Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH

Cena: 3690 zł

Data rozpoczecia: 2017-10-30 09:00:00
Data zakończenia: 2018-02-26 15:00:00

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych oraz zasad obrotu wspólnotowego.

Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących  samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT oraz kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF dotyczące VAT.
Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.


DZIEŃ 1
30.10.2017

Temat:  „Podatek od towarów i usług – podstawowe pojęcia. Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Odwrotne obciążenie. Powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania. Faktury. Kasy rejestrujące.”


1.    Istota,  zakres i zasady opodatkowania VAT

- podstawowe pojęcia i definicje
- „dostawa towarów” i „świadczenie usług” jako czynności podlegające opodatkowaniu
- generalne zasady i istota podatku VAT
- zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych.
-  podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik
- zwolnienie podmiotowe z VAT
- rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT
- likwidacja działalności gospodarczej a VAT

2.        Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce

- źródła prawa: dyrektywy, rozporządzenia unijne a regulacje krajowe
- bezpośrednie stosowanie prawa unijnego
- sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych
- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia polskich sądów
- interpretacje indywidualne, interpretacje ogólne, objaśnienia podatkowe

3.    Moment powstania obowiązku podatkowego

- ogólne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego
- zasady ustalania momentu „dokonania dostawy” oraz „wykonania usługi”
-  obowiązek podatkowy u małych podatników stosujących „metodę kasową - szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury, upływ terminu płatności) dla niektórych rodzajów transakcji
        


4.    Podstawa opodatkowania

 - rodzaj transakcji a ustalanie podstawy opodatkowania
 - koszty dodatkowe, które należy doliczyć do podstawy opodatkowania
 - koszty dodatkowe, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania

5.    „Odwrotne obciążenie” – szczególna metoda opodatkowania

- istota odwrotnego obciążenia
- lista towarów i usług objętych odwrotny obciążeniem
- roboty budowlane a odwrotne obciążenie – wątpliwości interpretacyjne
- odwrotne obciążenie a koszty dodatkowe
- odwrotne obciążenie – skutki błędnego zastosowania
- fakturowanie w zw. z odwrotnym obciążeniem, ujęcie w deklaracji i informacji podsumowującej

6.     Faktury

- terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
- elementy składowe faktury
- szczególne rodzaje faktur (m. in. faktura zaliczkowa, faktura i nota korygująca, duplikat, dok.  zrównane z fakturami, faktury zbiorcze, „uproszczone”,)
- refakturowanie

7.     Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”).

- zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących dla dokumentowania czynności podlegających podatkowi VAT
- zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
- towary i usługi „wrażliwe” – podlegające zawsze obowiązkowi ewidencjonowania
- skutki niedopełnienia obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej
    


DZIEŃ 2
13.11.2017

Temat: „Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.”


1.        Stawki podatku VAT

- zasady ustalania stawek podatku VAT
- informacje klasyfikacyjne Urzędu Statystycznego – tryb wdawania, zakres obowiązywania, ryzyka związane z zakwestionowaniem przez organy podatkowe
- wybrane zagadnienia budzące wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem stawek VAT: 23%, 8%, 5%,
- stosowanie stawki VAT 0% w obrocie krajowym i międzynarodowym
- stosowanie stawki 0% dla usług na rzeczowym majątku ruchomym przed wywozem towaru do innego kraju UE
- błędne zastosowanie stawek VAT – skutki dla stron transakcji

2.        Zwolnienia przedmiotowe z VAT

- przepisy regulujące zakres zwolnień przedmiotowych w podatku VAT
- najważniejsze zwolnienia przedmiotowe w świetle aktualnych przepisów i interpretacji (m. in. zwolnienia związane z wynajmem mieszkań, działalnością edukacyjną, medyczną, kulturalną, finansową, rolniczą, dostawą towarów używanych, dostawą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych)
- zwolnienia o charakterze przedmiotowo – podmiotowym i ryzyka związane z ich refakturowaniem

3.        Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy

- katalog towarów, których nabycie może wiązać się dla nabywcy z odpowiedzialności solidarną za zaległości podatkowe dostawcy
- przesłanki, których spełnienie warunkuje powstanie solidarnej odpowiedzialności
- sposoby zabezpieczenia nabywcy przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności

4.        „Ulga na złe długi” w podatku VAT

- zasady dokonywania korekty podatku należnego przez wierzyciela w związku z nieotrzymaniem od dłużnika zapłaty w terminie
- zasady dokonywania korekty podatku naliczonego przez dłużnika w związku z nie dokonaniem zapłaty na rzecz wierzyciela w terminie

5.    Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym

- zasady ustalania „miejsca świadczenia usług” na potrzeby podatku VAT dla różnego rodzaju usług (m. in. usług niematerialnych w tym licencji, usług transportu, usług związanych z nieruchomościami w tym magazynowych i budowlanych, udziału w targach i wystawach, sprzedaży wierzytelności)
- warunki, które muszą zostać spełnione, by polski podatnik był zobowiązany rozliczyć „import usług” w związku z nabyciem usług od podatnika zagranicznego
- obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne związane ze świadczeniem i nabywaniem usług w obrocie międzynarodowym


DZIEŃ 3
30.11.2017


Temat: „Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja  VAT.”


1.    Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego:

- zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu
- zasady odliczania podatku naliczonego
- zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
 -  uzależnienie zwrotu nadwyżki od weryfikacji zasadności zwrotu
- warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
- odliczanie częściowe podatku (wg „współczynnika proporcji”) i korekta podatku naliczonego
- podmioty zobowiązane do odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu „prewspółczynnika”


2.     Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi:

- przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT
- korekta VAT przy zbyciu majątku
- korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku
- okresowe  wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT

3.    Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów

- zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia, importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych i  ciężarowych – wyłączenia,
-  zakres prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego
- używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia
- korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu
- obowiązki informacyjne i ewidencyjne
- zagadnienia kontrowersyjne (m. in. samochód wynajęty pracownikowi, samochód parkowany w miejscu zamieszkania, samochód przedstawiciela handlowego)

4.     Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego     dostawcy

- weryfikacja przez organy podatkowe rzetelności podmiotów uczestniczących w transakcjach
- sytuacje, w których organy podatkowe prawo do odliczenia VAT u uczciwych podatników, którzy dokonali zakupu od oszustów
- minimalizacja ww. ryzyk, sposoby weryfikacji kontrahentów

5.      Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT

- sytuacje, w których na podatników nakładana jest sankcja 30, 20 lub 100 %
- przesłanki wyłączające stosowanie sankcji
- sposoby unikania sytuacji grożących nałożeniem sankcjiDZIEŃ 4
11.12.2017

Temat: „Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów”


1.  Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym

- zasady ustalania „miejsca dostawy towarów” dla translacji ruchomych, nieruchomych oraz „dostawy z montażem”
- pojęcie „podatnika” w transakcjach międzynarodowych
- sytuacje, w których dostawę ma obowiązek rozliczyć dostawca / nabywca

2.    Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym

- pojęcie „transakcji łańcuchowych”
- zasady ustalania „miejsce dostawy towarów” dla transakcji łańcuchowych
- procedura uproszczona dla „wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych”

3.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

- definicja ustawowa WDT
- przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT
- przemieszczenie towarów własnych jako WDT
- transakcje nieodpłatne jako WDT
- obowiązek podatkowy w WDT
- zaliczki w WDT
- podstawa opodatkowania w WDT
- warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja
- magazyn konsygnacyjny

4.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

- definicja ustawowa WNT,
- towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
- przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
- obowiązek podatkowy,
- zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)
- moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
- obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta
- podstawa opodatkowania w WNT
- magazyn konsygnacyjny5.    Eksport towarów:

- pojęcie eksportu towarów
- eksport bezpośredni i pośredni
- warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
- dowody dokonania eksportu towarów
- obowiązek podatkowy
- zaliczki w eksporcie

6.     Import towarów:

- pojęcie importu towarów w podatku VAT
-  podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT w imporcie towarów
- sposoby rozliczania importu towarów
- procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona,
  upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)

7.     Rejestracja na podatnika VAT UE, informacja podsumowująca

- obowiązek rejestracji na podatnika VAT UE
- zasady posługiwania się nr VAT UE
- informacja podsumowująca VAT UE (transakcje, które należy w niej wykazać, zasady wypełniania i przekazywania do organu podatkowego)DZIEŃ 5
18.12.2017

Temat: „Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.”


1.    Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku

  - rejestracja i wyrejestrowanie podatnika
  - sytuacje rodzące ryzyko wykreślenia podatnika przez organ podatkowy (w tym bez   powiadomienia) oraz przesłanki przywrócenia rejestracji
- odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
- deklaracje miesięczne i kwartalne składane przez czynnych podatników VAT
- JPK – Jednolity Plik Kontrolny

2.    „Klauzula nadużycia prawa”

- przepisy pozwalające organom podatkowym kwestionować skutki czynności dokonanych w celu obejścia prawa („optymalizacji”)
- stosowanie „klauzuli nadużycia prawa” przez organy podatkowe i sądy w praktyce
- „klauzula nadużycia prawa” a „klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania”

3.    Kontrola podatkowa, a kontrola celno – skarbowa

- podstawa prawna kontroli podatkowej
- podstawa prawna kontroli celno - skarbowej
- zakres kontroli podatkowej i celno - skarbowej.
    
4.     Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające

- istota i cel czynności sprawdzających
- zakres czynności sprawdzających
- znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego
- konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.

5.     Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie
- czas trwania kontroli podatkowej
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
- zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie
- reprezentant kontroli i jego uprawnienia oraz obowiązki
- kontrola na legitymację służbową
- termin zakończenia kontroli
- prawa i obowiązki kontrolowanego
- sporządzenie protokołu z kontroli
- termin oraz zasadność wniesienia zastrzeżeń do kontroli
-kontrola podatkowa a prawo do korekty deklaracji
- decyzje pokontrolne

6.     Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie
- zakres kontroli podatkowej
- czas trwania kontroli podatkowej
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
- kontrola na legitymację służbową
- najważniejsze prawa i obowiązki kontrolowanego
- zakończenie kontroli
- kontrola a prawo do korekty deklaracji

7.     Zasady prowadzenia kontroli celno – skarbowej

- zakres kontroli celno – skarbowej
- czas trwania kontroli celno – skarbowej
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno – skarbowej
- kontrola na legitymację służbową
- najważniejsze prawa i obowiązki kontrolowanego
- zakończenie kontroli
- kontrola a prawo do korekty deklaracji

8.     Powiązanie VAT z innymi podatkami

- VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy
- VAT jako koszt uzyskania przychodów w PIT i CIT

9.     „Podzielona płatność” i inne planowane zmiany w VAT

- „podzielona płatność” – nowe zasady dokonywania płatności wynikających z otrzymanych faktur od 2018r.?
- inne planowane zmiany w podatku VAT


DZIEŃ 6
09.11.2017

Temat: „Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2017 roku”


1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
Podmioty opodatkowania PDOP
-    Podstawowe definicje
-    Podatkowa grupa kapitałowa
-    Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe
-    ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
-    rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju
-    podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)
     - rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe
/Definicja „beneficial owner/ /W nowych przepisach wprowadzona została definicja rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), która rozstrzyga, że w celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania u źródła, spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem a nie np. pośrednikiem./
- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania
- obowiązek sprawozdawczy
- certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
2. Przedmiot opodatkowania
- Rozliczanie strat z lat ubiegłych
3. Rok podatkowy (obrotowy)
4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)
- działalność badawczo rozwojowa
          - koszty kwalifikowane
- nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu
5. Podmioty powiązane
- rodzaje powiązań
- zawartość dokumentacji podatkowej
- obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
- metody kalkulacji ceny
- umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia
- raje podatkowe
- sankcyjna stawka podatkowa 50%
Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017
 - jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów)
- rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej
- kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty podatnika
- zmiana definicji powiązań kapitałowych
 - nowy zakres informacyjny dokumentacji
 - sankcje oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.
•    Podatkowa grupa kapitałowa
6. Różnice kursowe
- na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)
- na podstawie przepisów o rachunkowości – zasady i konsekwencje
- kurs faktycznie zastosowany – podejście organów skarbowych
- różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych
7. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych
8. Przychody podatkowe
- co jest przychodem podatkowym
- moment powstania przychodu podatkowego
- przychody z działalności gospodarczej
- faktury korygujące przychody – okres korekty
- wyłączenia z przychodów podatkowych
- nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości
- przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych,
- zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym
- przychody zwolnioneDZIEŃ 7
12.01.2018

Temat: „CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne”

1. Koszty uzyskania przychodów
•    definicja podstawowa
•    koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji
•    utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
•    koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego
•    koszty prac badawczo - rozwojowych
•    koszty pośrednie i bezpośrednie – zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty
•    koszty zaniechanych inwestycji
•    wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika
•    korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej
•    odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)
•    transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania
•    nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  (art. 16 ustawy)
2. Rozliczanie  amortyzacji podatkowej
•    przedmiot amortyzacji
•    środki trwale a wartości niematerialne i prawne
•    wyłączenia
•    wadliwe zaliczenie w koszty uzyskania - reperkusje
•    jednorazowe umorzenie
- 50.00 euro (pomoc de minimis)
- zakup maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN
•    zasady dokonywania odpisów umorzeniowych
•    współczynniki stosowane do stawek amortyzacyjnych
•    amortyzacja liniowa a degresywna
•    indywidualne stawki amortyzacyjne
•    podstawa odpisów amortyzacyjnych
•    modernizacja a remont
•    przypadki szczególnej
•    zasady amortyzacji wartości niematerialnych
 3.  Opodatkowanie stron umowy leasingu
•    podstawowe pojęcia i definicje
- normatywny okres amortyzacji a okres umowy
- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia
- przedmiot leasingu
•    leasing „operacyjny – odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący
            - przychód finansującego
            - koszt uzyskania korzystającego
•    leasing „finansowy” - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający
            - zasady rozliczania
•    przeniesienie własności przedmiotu leasingu
•    czynsz inicjalny a koszt uzyskania
•    umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa

4.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
•    sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy
•    odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania
         - koszty prac badawczo – rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność
           innowacyjna)
          - przekazane darowizny
•    stawka podatku
•    Nowa obniżona 15% stawka CIT – zasady i warunki zastosowania
•    opodatkowanie dywidend
- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji       
  Szwajcarskie – zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie     
  zryczałtowane
- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich” a zasada odliczenia     
   proporcjonalnego
•    opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
•    rachunek zysków i strat – podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8
- korekta o różnice trwałe i przejściowe
- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy
•    zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8
            - uproszczona metoda zapłaty zaliczek; - zaliczki kwartalne.DZIEŃ 8
22.01.2018

Temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2017”
                          
A.  Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

1.    Podmiot i przedmiot opodatkowania
- podstawowe definicje,
- nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
•    dochody osiągane na terytorium kraju
•    nowe obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła
•    certyfikat rezydencji
- wyłączenia,
- zasady opodatkowania i przedmiot opodatkowania,
- wspólne rozliczenie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,
- przychody z udziału w spółkach osobowych.

2.    Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej

- klasyfikacja źródeł przychodów,
- moment zaliczenia przychodu podatkowego,
-opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2017,

3.    Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  (art. 21)

- korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania /,
- podnoszenie kwalifikacji,
- pakiety medyczne,
- spotkania integracyjne,
- samochody prywatne w działalności,
- ograniczenie zwolnień z dotacji.

4.    Koszty uzyskania przychodów:

- definicja kosztów – elementy składowe,
- koszty „inne” zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
- koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę
  przychodów i rozchodów,

5.    Zdarzenia szczególne
- rozliczanie amortyzacji,
          -  reklama i  reprezentacja,
          -  ujmowanie i rozliczanie leasingu.


6.    Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu  (art. 23),

       - wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,
       - zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),
       - rozliczanie faktur korygujących,

7.    Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

- nietypowe przypadki źródeł przychodu,
- dochody z udziału w zyskach osób prawnych; nowe regulacje w 2017r,
- obowiązek prowadzenia PKPiR,
- dochód w drodze oszacowania,
- różnice kursowe.
- podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa (ceny transferowe).
•    Zmiana definicji i nowe obowiązki od 01-01-2017

8.    Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku

- odliczenia od dochodu,
- odliczenia od podstawy opodatkowania,
•    nowe odliczenie – wydatki  kwalifikowane  prac badawczo-rozwojowych; nowe limity w 2017 roku
- skala podatkowa i wysokość podatku,
•    kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu w 2017 roku
- odliczenia od podatku,
- opodatkowanie zryczałtowane,
- podatek liniowy – wyłączenia,
- zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),
- terminy rozliczeń, wpłaty zaliczek i zapłaty podatku

9.    Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

- uproszczone formy płacenia zaliczek,
- obowiązki płatników,
- deklaracje.

B.  ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

1.    Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych
- podwyższenie limitu uprawniającego do ryczałtu,
-  definicja wolnego zawodu,
- zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,
- wyłączenia ustawowe,
- stawki ryczałtowe,
- obowiązkowe ewidencje,
- zaliczki,
- rozliczenia roczne.

2. Karta podatkowa
- kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,
- zasady ubiegania się o „kartę podatkową”,
- ustalanie stawek podatkowych,
- utrata karty podatkowej.DZIEŃ 9
29.01.2018
Temat:  „Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2017 a wpływ na CIT

1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)
   - podstawowe pojęcia i definicje, przedmiot opodatkowania a działalność gospodarcza
   - pojęcie „podatnika”
   - dostawa towarów i świadczenie usług,
   - wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
   - eksport – import towarów i usług,
   - likwidacja działalności.
3.  Obowiązek podatkowy.
    -  zasady ogólne,
    - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:
    - wystawienie faktury
    - otrzymanie zapłaty  
    -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,
    -  obowiązek podatkowy u małych podatników.
    -  otrzymanie zaliczki
    -  import towarów
    -  „eksport / import” usług
4.  Miejsce świadczenia.
   - przy dostawie towarów,
   - w transakcjach wspólnotowych,
   -  przy świadczeniu usług.
5.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
   - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
   -  zasada odwrotnego obciążenia,
•    poszerzony załącznik 11
•    usługi budowlane – załącznik 14
   -  odpowiedzialność solidarna nabywcy,
•    poszerzony załącznik 14
•    zmienione warunki kaucji gwarancyjnej
   - zasady wymiaru i poboru podatku,
   - stawki podatkowe,
   - zwolnienia,
   -  szczególne przypadki stosowania stawki 0%..
6.  Odliczenia i zwrot podatku.
   - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
   - zasady odliczania podatku naliczonego,    
   - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
   - uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,
•    sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
•     zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);
   - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
   - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)
   - korekta podatku naliczonego,
   - odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami
      samochodowymi
   - podatek naliczony lub należny a koszt uzyskania

7.   Fakturowanie
   -  zasady wystawiana faktur
   -  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z  fakturami,  refaktury),
   - faktury zbiorcze, „uproszczone”,   
   - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,                                                                             
   -  faktury krajowe,
   -  faktury zaliczkowe,
   -  faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
8.  Rejestracja, deklaracje i  i informacje podsumowujące.
    - rejestracja,
    - deklaracje VAT,
    - informacje podsumowujące krajowe i unijne
    -  zapłata podatku
    - obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną
    -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji
       podatnika jako podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),
•    odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
    - restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika
•    z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),
•    warunki przywrócenia do rejestru,
•    z rejestru podatników VAT UE;

9.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub
     zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)
- powszechność zastosowania,
- warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,
•    sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;
11. Dokumentacja

•    ewidencje,
•    przechowywanie dokumentów.
•    Jednolity plik kontrolny a VAT, kategorie – terminy obowiązywania
      - rejestry VAT
      - plik FAKTURY
•    centralny rejestr faktur, paragony fiskalne elektroniczne, nowe warunki techniczne dotyczące kas fiskalnych.


DZIEŃ 10
05.02.2018

Temat: „Rachunkowość – akcja bilans 2017”


1.    Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

2.    Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

- jednostki mikro,
- sprawozdanie podstawowe,
- sprawozdanie rozszerzone.

3.    Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego  za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.

4.    Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

5.    Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

- spis z natury
- potwierdzenia sald
- w drodze porównania danych księgowych z  dokumentami
- ujęcie w księgach różnic  inwentaryzacyjnych.

6.    Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów:

- jednostki mikro
- jednostki małe
- jednostki których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

7.    Zasady ustalania wyniku finansowego:

•    metoda porównawcza
•    metoda kalkulacyjna oraz
•    rzis jednostek mikro.

8.    Rachunek przepływów pieniężnych.

9.    Zestawienie zmian w kapitale własnym.

10. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz informacje uzupełniające do bilansu jednostek mikro.

11. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

12. Zagadnienia szczegółowe:

- inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe
- odroczony podatek dochodowy
- leasing
- kontrakty długoterminowe
- kapitały własne w spółkach osobowych
- zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7
- zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

13. Przygotowanie ksiąg do badania przez biegłego rewidenta.

14. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie.

15. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowymDZIEŃ 10 – DZIEŃ 11
16.02.2018, 26.02.2018


Temat: Podatkowe zamknięcie roku w PIT/CIT i VAT

I. Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1.    Rodzaje i momenty powstania przychodu podatkowego
-    zasady podatkowe powstania przychodu;
-    wystawienie faktury (dokumentu), w aspekcie powstania przychodu;
-    korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat, podatek VAT;
-    świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi;
-    umorzone i przedawnione zobowiązania;
-    otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje;
-    promocja za symboliczną złotówkę - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych?
-    nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych.
2.    Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów
-    koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;
-    odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;
-    sposoby dokumentowania wydatków;
-    moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat, zmiana ceny;
-    wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;
-    koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;
-    wierzytelności nieściągalne i przedawnione;
-    szczególne przypadki –  zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem.

3.    Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych
-    wybór metody rozliczania różnic kursowych,
-    pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,
-    kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

4.    Podatkowe zasady rozliczania inwentaryzacji
-    Krajowy Standard Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury w aspekcie podatkowym;
-    istotność dokumentacji inwentaryzacyjnej;
-    znaczenie ustalenia odpowiedzialności materialnej pracowników;
-    rodzaje różnic inwentaryzacyjnych – pozorne czy rzeczywiste;
-    skutki podatkowe rozliczenia niedoborów i nadwyżek – zawinione czy niezawinione.

5.    Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników
-    kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową;
-    pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu);
-    używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych;
-    odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom;
-    świadczenia o charakterze socjalnym.

6.    Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika
-    przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne;
-    dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych;
-    zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu;
-    pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych;
-    pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”;
-    znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
-    składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów.

II. Podatek od towarów i usług (VAT).

1.    Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku.
-    wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT;
-    limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik;
-    tzw. ulga na złe długi;

2.    Struktura sprzedaży i korekty podatku.
-    struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;
-    struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw.
-    prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;
-    korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

Ekspert – wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (aktualnie BIG4), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Lider licznych projektów z zakresu cen transferowych obejmujących zarówno krajowe, jak i międzynarodowe grupy, o zróżnicowanej specyfice działalności oraz różnym stopniu skomplikowania struktury. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. W Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin czy Presscom.


Ekspert -  Pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP), były pracownik organów podatkowych, trener, coach. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. W latach 2003–2011 i 2012-2014 pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. Od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT.   W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.


Ekspert - dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Qubus Wrocław
ul. ul. Św. Marii Magdaleny 2
50-103 Wrocław

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzie się w dniach od 30 października 2017 roku do 26 lutego 2018 roku.

Godziny kursu: 09:00 - 15:00.

 

Cena całego kursu wynosi 3390 zł*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl