Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH – część II

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2017-09-27 10:00:00
Data zakończenia: 2017-12-08 15:00:00

Cel szkolenia: 

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących     samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF z zakresu podatków dochodowych. 

 

AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH  - CZĘŚĆ II

DZIEŃ 1

27.10.2017

Temat: „Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2017 roku”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

• Podmioty opodatkowania PDOP

• Podstawowe definicje

• Podatkowa grupa kapitałowa

• Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe

• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

- rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju

• podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)

- rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe

/Definicja „beneficial owner/ /W nowych przepisach wprowadzona została definicja rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), która rozstrzyga, że w celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania u źródła, spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem a nie np. pośrednikiem./

- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania

- obowiązek sprawozdawczy

• certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Przedmiot opodatkowania

• Rozliczanie strat z lat ubiegłych

3. Rok podatkowy (obrotowy)

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)

• działalność badawczo rozwojowa

          - koszty kwalifikowane

• nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu

5. Podmioty powiązane

• rodzaje powiązań

• zawartość dokumentacji podatkowej

• obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej 

• metody kalkulacji ceny

• umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia

• raje podatkowe

• sankcyjna stawka podatkowa 50%

• Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017

           - jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji     

             podatkowej (limit obrotów / kosztów)

           - rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej

           - kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty    

             podatnika

           - zmiana definicji powiązań kapitałowych

           - nowy zakres informacyjny dokumentacji

           - sankcje oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.

• Podatkowa grupa kapitałowa

6. Różnice kursowe

• na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)

• na podstawie przepisów o rachunkowości – zasady i konsekwencje

• kurs faktycznie zastosowany – podejście organów skarbowych

• różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych

7. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych

8. Przychody podatkowe

• co jest przychodem podatkowym

• moment powstania przychodu podatkowego

• przychody z działalności gospodarczej

• faktury korygujące przychody – okres korekty

• wyłączenia z przychodów podatkowych

• nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości

• przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, 

• zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym

• przychody zwolnione.

 

DZIEŃ 2

17.11.2017

Temat: „CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Koszty uzyskania przychodów

• definicja podstawowa

• koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji

• utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola

• koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego

• koszty prac badawczo - rozwojowych

• koszty pośrednie i bezpośrednie – zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty

• koszty zaniechanych inwestycji

• wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika

• korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej

• odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)

• transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania

• nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  (art. 16 ustawy)

2. Rozliczanie  amortyzacji podatkowej

• przedmiot amortyzacji

• środki trwale a wartości niematerialne i prawne

• wyłączenia

• wadliwe zaliczenie w koszty uzyskania - reperkusje

• jednorazowe umorzenie

- 50.00 euro (pomoc de minimis)

- zakup maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN

• zasady dokonywania odpisów umorzeniowych

• współczynniki stosowane do stawek amortyzacyjnych

• amortyzacja liniowa a degresywna

• indywidualne stawki amortyzacyjne

• podstawa odpisów amortyzacyjnych

• modernizacja a remont

• przypadki szczególnej

• zasady amortyzacji wartości niematerialnych

 3.  Opodatkowanie stron umowy leasingu

• podstawowe pojęcia i definicje

- normatywny okres amortyzacji a okres umowy

- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia

- przedmiot leasingu

• leasing „operacyjny – odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący

            - przychód finansującego

            - koszt uzyskania korzystającego

• leasing „finansowy” - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający

            - zasady rozliczania

• przeniesienie własności przedmiotu leasingu

• czynsz inicjalny a koszt uzyskania

• umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa

 

4.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

• sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy

• odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania

         - koszty prac badawczo – rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność

           innowacyjna)

          - przekazane darowizny

• stawka podatku

• Nowa obniżona 15% stawka CIT – zasady i warunki zastosowania

• opodatkowanie dywidend

- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji       

  Szwajcarskie – zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie     

  zryczałtowane

- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich” a zasada odliczenia     

   proporcjonalnego

• opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

• rachunek zysków i strat – podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8

- korekta o różnice trwałe i przejściowe

- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy

• zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8

            - uproszczona metoda zapłaty zaliczek

           - zaliczki kwartalne.

 

DZIEŃ 3

24.11.2017

Temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2017”

 

ZAKRES SZKOLENIA:              

A.  Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

- podstawowe definicje,

- nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,

• dochody osiągane na terytorium kraju

• nowe obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła

• certyfikat rezydencji

- wyłączenia, 

- zasady opodatkowania i przedmiot opodatkowania,

- wspólne rozliczenie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,

- przychody z udziału w spółkach osobowych.

 

2. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej

- klasyfikacja źródeł przychodów,

- moment zaliczenia przychodu podatkowego,

-opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2017,

3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  (art. 21)

- korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania /,

- podnoszenie kwalifikacji,

- pakiety medyczne,

- spotkania integracyjne,

- samochody prywatne w działalności,

- ograniczenie zwolnień z dotacji.

4. Koszty uzyskania przychodów:

- definicja kosztów – elementy składowe,

- koszty „inne” zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,

- koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę

  przychodów i rozchodów,

5. Zdarzenia szczególne – rozliczanie amortyzacji,

                                      -  reklama i  reprezentacja,

                                      -  ujmowanie i rozliczanie leasingu.

6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu  (art. 23),

       - wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,

       - zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),

       - rozliczanie faktur korygujących,

7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

- nietypowe przypadki źródeł przychodu,

- dochody z udziału w zyskach osób prawnych; nowe regulacje w 2017r,

- obowiązek prowadzenia PKPiR,

- dochód w drodze oszacowania,

- różnice kursowe.

- podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa (ceny transferowe).

• Zmiana definicji i nowe obowiązki od 01-01-2017

8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku

- odliczenia od dochodu,

- odliczenia od podstawy opodatkowania,

• nowe odliczenie – wydatki  kwalifikowane  prac badawczo-rozwojowych; nowe limity w 2017 roku

- skala podatkowa i wysokość podatku,

• kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu w 2017 roku

- odliczenia od podatku,

- opodatkowanie zryczałtowane,

- podatek liniowy – wyłączenia,

- zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),

- terminy rozliczeń, wpłaty zaliczek i zapłaty podatku

9. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

- uproszczone formy płacenia zaliczek,

- obowiązki płatników,

- deklaracje.

 

B.  ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

1. Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych

- podwyższenie limitu uprawniającego do ryczałtu,

-  definicja wolnego zawodu,

- zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,

- wyłączenia ustawowe,

- stawki ryczałtowe,

- obowiązkowe ewidencje,

- zaliczki,

- rozliczenia roczne.

1. Karta podatkowa

- kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,

- zasady ubiegania się o „kartę podatkową”,

- ustalanie stawek podatkowych,

- utrata karty podatkowej.

DZIEŃ 4

08.12.2017

Temat: „Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2017 a wpływ na CIT

ZAKRES SZKOLENIA:

1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

   - podstawowe pojęcia i definicje, przedmiot opodatkowania a działalność gospodarcza

   - pojęcie „podatnika”

   - dostawa towarów i świadczenie usług,

   - wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

   - eksport – import towarów i usług,

   - likwidacja działalności.

3.  Obowiązek podatkowy.

    -  zasady ogólne,

    - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego: - wystawienie faktury

                                                                                       - otrzymanie zapłaty  

    -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,

    -  obowiązek podatkowy u małych podatników.

    -  otrzymanie zaliczki

    -  import towarów

    -  „eksport / import” usług

4.  Miejsce świadczenia.

   - przy dostawie towarów,

   - w transakcjach wspólnotowych,

   -  przy świadczeniu usług.

5.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

   - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

   -  zasada odwrotnego obciążenia,

• poszerzony załącznik 11

• usługi budowlane – załącznik 14

   -  odpowiedzialność solidarna nabywcy,

• poszerzony załącznik 14

• zmienione warunki kaucji gwarancyjnej

   - zasady wymiaru i poboru podatku,

   - stawki podatkowe,

   - zwolnienia,

   -  szczególne przypadki stosowania stawki 0%..

6.  Odliczenia i zwrot podatku.

   - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

   - zasady odliczania podatku naliczonego,    

   - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

   - uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);

   - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

   - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

   - korekta podatku naliczonego,

   - odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami

      samochodowymi

   - podatek naliczony lub należny a koszt uzyskania 

7.   Fakturowanie

   -  zasady wystawiana faktur

   -  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z

      fakturami, refaktury),

   - faktury zbiorcze, „uproszczone”,   

   - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,                                                                             

2.   -  faktury krajowe,

   -  faktury zaliczkowe,

   -  faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,

8.  Rejestracja, deklaracje i  i informacje podsumowujące.

    - rejestracja,

    - deklaracje VAT,

    - informacje podsumowujące krajowe i unijne

    -  zapłata podatku

    - obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną

    -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji

       podatnika jako podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),

• odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

    - restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

• z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),

• warunki przywrócenia do rejestru,

• z rejestru podatników VAT UE;

9.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub

     zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)

• powszechność zastosowania,

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,

• sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;

11. Dokumentacja

• ewidencje,

• przechowywanie dokumentów.

• Jednolity plik kontrolny a VAT, kategorie – terminy obowiązywania

- rejestry VAT

- plik FAKTURY

• centralny rejestr faktur, paragony fiskalne elektroniczne, nowe warunki techniczne dotyczące kas fiskalnych.

 

 

Ekspert - Doradca podatkowy. Były nauczyciele akademicki z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. z o.o.  Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego. Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu prawa podatkowego 

Ekspert – Wysokiej klasy specjalista, doradca podatkowy,  pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP),  trener, wykładowca.

 

 

 

Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit”
ul. Św. Józefa 5
64-100 Leszno

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

kurs odbędzie się w terminie od 27.10.2017 r.  - 08.12.2017 r.

Godziny kursu: 09:00 -15:00

 

Cena całego kursu wynosi 1200 zł*

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl