Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH – część I

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2017-09-01 09:00:00
Data zakończenia: 2017-10-29 15:00:00

Cel szkolenia: 

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących     samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF z zakresu podatków dochodowych. 

 

AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH  - CZĘŚĆ I

 

DZIEŃ 1

01.09.2017

„Podatek od towarów i usług - obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, zwolnienia, opodatkowanie, faktury i ewidencje VAT ”

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Istota,  zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

           - podstawowe pojęcia i definicje

         - dostawa towarów i świadczenie usług

         - generalne zasady i istota podatku VAT 

         - zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych.

2. Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce

- źródła prawa: dyrektywy, wytyczne unijne a regulacje krajowe 

- bezpośrednie stosowanie prawa unijnego

- sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych

- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia NASA.

3. Zakres opodatkowania

- czynności podlegające opodatkowaniu

-  podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik

- miejsce świadczenia w transakcjach międzynarodowych

- świadczenie usług a miejsce świadczenia

- system MOSS dla usług elektronicznych

- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

• wystawienie faktury

• otrzymanie zapłaty  

 -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych

 -  obowiązek podatkowy u małych podatników

 -  otrzymanie zaliczki

 -  import/ eksport towarów

-  „eksport / import” usług.

4. Podstawa opodatkowania VAT i stawki podatkowe

- rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

 -  zasada odwrotnego obciążenia

• poszerzony załącznik 11

• usługi budowlane – załącznik 14

 -  odpowiedzialność solidarna nabywcy

• poszerzony załącznik 14

• zmienione warunki kaucji gwarancyjnej

- zasady wymiaru i poboru podatku,

- stawki podatkowe,

- zwolnienia,

-  szczególne przypadki stosowania stawki 0% w transakcjach krajowych.

5. Dokumentacja podatkowej VAT: faktury, kasy, rejestry, deklaracje

-  zasady i obowiązek wystawiana faktur

- zakres informacyjny faktur

- rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z fakturami,  refaktury)

- faktury zbiorcze, „uproszczone”

- terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji.                                                                    

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

DZIEŃ 2

11.09.2017

Temat: „Prawo oraz zasady odliczania podatku VAT - neutralność VAT

 

ZAKRES SZKOLENIA:

    1. Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego

       - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

       - zasady odliczania podatku naliczonego,    

       - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

       -  uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od

          weryfikacja zasadności zwrotu,

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87)

           - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego

           - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

• Uchylenie sankcji 30% w procedurze ulgi na złe długi lub braku korekty podatku naliczonego;

           - korekta podatku naliczonego,

           - zasady odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami

              Samochodowymi.

 

      2. „Prewspółczynnik” - nowe ograniczenie odliczania podatku

 

     - wpływ czynności spoza zakresu VAT na prawo odliczania VAT od 01.01.2016 r.

     - nowy mechanizm „prewspółczynnika” 

     - kto stosuje „prewspółczynnik” 

     - problem braku precyzyjnych kryteriów wyliczania tego wskaźnika

     - „wyjaśnienia” ministerstwa finansów.

 

    3. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi

        - przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT

        - korekta VAT przy zbyciu majątku 

    - korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku

    - okresowe  wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT.

 

        4. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów

       - nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od

          nabycia,  importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia, 

       -  nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego, 

       - używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia vat naliczonego

          wydatków eksploatacyjnych pojazdu  samochodowego, 

       - obowiązek informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów

       - korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów. 

       - deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia, 

      - obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu,  - zakres informacyjny

     Ewidencji.

 

1. Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub       zaniżenia  podatku należnego (art. 110a i 110b)

• powszechność zastosowania

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji

• sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;

    -  znowelizowane zasady stosowania „odpowiedzialności solidarnej” 

• rozszerzony załącznik 13 do ustawy o VAT.

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

DZIEŃ 3

15.09.2017

Temat: „Międzynarodowe transakcje usług i dostaw towarów – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług”

ZAKRES SZKOLENIA:

 

    1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

    Dostawa towarów a świadczenie usług.

    2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

        - ustawowe pojęcie  WDT

        - przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT

        - przemieszczenie towarów własnych jako WDT

        - transakcje nieodpłatne jako WDT

        - obowiązek podatkowy

        - zaliczki w WDT,

        - podstawa opodatkowania w WDT

        - warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo

        - magazyn konsygnacyjny.

   3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

       - ustawowe  pojęcie WNT

       - towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT

       - przemieszczenie towarów własnych jako WNT

       - obowiązek podatkowy

      - zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)

      - moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego

      - obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta -

      - podstawa opodatkowania w WNT

      - magazyn konsygnacyjny.

 

  4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne

      - miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych

      - skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników

        transakcji trójstronnej

     - możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników    

        transakcji.

 

  6. Eksport towarów

      - pojęcie eksportu towarów,

      - eksport bezpośredni i pośredni

      - warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,

      - dowody dokonania eksportu towarów 

      - obowiązek podatkowy

      - zaliczki w eksporcie

      - incoterms 2010 a określenie dokonania dostawy.

 

  7. Import towarów

      - sposoby rozliczania importu towarów

      - określenie momentu powstania obowiązku podatkowego

      - podatnik w imporcie towarów

      - procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona,

        upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)

      - obowiązek podatkowy VAT

      - zasady ustalania podstawy opodatkowania.

 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym

     - pojęcie importu i „eksportu” usług

     - określanie miejsca świadczenia usług

     - ustalenie statusu nabywcy jako podatnika (B2B, B2C)

     - pojęcie „siedziby j” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności  gospodarczej”

     - świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika

     - opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami

     - opodatkowanie usług transportowych

     - miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami 

     - miejsce świadczenia w przypadku usług elektronicznych

     - opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych

     - miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu

     - zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

DZIEŃ 4

29.09.2017

Temat: „Rozliczanie podatku od towarów i usług, zasady ordynacji podatkowej”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

     1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku

         - rejestracja i wyrejestrowanie podatnika

         -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako

           podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c)

• odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

         -  restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

• z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9)

• warunki przywrócenia do rejestru

• z rejestru podatników VAT UE;

- deklaracje składane przez czynnych podatników VAT

- deklaracje miesięczne (wyłączenie deklaracji  kwartalnych)

- inne deklaracje 

- JPK – Jednolity Plik Kontrolny 

       - zapłata, zwrot, przeniesienie nadwyżki

       - terminy i warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego

• Znowelizowane zasady uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w WNT (art. 86)

• Uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87).

 

     2. Kontrola podatkowa, a kontrola skarbowa

        - podstawa prawna kontroli podatkowej

        - podstawa prawna kontroli skarbowej

        - zakres kontroli podatkowej i skarbowej.

 

     3. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające

        - istota i cel czynności sprawdzających

        - zakres czynności sprawdzających

        - znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego

        - konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli.

  

1. Zasady dotyczące kontroli podatkowej – określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  oraz w ustawie Ordynacja podatkowa

       - instytucja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 

       - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie

       - czas trwania kontroli podatkowej

       - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej

       - zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie

       - reprezentant kontroli i jego uprawnienia oraz obowiązki

       - kontrola na legitymację służbową

       - termin zakończenia kontroli.

 

    5.  Zasady dokonywania czynności kontrolnych określone w przepisach prawa

       - uczestnictwo czynne i bierne podatnika

       - miejsce prowadzenia kontroli

       - udostępnienie dokumentów do kontroli.

 

6. Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego określone w przepisach  prawa

        - przedstawienie dowodów w trakcie kontroli podatkowej

        - oględziny, przesłuchania.

 

     7. Zakończenie kontroli podatkowej

     - sporządzenie protokołu z kontroli

     - termin oraz zasadność wniesienia zastrzeżeń do kontroli.

     - decyzje pokontrolne.

 

     8. Powiązanie VAT z innymi podatkami w księgowości

     - VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy

     - VAT a PIT i CIT – kiedy podatek od towarów i usług jest kosztem uzyskania przychodów  

     - VAT jako element planowania podatkowego – związek z efektywnością ekonomiczną firmy.

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja onajnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (aktualnie BIG4), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Lider licznych projektów z zakresu cen transferowych obejmujących zarówno krajowe, jak i międzynarodowe grupy, o zróżnicowanej specyfice działalności oraz różnym stopniu skomplikowania struktury. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin czy  Presscom.  

Dyrektor ds. strategii finansowych w firmie Virako Sp. z o.o. Specjalizuje się w podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń o tematyce związanej z prawem podatkowym. Współpracuje z wieloma firmami w całej Polsce. Szkolenia i kursy prowadzi w formie warsztatowej poprzez rozwiązywanie case studies konkretnych przypadków podatkowych.

Wysokiej klasy ekspert oraz od wielu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz w dziedzinie rachunkowości. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Hotel Wróblewscy
ul. Sarańska 8
98-200 Sieradz

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbedzię się w terminie od 01.09.2017 r- 29.09.2017r. 

Godziny kursu: 09:00 -15:00

 

Cena całego kursu wynosi 1200 zł*

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

 

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl