Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH – część II

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2017-09-11 09:00:00
Data zakończenia: 2017-11-13 15:00:00

Cel szkolenia:
Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.


Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF z zakresu podatków dochodowych.

ZAKRES KURSU

 

DZIEŃ 1

09.11.2017
Temat: „Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2017 a wpływ na CIT

ZAKRES SZKOLENIA:
1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)
   - podstawowe pojęcia i definicje, przedmiot opodatkowania a działalność gospodarcza
   - pojęcie „podatnika”
   - dostawa towarów i świadczenie usług,
   - wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
   - eksport – import towarów i usług,
   - likwidacja działalności.
3.  Obowiązek podatkowy.
    -  zasady ogólne,
    - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego: - wystawienie faktury
                                                                                       - otrzymanie zapłaty  
    -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,
    -  obowiązek podatkowy u małych podatników.
    -  otrzymanie zaliczki
    -  import towarów
    -  „eksport / import” usług
4.  Miejsce świadczenia.
   - przy dostawie towarów,
   - w transakcjach wspólnotowych,
   -  przy świadczeniu usług.
5.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
   - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
   -  zasada odwrotnego obciążenia,
•    poszerzony załącznik 11
•    usługi budowlane – załącznik 14
   -  odpowiedzialność solidarna nabywcy,
•    poszerzony załącznik 14
•    zmienione warunki kaucji gwarancyjnej
   - zasady wymiaru i poboru podatku,
   - stawki podatkowe,
   - zwolnienia,
   -  szczególne przypadki stosowania stawki 0%..
6.  Odliczenia i zwrot podatku.
   - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
   - zasady odliczania podatku naliczonego,    
   - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
   - uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,
•    sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
•     zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);
   - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
   - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)
   - korekta podatku naliczonego,
   - odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami
      samochodowymi
   - podatek naliczony lub należny a koszt uzyskania
7.   Fakturowanie
   -  zasady wystawiana faktur
   -  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z
      fakturami, refaktury),
   - faktury zbiorcze, „uproszczone”,   
   - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,                                                                             
2.       -  faktury krajowe,
   -  faktury zaliczkowe,
   -  faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
8.  Rejestracja, deklaracje i  i informacje podsumowujące.
    - rejestracja,
    - deklaracje VAT,
    - informacje podsumowujące krajowe i unijne
    -  zapłata podatku
    - obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną
    -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji
       podatnika jako podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),
•    odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
    - restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika
•    z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),
•    warunki przywrócenia do rejestru,
•    z rejestru podatników VAT UE;
9.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub
     zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)
•    powszechność zastosowania,
•    warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,
•    sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;
11. Dokumentacja
•    ewidencje,
•    przechowywanie dokumentów.
•    Jednolity plik kontrolny a VAT, kategorie – terminy obowiązywania
- rejestry VAT
- plik FAKTURY
•    centralny rejestr faktur, paragony fiskalne elektroniczne, nowe warunki techniczne dotyczące kas fiskalnych.

 

DZIEŃ 2
21.09.2017

Temat: „Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2017 roku”


ZAKRES SZKOLENIA:
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
•    Podmioty opodatkowania PDOP
•    Podstawowe definicje
•    Podatkowa grupa kapitałowa
•    Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe
•    ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
- rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju
•     podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)
- rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe
/Definicja „beneficial owner/ /W nowych przepisach wprowadzona została definicja rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), która rozstrzyga, że w celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania u źródła, spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem a nie np. pośrednikiem./

- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania
- obowiązek sprawozdawczy
•    certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
2. Przedmiot opodatkowania
•    Rozliczanie strat z lat ubiegłych
3. Rok podatkowy (obrotowy)
4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)
•    działalność badawczo rozwojowa
          - koszty kwalifikowane
•    nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu
5. Podmioty powiązane
•    rodzaje powiązań
•    zawartość dokumentacji podatkowej
•    obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
•    metody kalkulacji ceny
•    umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia
•    raje podatkowe
•    sankcyjna stawka podatkowa 50%
•    Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017
           - jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji     
             podatkowej (limit obrotów / kosztów)
           - rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej
           - kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty    
             podatnika
           - zmiana definicji powiązań kapitałowych
           - nowy zakres informacyjny dokumentacji
           - sankcje oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.
•    Podatkowa grupa kapitałowa
6. Różnice kursowe
•    na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)
•    na podstawie przepisów o rachunkowości – zasady i konsekwencje
•    kurs faktycznie zastosowany – podejście organów skarbowych
•    różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych
7. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych
8. Przychody podatkowe
•    co jest przychodem podatkowym
•    moment powstania przychodu podatkowego
•    przychody z działalności gospodarczej
•    faktury korygujące przychody – okres korekty
•    wyłączenia z przychodów podatkowych
•    nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości
•    przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych,
•    zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym
•    przychody zwolnione.


DZIEŃ 3
09.10.2017

Temat: „CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne”

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Koszty uzyskania przychodów
•    definicja podstawowa
•    koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji
•    utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
•    koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego
•    koszty prac badawczo - rozwojowych
•    koszty pośrednie i bezpośrednie – zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty
•    koszty zaniechanych inwestycji
•    wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika
•    korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej
•    odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)
•    transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania
•    nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  (art. 16 ustawy)
2. Rozliczanie  amortyzacji podatkowej
•    przedmiot amortyzacji
•    środki trwale a wartości niematerialne i prawne
•    wyłączenia
•    wadliwe zaliczenie w koszty uzyskania - reperkusje
•    jednorazowe umorzenie
- 50.00 euro (pomoc de minimis)
- zakup maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN
•    zasady dokonywania odpisów umorzeniowych
•    współczynniki stosowane do stawek amortyzacyjnych
•    amortyzacja liniowa a degresywna
•    indywidualne stawki amortyzacyjne
•    podstawa odpisów amortyzacyjnych
•    modernizacja a remont
•    przypadki szczególnej
•    zasady amortyzacji wartości niematerialnych
 3.  Opodatkowanie stron umowy leasingu
•    podstawowe pojęcia i definicje
- normatywny okres amortyzacji a okres umowy
- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia
- przedmiot leasingu
•    leasing „operacyjny – odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący
            - przychód finansującego
            - koszt uzyskania korzystającego
•    leasing „finansowy” - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający
            - zasady rozliczania
•    przeniesienie własności przedmiotu leasingu
•    czynsz inicjalny a koszt uzyskania
•    umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa

4.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
•    sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy
•    odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania
         - koszty prac badawczo – rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność
           innowacyjna)
          - przekazane darowizny
•    stawka podatku
•    Nowa obniżona 15% stawka CIT – zasady i warunki zastosowania
•    opodatkowanie dywidend
- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji       
  Szwajcarskie – zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie     
  zryczałtowane
- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich” a zasada odliczenia     
   proporcjonalnego
•    opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
•    rachunek zysków i strat – podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8
- korekta o różnice trwałe i przejściowe
- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy
•    zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8
            - uproszczona metoda zapłaty zaliczek
           - zaliczki kwartalne.

DZIEŃ 4
20.10.2017

Temat: „Przedsiębiorca jako płatnik podatku PIT”

ZAKRES SZKOLENIA:

1. obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku PIT
•    przyjęcie do pracy a PIT-2
•    pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- ulga podatkowa według zasad 2017 roku – nowe zasady i ograniczenia
- koszty uzyskania : podstawowe i podwyższone
- oświadczenia pracownicze a naliczanie zaliczek (progi podatkowe)
•    deklaracje i zeznania podatkowe – terminy i zasady
- PIT-8C
- PIT-8AR (przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany)
- PIT-11
- PIT-4R
- IFT-1/IFT-1R
2. Świadczenia na rzecz pracowników
•    przychody z otrzymanych nieodpłatnie świadczeń
•    podnoszenie kwalifikacji
•    spotkania integracyjne
•    pakiety medyczne
•    samochód prywatny na cele pracodawcy rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu lub w sposób zryczałtowany
- orzeczenie NSA z dnia 02.10.2014 Sygn. II fsk2387/12
- wykładnia ogólna ministra Finansów z dnia 12.09.2016 DD.054.29.2016.IMD
•    samochód służbowy wykorzystywany na cele osobiste – skutki podatkowe
•    wygrane w konkursach
•    dowóz pracownika do pracy
•    podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń
•    orzeczenie NSA dotyczące usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania
3. Rozliczanie podróży służbowych
•    Przepisy prawne  regulujące podróże służbowe
      -  Kodeks pracy,
       -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej
       -  ustawy podatkowe,
       -  zakładowe regulacje płacowe.
•    Krajowe podróże służbowe.
      - zasady  ogólne,
      - pisemne polecenie wyjazdu – wystawienie delegacji,
      - skąd – dokąd,
      - diety a rachunek z restauracji
      - koszty przejazdów, podróż służbowa samochodem prywatnym
      - dojazdy do pracy, ryczałty,
      - noclegi,
      - kiedy i jak rozliczyć delegację,
            - praktyczne rozliczanie podróży służbowych krajowych – ćwiczenia.
•    Zagraniczne podróże służbowe
      - polecenie wyjazdu,
      - dojazd do  i od granicy,
      - czas pobytu za granicą,
      - diety w pełnej i ograniczonej wysokości,
      - pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia,
      - rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu, dojazdy miejscowe,
      - rozliczenie kosztów noclegu – hotel, ryczałt,
      - zaliczki na podróże zagraniczne i ich rozliczenie, różnice kursowe
           - ćwiczenia praktyczne,
4. Podatkowe rozliczenie pracownika przez pracodawcę PIT-40
•    oświadczenie pracownika
•    rozliczenie nadpłaty i niedopłaty podatku.


DZIEŃ 5
13.11.2017

Temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2017”

ZAKRES SZKOLENIA:
                          
A.  Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne
1.    Podmiot i przedmiot opodatkowania
- podstawowe definicje,
- nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
•    dochody osiągane na terytorium kraju
•    nowe obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła
•    certyfikat rezydencji
- wyłączenia,
- zasady opodatkowania i przedmiot opodatkowania,
- wspólne rozliczenie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,
- przychody z udziału w spółkach osobowych.

2.    Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej
- klasyfikacja źródeł przychodów,
- moment zaliczenia przychodu podatkowego,
-opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2017,

3.    Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  (art. 21)
- korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania /,
- podnoszenie kwalifikacji,
- pakiety medyczne,
- spotkania integracyjne,
- samochody prywatne w działalności,
- ograniczenie zwolnień z dotacji.
4.    Koszty uzyskania przychodów:
- definicja kosztów – elementy składowe,
- koszty „inne” zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
- koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę
  przychodów i rozchodów,

5.    Zdarzenia szczególne – rozliczanie amortyzacji,
                                      -  reklama i  reprezentacja,
                                      -  ujmowanie i rozliczanie leasingu.

6.    Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu  (art. 23),
       - wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,
       - zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),
       - rozliczanie faktur korygujących,
7.    Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.
- nietypowe przypadki źródeł przychodu,
- dochody z udziału w zyskach osób prawnych; nowe regulacje w 2017r,
- obowiązek prowadzenia PKPiR,
- dochód w drodze oszacowania,
- różnice kursowe.
- podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa (ceny transferowe).
•    Zmiana definicji i nowe obowiązki od 01-01-2017
8.    Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku
- odliczenia od dochodu,
- odliczenia od podstawy opodatkowania,
•    nowe odliczenie – wydatki  kwalifikowane  prac badawczo-rozwojowych; nowe limity w 2017 roku
- skala podatkowa i wysokość podatku,
•    kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu w 2017 roku
- odliczenia od podatku,
- opodatkowanie zryczałtowane,
- podatek liniowy – wyłączenia,
- zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),
- terminy rozliczeń, wpłaty zaliczek i zapłaty podatku

9.    Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.
- uproszczone formy płacenia zaliczek,
- obowiązki płatników,
- deklaracje.


B.  ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA
1.    Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych
- podwyższenie limitu uprawniającego do ryczałtu,
-  definicja wolnego zawodu,
- zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,
- wyłączenia ustawowe,
- stawki ryczałtowe,
- obowiązkowe ewidencje,
- zaliczki,
- rozliczenia roczne.

1.    Karta podatkowa
- kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,
- zasady ubiegania się o „kartę podatkową”,
- ustalanie stawek podatkowych,
- utrata karty podatkowej.


Ekspert - Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, w 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca Centrum Szkoleniowego FRR. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych.


Ekspert - Doradca podatkowy. Prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego "Ernst & Young" Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Hotel Platan
ul. Poznańska 74
63-400 Ostrów Wielkopolski

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniach od 11 września do 13 listopada 2017 roku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 

Cena całego kursu wynosi 1500 zł*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl