Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH

Cena: 2190 zł

Data rozpoczecia: 2017-09-14 09:00:00
Data zakończenia: 2017-12-07 15:00:00

Cel szkolenia: 

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych oraz zasad obrotu wspólnotowego.

Kurs ma na celu również kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie kursu będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.               Będą omawiane kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Cały zakres kursu prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową. 

 

 

AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH 

 

DZIEŃ 1

14.09.2017

Temat: „Podatek od towarów i usług - obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, zwolnienia, opodatkowanie, faktury i ewidencje VAT ”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Istota,  zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

           - podstawowe pojęcia i definicje

         - dostawa towarów i świadczenie usług

         - generalne zasady i istota podatku VAT 

         - zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych.

 

2. Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce

- źródła prawa: dyrektywy, wytyczne unijne a regulacje krajowe 

- bezpośrednie stosowanie prawa unijnego

- sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych

- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia NASA.

3. Zakres opodatkowania

- czynności podlegające opodatkowaniu

-  podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik

- miejsce świadczenia w transakcjach międzynarodowych

- świadczenie usług a miejsce świadczenia

- system MOSS dla usług elektronicznych

          - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

• wystawienie faktury

• otrzymanie zapłaty  

          -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych

          -  obowiązek podatkowy u małych podatników

          -  otrzymanie zaliczki

          -  import/ eksport towarów

-  „eksport / import” usług.

4. Podstawa opodatkowania VAT i stawki podatkowe

         - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

         -  zasada odwrotnego obciążenia

• poszerzony załącznik 11

• usługi budowlane – załącznik 14

         -  odpowiedzialność solidarna nabywcy

• poszerzony załącznik 14

• zmienione warunki kaucji gwarancyjnej

        - zasady wymiaru i poboru podatku,

        - stawki podatkowe,

        - zwolnienia,

        -  szczególne przypadki stosowania stawki 0% w transakcjach krajowych.

5. Dokumentacja podatkowej VAT: faktury, kasy, rejestry, deklaracje

         -  zasady i obowiązek wystawiana faktur

         - zakres informacyjny faktur

         - rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z

           fakturami,  refaktury)

         - faktury zbiorcze, „uproszczone”

         - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji.                                                                    

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

DZIEŃ 2

28.09.2017

Temat: „Prawo oraz zasady odliczania podatku VAT - neutralność VAT

ZAKRES SZKOLENIA:

 

    1. Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego

       - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

       - zasady odliczania podatku naliczonego,    

       - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

       -  uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od

          weryfikacja zasadności zwrotu,

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87)

           - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego

           - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

• Uchylenie sankcji 30% w procedurze ulgi na złe długi lub braku korekty podatku naliczonego;

           - korekta podatku naliczonego,

           - zasady odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami

              Samochodowymi.

 

      2. „Prewspółczynnik” - nowe ograniczenie odliczania podatku

 

     - wpływ czynności spoza zakresu VAT na prawo odliczania VAT od 01.01.2016 r.

     - nowy mechanizm „prewspółczynnika” 

     - kto stosuje „prewspółczynnik” 

     - problem braku precyzyjnych kryteriów wyliczania tego wskaźnika

     - „wyjaśnienia” ministerstwa finansów.

 

    3. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi

        - przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT

        - korekta VAT przy zbyciu majątku 

    - korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku

    - okresowe  wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT.

 

        4. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów

       - nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od

          nabycia,  importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia, 

       -  nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego, 

       - używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia vat naliczonego

          wydatków eksploatacyjnych pojazdu  samochodowego, 

       - obowiązek informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów

       - korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów. 

       - deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia, 

      - obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu,  - zakres informacyjny

     Ewidencji.

1. Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub       zaniżenia  podatku należnego (art. 110a i 110b)

• powszechność zastosowania

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji

• sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;

    -  znowelizowane zasady stosowania „odpowiedzialności solidarnej” 

• rozszerzony załącznik 13 do ustawy o VAT.

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

DZIEŃ 3

12.10.2017

Temat: „Międzynarodowe transakcje usług i dostaw towarów – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

    1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

    Dostawa towarów a świadczenie usług.

    2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

        - ustawowe pojęcie  WDT

        - przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT

        - przemieszczenie towarów własnych jako WDT

        - transakcje nieodpłatne jako WDT

        - obowiązek podatkowy

        - zaliczki w WDT,

        - podstawa opodatkowania w WDT

        - warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo

        - magazyn konsygnacyjny.

   3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

       - ustawowe  pojęcie WNT

       - towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT

       - przemieszczenie towarów własnych jako WNT

       - obowiązek podatkowy

      - zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)

      - moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego

      - obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta -

      - podstawa opodatkowania w WNT

      - magazyn konsygnacyjny.

  4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne

      - miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych

      - skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników

        transakcji trójstronnej

     - możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników    

        transakcji.

  6. Eksport towarów

      - pojęcie eksportu towarów,

      - eksport bezpośredni i pośredni

      - warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,

      - dowody dokonania eksportu towarów 

      - obowiązek podatkowy

      - zaliczki w eksporcie

      - incoterms 2010 a określenie dokonania dostawy.

  7. Import towarów

      - sposoby rozliczania importu towarów

      - określenie momentu powstania obowiązku podatkowego

      - podatnik w imporcie towarów

      - procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona,

        upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)

      - obowiązek podatkowy VAT

      - zasady ustalania podstawy opodatkowania.

 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym

     - pojęcie importu i „eksportu” usług

     - określanie miejsca świadczenia usług

     - ustalenie statusu nabywcy jako podatnika (B2B, B2C)

     - pojęcie „siedziby j” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności  gospodarczej”

     - świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika

     - opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami

     - opodatkowanie usług transportowych

     - miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami 

     - miejsce świadczenia w przypadku usług elektronicznych

     - opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych

     - miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu

     - zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja o najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

 

 

DZIEŃ 4

26.10.2017

Temat: „Rozliczanie podatku od towarów i usług, zasady ordynacji podatkowej”

 

 

ZAKRES SZKOLENIA:

     1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku

         - rejestracja i wyrejestrowanie podatnika

         -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako

           podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c)

• odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

         -  restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

• z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9)

• warunki przywrócenia do rejestru

• z rejestru podatników VAT UE;

- deklaracje składane przez czynnych podatników VAT

- deklaracje miesięczne (wyłączenie deklaracji  kwartalnych)

- inne deklaracje 

- JPK – Jednolity Plik Kontrolny 

       - zapłata, zwrot, przeniesienie nadwyżki

       - terminy i warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego

• Znowelizowane zasady uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w WNT (art. 86)

• Uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87).

 

     2. Kontrola podatkowa, a kontrola skarbowa

        - podstawa prawna kontroli podatkowej

        - podstawa prawna kontroli skarbowej

        - zakres kontroli podatkowej i skarbowej.

     3. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające

        - istota i cel czynności sprawdzających

        - zakres czynności sprawdzających

        - znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego

        - konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli.

1. Zasady dotyczące kontroli podatkowej – określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  oraz w ustawie Ordynacja podatkowa

       - instytucja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 

       - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie

       - czas trwania kontroli podatkowej

       - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej

       - zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie

       - reprezentant kontroli i jego uprawnienia oraz obowiązki

       - kontrola na legitymację służbową

       - termin zakończenia kontroli.

    5.  Zasady dokonywania czynności kontrolnych określone w przepisach prawa

       - uczestnictwo czynne i bierne podatnika

       - miejsce prowadzenia kontroli

       - udostępnienie dokumentów do kontroli.

6. Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego określone w przepisach  prawa

        - przedstawienie dowodów w trakcie kontroli podatkowej

        - oględziny, przesłuchania.

     7. Zakończenie kontroli podatkowej

     - sporządzenie protokołu z kontroli

     - termin oraz zasadność wniesienia zastrzeżeń do kontroli.

     - decyzje pokontrolne.

     8. Powiązanie VAT z innymi podatkami w księgowości

     - VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy

     - VAT a PIT i CIT – kiedy podatek od towarów i usług jest kosztem uzyskania przychodów  

     - VAT jako element planowania podatkowego – związek z efektywnością ekonomiczną.

 

Wykład uzupełniony wskazaniem źródeł przepisów, przykładami interpretacji podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i TS UE dotyczących omawianych zagadnień. Informacja najnowszych i planowanych zmianach przepisów, tendencji interpretacyjnych, linii orzeczeń sądowych. Odpowiedzi na zadawane pytania.

 

DZIEŃ 5

09.11.2017

Temat: „Rachunkowość – akcja bilans 2017”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

• jednostki mikro,

• sprawozdanie podstawowe,

• sprawozdanie rozszerzone.

3. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego  za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe. 

4. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

5. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

• spis z natury

• potwierdzenia sald

• w drodze porównania danych księgowych z  dokumentami 

• ujęcie w księgach różnic  inwentaryzacyjnych.

6. Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów:

• jednostki mikro

• jednostki małe

• jednostki których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

7. Zasady ustalania wyniku finansowego:

• metoda porównawcza 

• metoda kalkulacyjna oraz 

• rzis jednostek mikro.

8. Rachunek przepływów pieniężnych.

9. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

10. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz informacje uzupełniające do bilansu jednostek mikro.

11. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

12. Zagadnienia szczegółowe:

• inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe

• odroczony podatek dochodowy

• leasing

• kontrakty długoterminowe

• kapitały własne w spółkach osobowych

• zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7

• zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

13. Przygotowanie ksiąg do badania przez biegłego rewidenta.

14. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie. 

15. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

 

DZIEŃ 6 – DZIEŃ 7 

23.11.2016, 07.12.2017

Temat: Podatkowe zamknięcie roku w PIT/CIT i VAT 

 

ZAKRES SZKOLENIA

I. Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaje i momenty powstania przychodu podatkowego

- zasady podatkowe powstania przychodu; 

- wystawienie faktury (dokumentu), w aspekcie powstania przychodu;

- korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat, podatek VAT;

- świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi;

- umorzone i przedawnione zobowiązania; 

- otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje;

- promocja za symboliczną złotówkę - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych?

- nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych.

2. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

- koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;

- odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;

- sposoby dokumentowania wydatków;

- moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat, zmiana ceny;

- wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;

- koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;

- wierzytelności nieściągalne i przedawnione;

- szczególne przypadki –  zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem. 

3. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 

- wybór metody rozliczania różnic kursowych,

- pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

- kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

4. Podatkowe zasady rozliczania inwentaryzacji

- Krajowy Standard Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury w aspekcie podatkowym;

- istotność dokumentacji inwentaryzacyjnej;

- znaczenie ustalenia odpowiedzialności materialnej pracowników; 

- rodzaje różnic inwentaryzacyjnych – pozorne czy rzeczywiste;

- skutki podatkowe rozliczenia niedoborów i nadwyżek – zawinione czy niezawinione.

5. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

- kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową;

- pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu); 

- używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych;

- odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom;

- świadczenia o charakterze socjalnym.

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

- przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne; 

- dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych;

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu;

- pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych;

- pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”;

- znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

- składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów.

II. Podatek od towarów i usług (VAT).

1. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku.

- wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT;

- limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik; 

- tzw. ulga na złe długi; 

2. Struktura sprzedaży i korekty podatku.

- struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;

- struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. 

- prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;

- korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

mgr Magdalena Adamkiewicz - praktyk, trener, posiada doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi: z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, kontroli podatkowej i skarbowej, a także rachunkowości i finansów. Od 2006r. prowadzi szkolenia m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce - Oddział w Koszalinie, na Politechnice Koszalińskiej w Środkowopomorskim Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie oraz w szkołach policealnych. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydział Ekonomii i Zarządzania o kierunku: Rachunkowość i finanse. Od 2003r. zajmuje się praktycznym stosowaniem przepisów prawa podatkowego wykonując pracę w urzędach skarbowych. W latach 2003-2008 zajmowała stanowisko inspektora w Dziale podatków pośrednich (VAT) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie. W latach 2008-2014 zajmowała stanowisko komisarza skarbowego w Dziale Kontroli podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie i pełniła funkcję zastępcy kierownika działu.  Obecnie od 2015r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe.

Mirosława Kaczyńska - Wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 1511. Wykładowca na studiach Podyplomowych w Poznaniu i Koszalinie. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowiskach dyrektora i głównego księgowego w Spółce Akcyjnej. Współpracuje ze stowarzyszeniem księgowych w Koszalinie. Ceniona przez uczestników szkoleń za praktyczne przekazywanie wiedzy.

Elżbieta Kamińska – doradca podatkowy prowadzący samodzielną Kancelarię Podatkową w Bydgoszczy. Doświadczony trener i wieloletni praktyk z zakresu finansów i podatków. W swej karierze m. in. Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Ceniona przez uczestników szkoleń za przedstawianie praktycznego zastosowania przepisów.

 

 

Hotel Diva Spa
ul. Kościuszki 16
78-100 Kołobrzeg

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs rozpocznie się w terminie od 14 wrzesnia 2017r.  do 7 grudnia 2017r.

Godziny szkolenia 09:00 - 15:00. 

 

Cena całego kursu wynosi  2190 zł*

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl