Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH – część I

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2017-09-19 09:00:00
Data zakończenia: 2017-10-23 15:00:00

Cel szkolenia:
Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych oraz zasad obrotu wspólnotowego.
Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących  samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT oraz kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF dotyczące VAT.

DZIEŃ 1
19.09.2017

Temat: „Podatek od towarów i usług - obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, zwolnienia, opodatkowanie, faktury i ewidencje VAT ”


ZAKRES SZKOLENIA:

1.    Istota,  zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)
           - podstawowe pojęcia i definicje
         - dostawa towarów i świadczenie usług
         - generalne zasady i istota podatku VAT
         - zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych.
 
2.    Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce
- źródła prawa: dyrektywy, wytyczne unijne a regulacje krajowe
- bezpośrednie stosowanie prawa unijnego
- sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych
- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia NASA.
 
3.    Zakres opodatkowania
- czynności podlegające opodatkowaniu
-  podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik
- miejsce świadczenia w transakcjach międzynarodowych
- świadczenie usług a miejsce świadczenia
- system MOSS dla usług elektronicznych
          - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
•     wystawienie faktury
•     otrzymanie zapłaty  
          -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych
          -  obowiązek podatkowy u małych podatników
          -  otrzymanie zaliczki
          -  import/ eksport towarów
-  „eksport / import” usług.

4.    Podstawa opodatkowania VAT i stawki podatkowe
         - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
         -  zasada odwrotnego obciążenia
•    poszerzony załącznik 11
•    usługi budowlane – załącznik 14
         -  odpowiedzialność solidarna nabywcy
•    poszerzony załącznik 14
•    zmienione warunki kaucji gwarancyjnej
        - zasady wymiaru i poboru podatku,
        - stawki podatkowe,
        - zwolnienia,
        -  szczególne przypadki stosowania stawki 0% w transakcjach krajowych.

5.    Dokumentacja podatkowej VAT: faktury, kasy, rejestry, deklaracje
         -  zasady i obowiązek wystawiana faktur
         - zakres informacyjny faktur
         - rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z
           fakturami,  refaktury)
         - faktury zbiorcze, „uproszczone”
         - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji.                                                                    

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.


DZIEŃ 2
26.09.2017

Temat: „Prawo oraz zasady odliczania podatku VAT - neutralność VAT

ZAKRES SZKOLENIA:

    1. Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego
       - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
       - zasady odliczania podatku naliczonego,    
       - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
       -  uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od
          weryfikacja zasadności zwrotu,
•    sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
•    zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87)
           - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego
           - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)
•    Uchylenie sankcji 30% w procedurze ulgi na złe długi lub braku korekty podatku naliczonego;
           - korekta podatku naliczonego,
           - zasady odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami
              Samochodowymi.

      2. „Prewspółczynnik” - nowe ograniczenie odliczania podatku

     - wpływ czynności spoza zakresu VAT na prawo odliczania VAT od 01.01.2016 r.
     - nowy mechanizm „prewspółczynnika”
     - kto stosuje „prewspółczynnik”
     - problem braku precyzyjnych kryteriów wyliczania tego wskaźnika
     - „wyjaśnienia” ministerstwa finansów.

    3. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi
        - przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT
        - korekta VAT przy zbyciu majątku
    - korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku
    - okresowe  wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT.

        4. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów
       - nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od
          nabycia,  importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia,
       -  nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego,
       - używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia vat naliczonego
          wydatków eksploatacyjnych pojazdu  samochodowego,
       - obowiązek informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów
       - korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów.
       - deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia,
      - obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu,  - zakres informacyjny
     Ewidencji.
 
1.    Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub       zaniżenia  podatku należnego (art. 110a i 110b)
•    powszechność zastosowania
•    warunki odstąpienia od zastosowania sankcji
•    sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;
    -  znowelizowane zasady stosowania „odpowiedzialności solidarnej”
•    rozszerzony załącznik 13 do ustawy o VAT.

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.


DZIEŃ 3

11.10.2017

Temat: „Międzynarodowe transakcje usług i dostaw towarów – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług”


ZAKRES SZKOLENIA:

    1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:
    Dostawa towarów a świadczenie usług.
    2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
        - ustawowe pojęcie  WDT
        - przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT
        - przemieszczenie towarów własnych jako WDT
        - transakcje nieodpłatne jako WDT
        - obowiązek podatkowy
        - zaliczki w WDT,
        - podstawa opodatkowania w WDT
        - warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo
        - magazyn konsygnacyjny.
   3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
       - ustawowe  pojęcie WNT
       - towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT
       - przemieszczenie towarów własnych jako WNT
       - obowiązek podatkowy
      - zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)
      - moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
      - obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta -
      - podstawa opodatkowania w WNT
      - magazyn konsygnacyjny.

  4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne
      - miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych
      - skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników
        transakcji trójstronnej
     - możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników    
        transakcji.

  6. Eksport towarów
      - pojęcie eksportu towarów,
      - eksport bezpośredni i pośredni
      - warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
      - dowody dokonania eksportu towarów
      - obowiązek podatkowy
      - zaliczki w eksporcie
      - incoterms 2010 a określenie dokonania dostawy.

  7. Import towarów
      - sposoby rozliczania importu towarów
      - określenie momentu powstania obowiązku podatkowego
      - podatnik w imporcie towarów
      - procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona,
        upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)
      - obowiązek podatkowy VAT
      - zasady ustalania podstawy opodatkowania.
 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym
     - pojęcie importu i „eksportu” usług
     - określanie miejsca świadczenia usług
     - ustalenie statusu nabywcy jako podatnika (B2B, B2C)
     - pojęcie „siedziby j” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności  gospodarczej”
     - świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika
     - opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami
     - opodatkowanie usług transportowych
     - miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami
     - miejsce świadczenia w przypadku usług elektronicznych
     - opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych
     - miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu
     - zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.DZIEŃ 4
23.10.2017
Temat: „Rozliczanie podatku od towarów i usług, zasady ordynacji podatkowej”


ZAKRES SZKOLENIA:

     1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku
         - rejestracja i wyrejestrowanie podatnika
         -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako
           podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c)
•    odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
         -  restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika
•    z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9)
•    warunki przywrócenia do rejestru
•    z rejestru podatników VAT UE;
- deklaracje składane przez czynnych podatników VAT
- deklaracje miesięczne (wyłączenie deklaracji  kwartalnych)
- inne deklaracje
- JPK – Jednolity Plik Kontrolny
       - zapłata, zwrot, przeniesienie nadwyżki
       - terminy i warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
•    Znowelizowane zasady uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w WNT (art. 86)
•    Uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,
•    sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
•    zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87).

     2. Kontrola podatkowa, a kontrola skarbowa
        - podstawa prawna kontroli podatkowej
        - podstawa prawna kontroli skarbowej
        - zakres kontroli podatkowej i skarbowej.

     3. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające
        - istota i cel czynności sprawdzających
        - zakres czynności sprawdzających
        - znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego
        - konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli.
 
1.    Zasady dotyczące kontroli podatkowej – określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  oraz w ustawie Ordynacja podatkowa
       - instytucja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
       - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie
       - czas trwania kontroli podatkowej
       - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
       - zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie
       - reprezentant kontroli i jego uprawnienia oraz obowiązki
       - kontrola na legitymację służbową
       - termin zakończenia kontroli.

    5.  Zasady dokonywania czynności kontrolnych określone w przepisach prawa
       - uczestnictwo czynne i bierne podatnika
       - miejsce prowadzenia kontroli
       - udostępnienie dokumentów do kontroli.

6.    Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego określone w przepisach  prawa
        - przedstawienie dowodów w trakcie kontroli podatkowej
        - oględziny, przesłuchania.

     7. Zakończenie kontroli podatkowej
     - sporządzenie protokołu z kontroli
     - termin oraz zasadność wniesienia zastrzeżeń do kontroli.
     - decyzje pokontrolne.

     8. Powiązanie VAT z innymi podatkami w księgowości
     - VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy
     - VAT a PIT i CIT – kiedy podatek od towarów i usług jest kosztem uzyskania przychodów  
     - VAT jako element planowania podatkowego – związek z efektywnością ekonomiczną firmy.

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja onajnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

Ekspert – doradca podatkowy prowadzący samodzielną Kancelarię Podatkową w Bydgoszczy. Doświadczony trener i wieloletni praktyk z zakresu finansów i podatków. W swej karierze m. in. Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Ceniona przez uczestników szkoleń za przedstawianie praktycznego zastosowania przepisów.


Ekspert - praktyk, trener, posiada doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi: z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, kontroli podatkowej i skarbowej, a także rachunkowości i finansów. Od 2006r. prowadzi szkolenia m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce - Oddział w Koszalinie, na Politechnice Koszalińskiej w Środkowopomorskim Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie oraz w szkołach policealnych. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydział Ekonomii i Zarządzania o kierunku: Rachunkowość i finanse. Od 2003r. zajmuje się praktycznym stosowaniem przepisów prawa podatkowego wykonując pracę w urzędach skarbowych. W latach 2003-2008 zajmowała stanowisko inspektora w Dziale podatków pośrednich (VAT) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie. W latach 2008-2014 zajmowała stanowisko komisarza skarbowego w Dziale Kontroli podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie i pełniła funkcję zastępcy kierownika działu.  Obecnie od 2015r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe.

Hotel Gromada
ul. Żeglarska 10-14
87-100 Toruń

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się od 19 września do 23 października 2017 roku.

Godziny: 09:00 - 15:00.

 


 Cena całego kursu wynosi  1200 zł*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl