany na cele osobiste – skutki podatkowe

 

• wygrane w konkursach

 

• dowóz pracownika do pracy

 

• podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń

 

• orzeczenie NSA dotyczące usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania

 

3. Rozliczanie podróży służbowych

 

• Przepisy prawne  regulujące podróże służbowe

 

 -  Kodeks pracy,

 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej 

 

-  ustawy podatkowe,

 

-  zakładowe regulacje płacowe.

 

• Krajowe podróże służbowe.

 

- zasady  ogólne,

 

- pisemne polecenie wyjazdu – wystawienie delegacji,

 

- skąd – dokąd,

 

- diety a rachunek z restauracji

 

- koszty przejazdów, podróż służbowa samochodem prywatnym

 

- dojazdy do pracy, ryczałty,

 

 - noclegi,

 

- kiedy i jak rozliczyć delegację,

 

 - praktyczne rozliczanie podróży służbowych krajowych – ćwiczenia.

 

• Zagraniczne podróże służbow

 

- polecenie wyjazdu,

 

- dojazd do  i od granicy,

 

- czas pobytu za granicą,

 

- diety w pełnej i ograniczonej wysokości,

 

- pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia,

 

- rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu,dojazdy miejscowe,

 

 - rozliczenie kosztów noclegu – hotel, ryczałt,

 

 - zaliczki na podróże zagraniczne i ich rozliczenie, różnice kursowe

 

- ćwiczenia praktyczne,

 

4. Podatkowe rozliczenie pracownika przez pracodawce PIT-40

 

• oświadczenie pracownika

 

• rozliczenie nadpłaty i niedopłaty podatku.

 

 

DZIEŃ 4

23.10.2017

Temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2017”

 

 

 

ZAKRES SZKOLENIA:               

 

A.  Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

 

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

 

- podstawowe definicje,

 

- nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,

 

• dochody osiągane na terytorium kraju

 

• nowe obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła

 

• certyfikat rezydencji

 

- wyłączenia, 

 

- zasady opodatkowania i przedmiot opodatkowania,

 

- wspólne rozliczenie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,

 

- przychody z udziału w spółkach osobowych.

 

2. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej

 

- klasyfikacja źródeł przychodów,

 

- moment zaliczenia przychodu podatkowego,

 

-opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2017,

 

3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  (art. 21)

 

- korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania /,

 

- podnoszenie kwalifikacji,

 

- pakiety medyczne,

 

- spotkania integracyjne,

 

- samochody prywatne w działalności,

 

- ograniczenie zwolnień z dotacji.

 

4. Koszty uzyskania przychodów:

 

- definicja kosztów – elementy składowe,

 

- koszty „inne” zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,

 

- koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę

 

  przychodów i rozchodów,

 

5. Zdarzenia szczególne

 

– rozliczanie amortyzacji,

 

-  reklama i  reprezentacja,

 

-  ujmowanie i rozliczanie leasingu.

 

6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu  (art. 23),

 

- wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,

 

- zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),

 

- rozliczanie faktur korygujących,

 

7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

 

- nietypowe przypadki źródeł przychodu,

 

- dochody z udziału w zyskach osób prawnych; nowe regulacje w 2017r,

 

- obowiązek prowadzenia PKPiR,

 

- dochód w drodze oszacowania,

 

- różnice kursowe.

 

- podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa (ceny transferowe).

 

• Zmiana definicji i nowe obowiązki od 01-01-2017

 

8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku

 

- odliczenia od dochodu,

 

- odliczenia od podstawy opodatkowania,

 

• nowe odliczenie – wydatki  kwalifikowane  prac badawczo-rozwojowych; nowe limity w 2017 roku

 

- skala podatkowa i wysokość podatku,

 

• kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu w 2017 roku

 

- odliczenia od podatku,

 

- opodatkowanie zryczałtowane,

 

- podatek liniowy – wyłączenia,

 

- zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),

 

- terminy rozliczeń, wpłaty zaliczek i zapłaty podatku

 

9. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

 

- uproszczone formy płacenia zaliczek,

 

- obowiązki płatników,

 

- deklaracje.

 

 

 

 

 

B.  ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

 

1. Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych

 

- podwyższenie limitu uprawniającego do ryczałtu,

 

-  definicja wolnego zawodu,

 

- zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,

 

- wyłączenia ustawowe,

 

- stawki ryczałtowe,

 

- obowiązkowe ewidencje,

 

- zaliczki,

 

- rozliczenia roczne.

 

1. Karta podatkowa

 

- kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,

 

- zasady ubiegania się o „kartę podatkową”,

 

- ustalanie stawek podatkowych,

 

- utrata karty podatkowej.

 

 

 

DZIEŃ 5

06.11.2017

Temat: „Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2017 a wpływ na CIT

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

 

- podstawowe pojęcia i definicje, przedmiot opodatkowania a działalność gospodarcza

 

- pojęcie „podatnika”

 

- dostawa towarów i świadczenie usług,

 

 - wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

 

- eksport – import towarów i usług,

 

- likwidacja działalności.

 

3.  Obowiązek podatkowy.

 

-  zasady ogólne,

 

 - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:

 

- wystawienie faktury

 

- otrzymanie zapłaty  

 

 -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,

 

-  obowiązek podatkowy u małych podatników.

 

-  otrzymanie zaliczki

 

-  import towarów

 

-  „eksport / import” usług

 

4.  Miejsce świadczenia.

 

- przy dostawie towarów,

 

- w transakcjach wspólnotowych,

 

-  przy świadczeniu usług.

 

5.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

 

- rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

 

 -  zasada odwrotnego obciążenia,

 

• poszerzony załącznik 11

 

• usługi budowlane – załącznik 14

 

 -  odpowiedzialność solidarna nabywcy,

 

• poszerzony załącznik 14

 

• zmienione warunki kaucji gwarancyjnej

 

- zasady wymiaru i poboru podatku,

 

- stawki podatkowe,

 

- zwolnienia,

 

-  szczególne przypadki stosowania stawki 0%..

 

6.  Odliczenia i zwrot podatku.

 

- zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

 

- zasady odliczania podatku naliczonego,    

 

- zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

 

- uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

 

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

 

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);

 

- odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

 

- nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

 

- korekta podatku naliczonego,

 

- odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

 

- podatek naliczony lub należny a koszt uzyskania 

 

7.   Fakturowanie

 

 -  zasady wystawiana faktur

 

-  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z  fakturami, refaktury),

 

- faktury zbiorcze, „uproszczone”,   

 

- terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,                                                                             

 

2.   -  faktury krajowe,

 

   -  faktury zaliczkowe,

 

   -  faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,

 

8.  Rejestracja, deklaracje i  i informacje podsumowujące.

 

    - rejestracja,

 

    - deklaracje VAT,

 

    - informacje podsumowujące krajowe i unijne

 

    -  zapłata podatku

 

    - obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną

 

    -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji

 

       podatnika jako podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),

 

• odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

 

    - restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

 

• z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),

 

• warunki przywrócenia do rejestru,

 

• z rejestru podatników VAT UE;

 

9.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub

 

     zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)

 

• powszechność zastosowania,

 

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,

 

• sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;

 

11. Dokumentacja

 

• ewidencje,

 

• przechowywanie dokumentów.

 

• Jednolity plik kontrolny a VAT, kategorie – terminy obowiązywania

 

- rejestry VAT

 

- plik FAKTURY

 

• centralny rejestr faktur, paragony fiskalne elektroniczne, nowe warunki techniczne dotyczące kas fiskalnych.

Ekspert - doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym, prowadzący biuro rachunkowe i kancelarię prawa podatkowego. Specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług, autor wielu publikacji o tematyce podatkowej, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego IV i V Kadencji.

Restauracja II CAMINO
ul. Kasprowicza 13
352-400 Myślenice

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzie sie w terminach od 12 września 2017 do 6 listopada 2017.

Kurs odbędzie sie w godzinach: 09:00 - 15:00

 

Cena całego kursu wynosi 1500 zł*

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl