Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH – część I

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2017-10-12 09:00:00
Data zakończenia: 2018-01-30 15:00:00

Cel szkolenia

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych oraz zasad obrotu wspólnotowego.

Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących  samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT oraz kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF dotyczące VAT. 

 

AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH  - CZĘŚĆ I

 

DZIEŃ 1

12.10.2017

 

Temat: „Podatek od towarów i usług - obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, zwolnienia, opodatkowanie, faktury i ewidencje VAT ”

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Istota,  zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

           - podstawowe pojęcia i definicje

         - dostawa towarów i świadczenie usług

         - generalne zasady i istota podatku VAT 

         - zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych.

 

2. Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce

- źródła prawa: dyrektywy, wytyczne unijne a regulacje krajowe 

- bezpośrednie stosowanie prawa unijnego

- sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych

- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia NASA.

3. Zakres opodatkowania

- czynności podlegające opodatkowaniu

-  podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik

- miejsce świadczenia w transakcjach międzynarodowych

- świadczenie usług a miejsce świadczenia

- system MOSS dla usług elektronicznych

          - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

• wystawienie faktury

• otrzymanie zapłaty  

          -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych

          -  obowiązek podatkowy u małych podatników

          -  otrzymanie zaliczki

          -  import/ eksport towarów

-  „eksport / import” usług.

4. Podstawa opodatkowania VAT i stawki podatkowe

         - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

         -  zasada odwrotnego obciążenia

• poszerzony załącznik 11

• usługi budowlane – załącznik 14

         -  odpowiedzialność solidarna nabywcy

• poszerzony załącznik 14

• zmienione warunki kaucji gwarancyjnej

        - zasady wymiaru i poboru podatku,

        - stawki podatkowe,

        - zwolnienia,

        -  szczególne przypadki stosowania stawki 0% w transakcjach krajowych.

5. Dokumentacja podatkowej VAT: faktury, kasy, rejestry, deklaracje

         -  zasady i obowiązek wystawiana faktur

         - zakres informacyjny faktur

         - rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z

           fakturami,  refaktury)

         - faktury zbiorcze, „uproszczone”

         - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji.                                                                    

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

 

DZIEŃ 2

23.10.2017

Temat: „Prawo oraz zasady odliczania podatku VAT - neutralność VAT

ZAKRES SZKOLENIA:

 

    1. Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego

       - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

       - zasady odliczania podatku naliczonego,    

       - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

       -  uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od

          weryfikacja zasadności zwrotu,

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87)

           - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego

           - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

• Uchylenie sankcji 30% w procedurze ulgi na złe długi lub braku korekty podatku naliczonego;

           - korekta podatku naliczonego,

           - zasady odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami

              Samochodowymi.

 

      2. „Prewspółczynnik” - nowe ograniczenie odliczania podatku

     - wpływ czynności spoza zakresu VAT na prawo odliczania VAT od 01.01.2016 r.

     - nowy mechanizm „prewspółczynnika” 

     - kto stosuje „prewspółczynnik” 

     - problem braku precyzyjnych kryteriów wyliczania tego wskaźnika

     - „wyjaśnienia” ministerstwa finansów.

    3. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi

        - przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT

        - korekta VAT przy zbyciu majątku 

    - korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku

    - okresowe  wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT.

        4. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów

       - nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od

          nabycia,  importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia, 

       -  nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego, 

       - używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia vat naliczonego

          wydatków eksploatacyjnych pojazdu  samochodowego, 

       - obowiązek informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów

       - korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów. 

       - deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia, 

      - obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu,  - zakres informacyjny Ewidencji.

1. Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)

• powszechność zastosowania

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji

• sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;

    -  znowelizowane zasady stosowania „odpowiedzialności solidarnej” 

• rozszerzony załącznik 13 do ustawy o VAT.

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

 

 

DZIEŃ 3

08.01.2018

Temat: „Międzynarodowe transakcje usług i dostaw towarów – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

    1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

    Dostawa towarów a świadczenie usług.

    2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

        - ustawowe pojęcie  WDT

        - przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT

        - przemieszczenie towarów własnych jako WDT

        - transakcje nieodpłatne jako WDT

        - obowiązek podatkowy

        - zaliczki w WDT,

        - podstawa opodatkowania w WDT

        - warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo

        - magazyn konsygnacyjny.

   3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

       - ustawowe  pojęcie WNT

       - towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT

       - przemieszczenie towarów własnych jako WNT

       - obowiązek podatkowy

      - zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)

      - moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego

      - obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta -

      - podstawa opodatkowania w WNT

      - magazyn konsygnacyjny.

  4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne

      - miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych

      - skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników

        transakcji trójstronnej

     - możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników    

        transakcji.

  6. Eksport towarów

      - pojęcie eksportu towarów,

      - eksport bezpośredni i pośredni

      - warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,

      - dowody dokonania eksportu towarów 

      - obowiązek podatkowy

      - zaliczki w eksporcie

      - incoterms 2010 a określenie dokonania dostawy.

  7. Import towarów

      - sposoby rozliczania importu towarów

      - określenie momentu powstania obowiązku podatkowego

      - podatnik w imporcie towarów

      - procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona,

        upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)

      - obowiązek podatkowy VAT

      - zasady ustalania podstawy opodatkowania.

 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym

     - pojęcie importu i „eksportu” usług

     - określanie miejsca świadczenia usług

     - ustalenie statusu nabywcy jako podatnika (B2B, B2C)

     - pojęcie „siedziby j” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności  gospodarczej”

     - świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika

     - opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami

     - opodatkowanie usług transportowych

     - miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami 

     - miejsce świadczenia w przypadku usług elektronicznych

     - opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych

     - miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu

     - zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

DZIEŃ 4

30.01.2018

Temat: „Rozliczanie podatku od towarów i usług, zasady ordynacji podatkowej”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

racja, deklaracje i rozliczenia podatku

         - rejestracja i wyrejestrowanie podatnika

         -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako

           podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c)

• odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

         -  restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

• z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9)

• warunki przywrócenia do rejestru

• z rejestru podatników VAT UE;

- deklaracje składane przez czynnych podatników VAT

- deklaracje miesięczne (wyłączenie deklaracji  kwartalnych)

- inne deklaracje 

- JPK – Jednolity Plik Kontrolny 

       - zapłata, zwrot, przeniesienie nadwyżki

       - terminy i warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego

• Znowelizowane zasady uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w WNT (art. 86)

• Uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87).

 

     2. Kontrola podatkowa, a kontrola skarbowa

        - podstawa prawna kontroli podatkowej

        - podstawa prawna kontroli skarbowej

        - zakres kontroli podatkowej i skarbowej.

 

     3. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające

        - istota i cel czynności sprawdzających

        - zakres czynności sprawdzających

        - znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego

        - konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli.

  

1. Zasady dotyczące kontroli podatkowej – określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  oraz w ustawie Ordynacja podatkowa

       - instytucja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 

       - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie

       - czas trwania kontroli podatkowej

       - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej

       - zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie

       - reprezentant kontroli i jego uprawnienia oraz obowiązki

       - kontrola na legitymację służbową

       - termin zakończenia kontroli.

 

    5.  Zasady dokonywania czynności kontrolnych określone w przepisach prawa

       - uczestnictwo czynne i bierne podatnika

       - miejsce prowadzenia kontroli

       - udostępnienie dokumentów do kontroli.

 

6. Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego określone w przepisach  prawa

        - przedstawienie dowodów w trakcie kontroli podatkowej

        - oględziny, przesłuchania.

 

     7. Zakończenie kontroli podatkowej

     - sporządzenie protokołu z kontroli

     - termin oraz zasadność wniesienia zastrzeżeń do kontroli.

     - decyzje pokontrolne.

     8. Powiązanie VAT z innymi podatkami w księgowości

     - VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy

     - VAT a PIT i CIT – kiedy podatek od towarów i usług jest kosztem uzyskania przychodów  

     - VAT jako element planowania podatkowego – związek z efektywnością ekonomiczną firmy.

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja onajnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

 

 

Ekspert– wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (aktualnie BIG4), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Lider licznych projektów z zakresu cen transferowych obejmujących zarówno krajowe, jak i międzynarodowe grupy, o zróżnicowanej specyfice działalności oraz różnym stopniu skomplikowania struktury. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin czy  Presscom.  

Ekspert -  Pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP), były pracownik organów podatkowych, trener, coach. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. W latach 2003–2011 i 2012-2014 pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. Od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT.   W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

 

HOTEL FADO
ul. M. Konopnickiej 6-8
58-100 Świdnica

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzie się w terminie 12 października 2017 r do 30 stycznia 2018 r.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 

 Cena całego kursu wynosi 1200 zł*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl