Temat: AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH

Cena: 3690 zł

Data rozpoczecia: 2017-11-17 09:00:00
Data zakończenia: 2018-03-28 15:00:00

Cel szkolenia: 

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych oraz zasad obrotu wspólnotowego.

Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących  samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT oraz kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF dotyczące VAT. 

 


DZIEŃ 1
17.11.2017

Temat:  „Podatek od towarów i usług – podstawowe pojęcia. Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Odwrotne obciążenie. Powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania. Faktury. Kasy rejestrujące.”


1.    Istota,  zakres i zasady opodatkowania VAT

- podstawowe pojęcia i definicje
- „dostawa towarów” i „świadczenie usług” jako czynności podlegające opodatkowaniu
- generalne zasady i istota podatku VAT
- zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych.
-  podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik
- zwolnienie podmiotowe z VAT
- rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT
- likwidacja działalności gospodarczej a VAT

2.        Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce

- źródła prawa: dyrektywy, rozporządzenia unijne a regulacje krajowe
- bezpośrednie stosowanie prawa unijnego
- sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych
- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia polskich sądów
- interpretacje indywidualne, interpretacje ogólne, objaśnienia podatkowe

3.    Moment powstania obowiązku podatkowego

- ogólne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego
- zasady ustalania momentu „dokonania dostawy” oraz „wykonania usługi”
-  obowiązek podatkowy u małych podatników stosujących „metodę kasową - szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury, upływ terminu płatności) dla niektórych rodzajów transakcji
        


4.    Podstawa opodatkowania

 - rodzaj transakcji a ustalanie podstawy opodatkowania
 - koszty dodatkowe, które należy doliczyć do podstawy opodatkowania
 - koszty dodatkowe, które należy wyłączyć z podstawy opodatkowania

5.    „Odwrotne obciążenie” – szczególna metoda opodatkowania

- istota odwrotnego obciążenia
- lista towarów i usług objętych odwrotny obciążeniem
- roboty budowlane a odwrotne obciążenie – wątpliwości interpretacyjne
- odwrotne obciążenie a koszty dodatkowe
- odwrotne obciążenie – skutki błędnego zastosowania
- fakturowanie w zw. z odwrotnym obciążeniem, ujęcie w deklaracji i informacji podsumowującej

6.     Faktury

- terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
- elementy składowe faktury
- szczególne rodzaje faktur (m. in. faktura zaliczkowa, faktura i nota korygująca, duplikat, dok.  zrównane z fakturami, faktury zbiorcze, „uproszczone”,)
- refakturowanie

7.     Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”).

- zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących dla dokumentowania czynności podlegających podatkowi VAT
- zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
- towary i usługi „wrażliwe” – podlegające zawsze obowiązkowi ewidencjonowania
- skutki niedopełnienia obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej
    


DZIEŃ 2
28.11.2017

Temat: „Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.”


1.        Stawki podatku VAT

- zasady ustalania stawek podatku VAT
- informacje klasyfikacyjne Urzędu Statystycznego – tryb wdawania, zakres obowiązywania, ryzyka związane z zakwestionowaniem przez organy podatkowe
- wybrane zagadnienia budzące wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem stawek VAT: 23%, 8%, 5%,
- stosowanie stawki VAT 0% w obrocie krajowym i międzynarodowym
- stosowanie stawki 0% dla usług na rzeczowym majątku ruchomym przed wywozem towaru do innego kraju UE
- błędne zastosowanie stawek VAT – skutki dla stron transakcji

2.        Zwolnienia przedmiotowe z VAT

- przepisy regulujące zakres zwolnień przedmiotowych w podatku VAT
- najważniejsze zwolnienia przedmiotowe w świetle aktualnych przepisów i interpretacji (m. in. zwolnienia związane z wynajmem mieszkań, działalnością edukacyjną, medyczną, kulturalną, finansową, rolniczą, dostawą towarów używanych, dostawą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych)
- zwolnienia o charakterze przedmiotowo – podmiotowym i ryzyka związane z ich refakturowaniem

3.        Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy

- katalog towarów, których nabycie może wiązać się dla nabywcy z odpowiedzialności solidarną za zaległości podatkowe dostawcy
- przesłanki, których spełnienie warunkuje powstanie solidarnej odpowiedzialności
- sposoby zabezpieczenia nabywcy przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności

4.        „Ulga na złe długi” w podatku VAT

- zasady dokonywania korekty podatku należnego przez wierzyciela w związku z nieotrzymaniem od dłużnika zapłaty w terminie
- zasady dokonywania korekty podatku naliczonego przez dłużnika w związku z nie dokonaniem zapłaty na rzecz wierzyciela w terminie

5.    Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym

- zasady ustalania „miejsca świadczenia usług” na potrzeby podatku VAT dla różnego rodzaju usług (m. in. usług niematerialnych w tym licencji, usług transportu, usług związanych z nieruchomościami w tym magazynowych i budowlanych, udziału w targach i wystawach, sprzedaży wierzytelności)
- warunki, które muszą zostać spełnione, by polski podatnik był zobowiązany rozliczyć „import usług” w związku z nabyciem usług od podatnika zagranicznego
- obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne związane ze świadczeniem i nabywaniem usług w obrocie międzynarodowym


DZIEŃ 3
15.12.2017

Temat: „Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja  VAT.”


1.    Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego:

- zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu
- zasady odliczania podatku naliczonego
- zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
 -  uzależnienie zwrotu nadwyżki od weryfikacji zasadności zwrotu
- warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
- odliczanie częściowe podatku (wg „współczynnika proporcji”) i korekta podatku naliczonego
- podmioty zobowiązane do odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu „prewspółczynnika”


2.     Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi:

- przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT
- korekta VAT przy zbyciu majątku
- korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku
- okresowe  wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT

3.    Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów

- zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia, importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych i  ciężarowych – wyłączenia,
-  zakres prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego
- używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia
- korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu
- obowiązki informacyjne i ewidencyjne
- zagadnienia kontrowersyjne (m. in. samochód wynajęty pracownikowi, samochód parkowany w miejscu zamieszkania, samochód przedstawiciela handlowego)

4.     Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego     dostawcy

- weryfikacja przez organy podatkowe rzetelności podmiotów uczestniczących w transakcjach
- sytuacje, w których organy podatkowe prawo do odliczenia VAT u uczciwych podatników, którzy dokonali zakupu od oszustów
- minimalizacja ww. ryzyk, sposoby weryfikacji kontrahentów

5.      Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT

- sytuacje, w których na podatników nakładana jest sankcja 30, 20 lub 100 %
- przesłanki wyłączające stosowanie sankcji
- sposoby unikania sytuacji grożących nałożeniem sankcjiDZIEŃ 4
18.01.2018

Temat: „Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów”


1.  Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym

- zasady ustalania „miejsca dostawy towarów” dla translacji ruchomych, nieruchomych oraz „dostawy z montażem”
- pojęcie „podatnika” w transakcjach międzynarodowych
- sytuacje, w których dostawę ma obowiązek rozliczyć dostawca / nabywca

2.    Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym

- pojęcie „transakcji łańcuchowych”
- zasady ustalania „miejsce dostawy towarów” dla transakcji łańcuchowych
- procedura uproszczona dla „wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych”

3.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

- definicja ustawowa WDT
- przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT
- przemieszczenie towarów własnych jako WDT
- transakcje nieodpłatne jako WDT
- obowiązek podatkowy w WDT
- zaliczki w WDT
- podstawa opodatkowania w WDT
- warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja
- magazyn konsygnacyjny

4.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

- definicja ustawowa WNT,
- towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
- przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
- obowiązek podatkowy,
- zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)
- moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
- obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta
- podstawa opodatkowania w WNT
- magazyn konsygnacyjny5.    Eksport towarów:

- pojęcie eksportu towarów
- eksport bezpośredni i pośredni
- warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
- dowody dokonania eksportu towarów
- obowiązek podatkowy
- zaliczki w eksporcie

6.     Import towarów:

- pojęcie importu towarów w podatku VAT
-  podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT w imporcie towarów
- sposoby rozliczania importu towarów
- procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona,
  upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)

7.     Rejestracja na podatnika VAT UE, informacja podsumowująca

- obowiązek rejestracji na podatnika VAT UE
- zasady posługiwania się nr VAT UE
- informacja podsumowująca VAT UE (transakcje, które należy w niej wykazać, zasady wypełniania i przekazywania do organu podatkowego)DZIEŃ 5
26.01.2018

Temat: „Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.


1.    Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku

  - rejestracja i wyrejestrowanie podatnika
  - sytuacje rodzące ryzyko wykreślenia podatnika przez organ podatkowy (w tym bez   powiadomienia) oraz przesłanki przywrócenia rejestracji
- odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
- deklaracje miesięczne i kwartalne składane przez czynnych podatników VAT
- JPK – Jednolity Plik Kontrolny

2.    „Klauzula nadużycia prawa”

- przepisy pozwalające organom podatkowym kwestionować skutki czynności dokonanych w celu obejścia prawa („optymalizacji”)
- stosowanie „klauzuli nadużycia prawa” przez organy podatkowe i sądy w praktyce
- „klauzula nadużycia prawa” a „klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania”

3.    Kontrola podatkowa, a kontrola celno – skarbowa

- podstawa prawna kontroli podatkowej
- podstawa prawna kontroli celno - skarbowej
- zakres kontroli podatkowej i celno - skarbowej.
    
4.     Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające

- istota i cel czynności sprawdzających
- zakres czynności sprawdzających
- znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego
- konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.

5.     Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie
- czas trwania kontroli podatkowej
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
- zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie
- reprezentant kontroli i jego uprawnienia oraz obowiązki
- kontrola na legitymację służbową
- termin zakończenia kontroli
- prawa i obowiązki kontrolowanego
- sporządzenie protokołu z kontroli
- termin oraz zasadność wniesienia zastrzeżeń do kontroli
-kontrola podatkowa a prawo do korekty deklaracji
- decyzje pokontrolne

6.     Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie
- zakres kontroli podatkowej
- czas trwania kontroli podatkowej
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
- kontrola na legitymację służbową
- najważniejsze prawa i obowiązki kontrolowanego
- zakończenie kontroli
- kontrola a prawo do korekty deklaracji

7.     Zasady prowadzenia kontroli celno – skarbowej

- zakres kontroli celno – skarbowej
- czas trwania kontroli celno – skarbowej
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno – skarbowej
- kontrola na legitymację służbową
- najważniejsze prawa i obowiązki kontrolowanego
- zakończenie kontroli
- kontrola a prawo do korekty deklaracji

8.     Powiązanie VAT z innymi podatkami

- VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy
- VAT jako koszt uzyskania przychodów w PIT i CIT

9.     „Podzielona płatność” i inne planowane zmiany w VAT

- „podzielona płatność” – nowe zasady dokonywania płatności wynikających z otrzymanych faktur od 2018r.?
- inne planowane zmiany w podatku VAT


MODUŁ II

DZIEŃ 1
12.01.2018

Temat: „Rachunkowość – akcja bilans 2017”


1.    Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

2.    Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

- jednostki mikro,
- sprawozdanie podstawowe,
- sprawozdanie rozszerzone.

3.    Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego  za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.

4.    Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

5.    Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

- spis z natury
- potwierdzenia sald
- w drodze porównania danych księgowych z  dokumentami
- ujęcie w księgach różnic  inwentaryzacyjnych.

6.    Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów:

- jednostki mikro
- jednostki małe
- jednostki których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

7.    Zasady ustalania wyniku finansowego:

•    metoda porównawcza
•    metoda kalkulacyjna oraz
•    rzis jednostek mikro.

8.    Rachunek przepływów pieniężnych.

9.    Zestawienie zmian w kapitale własnym.

10. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz informacje uzupełniające do bilansu jednostek mikro.

11. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

12. Zagadnienia szczegółowe:

- inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe
- odroczony podatek dochodowy
- leasing
- kontrakty długoterminowe
- kapitały własne w spółkach osobowych
- zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7
- zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

13. Przygotowanie ksiąg do badania przez biegłego rewidenta.

14. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie.

15. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowymDZIEŃ 2 – DZIEŃ 3
05.02.2018r., 12.02.2018

Temat: Podatkowe zamknięcie roku w PIT/CIT i VAT

I. Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1.    Rodzaje i momenty powstania przychodu podatkowego
-    zasady podatkowe powstania przychodu;
-    wystawienie faktury (dokumentu), w aspekcie powstania przychodu;
-    korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat, podatek VAT;
-    świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi;
-    umorzone i przedawnione zobowiązania;
-    otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje;
-    promocja za symboliczną złotówkę - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych?
-    nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych.
2.    Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów
-    koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;
-    odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;
-    sposoby dokumentowania wydatków;
-    moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat, zmiana ceny;
-    wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;
-    koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;
-    wierzytelności nieściągalne i przedawnione;
-    szczególne przypadki –  zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem.

3.    Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych
-    wybór metody rozliczania różnic kursowych,
-    pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,
-    kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

4.    Podatkowe zasady rozliczania inwentaryzacji
-    Krajowy Standard Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury w aspekcie podatkowym;
-    istotność dokumentacji inwentaryzacyjnej;
-    znaczenie ustalenia odpowiedzialności materialnej pracowników;
-    rodzaje różnic inwentaryzacyjnych – pozorne czy rzeczywiste;
-    skutki podatkowe rozliczenia niedoborów i nadwyżek – zawinione czy niezawinione.

5.    Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników
-    kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową;
-    pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu);
-    używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych;
-    odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom;
-    świadczenia o charakterze socjalnym.

6.    Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika
-    przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne;
-    dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych;
-    zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu;
-    pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych;
-    pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”;
-    znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
-    składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów.

II. Podatek od towarów i usług (VAT).

1.    Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku.
-    wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT;
-    limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik;
-    tzw. ulga na złe długi;

2.    Struktura sprzedaży i korekty podatku.
-    struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;
-    struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw.
-    prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;
-    korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.


MODUŁ III

DZIEŃ 1
26.02.2018

Temat: „Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2017 roku”


1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
Podmioty opodatkowania PDOP
-    Podstawowe definicje
-    Podatkowa grupa kapitałowa
-    Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe
-    ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
-    rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju
-    podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)
     - rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe
/Definicja „beneficial owner/ /W nowych przepisach wprowadzona została definicja rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), która rozstrzyga, że w celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania u źródła, spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem a nie np. pośrednikiem./
- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania
- obowiązek sprawozdawczy
- certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
2. Przedmiot opodatkowania
- Rozliczanie strat z lat ubiegłych
3. Rok podatkowy (obrotowy)
4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)
- działalność badawczo rozwojowa
          - koszty kwalifikowane
- nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu
5. Podmioty powiązane
- rodzaje powiązań
- zawartość dokumentacji podatkowej
- obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
- metody kalkulacji ceny
- umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia
- raje podatkowe
- sankcyjna stawka podatkowa 50%
Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017
 - jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów)
- rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej
- kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty podatnika
- zmiana definicji powiązań kapitałowych
 - nowy zakres informacyjny dokumentacji
 - sankcje oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.
•    Podatkowa grupa kapitałowa
6. Różnice kursowe
- na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)
- na podstawie przepisów o rachunkowości – zasady i konsekwencje
- kurs faktycznie zastosowany – podejście organów skarbowych
- różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych
7. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych
8. Przychody podatkowe
- co jest przychodem podatkowym
- moment powstania przychodu podatkowego
- przychody z działalności gospodarczej
- faktury korygujące przychody – okres korekty
- wyłączenia z przychodów podatkowych
- nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości
- przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych,
- zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym
- przychody zwolnione
DZIEŃ 2
12.03.2018

Temat: „CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne”

1. Koszty uzyskania przychodów
•    definicja podstawowa
•    koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji
•    utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
•    koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego
•    koszty prac badawczo - rozwojowych
•    koszty pośrednie i bezpośrednie – zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty
•    koszty zaniechanych inwestycji
•    wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika
•    korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej
•    odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)
•    transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania
•    nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  (art. 16 ustawy)
2. Rozliczanie  amortyzacji podatkowej
•    przedmiot amortyzacji
•    środki trwale a wartości niematerialne i prawne
•    wyłączenia
•    wadliwe zaliczenie w koszty uzyskania - reperkusje
•    jednorazowe umorzenie
- 50.00 euro (pomoc de minimis)
- zakup maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN
•    zasady dokonywania odpisów umorzeniowych
•    współczynniki stosowane do stawek amortyzacyjnych
•    amortyzacja liniowa a degresywna
•    indywidualne stawki amortyzacyjne
•    podstawa odpisów amortyzacyjnych
•    modernizacja a remont
•    przypadki szczególnej
•    zasady amortyzacji wartości niematerialnych
 3.  Opodatkowanie stron umowy leasingu
•    podstawowe pojęcia i definicje
- normatywny okres amortyzacji a okres umowy
- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia
- przedmiot leasingu
•    leasing „operacyjny – odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący
            - przychód finansującego
            - koszt uzyskania korzystającego
•    leasing „finansowy” - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający
            - zasady rozliczania
•    przeniesienie własności przedmiotu leasingu
•    czynsz inicjalny a koszt uzyskania
•    umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa

4.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
•    sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy
•    odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania
         - koszty prac badawczo – rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność
           innowacyjna)
          - przekazane darowizny
•    stawka podatku
•    Nowa obniżona 15% stawka CIT – zasady i warunki zastosowania
•    opodatkowanie dywidend
- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji       
  Szwajcarskie – zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie     
  zryczałtowane
- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich” a zasada odliczenia     
   proporcjonalnego
•    opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
•    rachunek zysków i strat – podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8
- korekta o różnice trwałe i przejściowe
- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy
•    zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8
            - uproszczona metoda zapłaty zaliczek; - zaliczki kwartalne.DZIEŃ 3
21.03.2018

Temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2017”
                          
A.  Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

1.    Podmiot i przedmiot opodatkowania
- podstawowe definicje,
- nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
•    dochody osiągane na terytorium kraju
•    nowe obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła
•    certyfikat rezydencji
- wyłączenia,
- zasady opodatkowania i przedmiot opodatkowania,
- wspólne rozliczenie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,
- przychody z udziału w spółkach osobowych.

2.    Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej

- klasyfikacja źródeł przychodów,
- moment zaliczenia przychodu podatkowego,
-opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2017,

3.    Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  (art. 21)

- korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania /,
- podnoszenie kwalifikacji,
- pakiety medyczne,
- spotkania integracyjne,
- samochody prywatne w działalności,
- ograniczenie zwolnień z dotacji.

4.    Koszty uzyskania przychodów:

- definicja kosztów – elementy składowe,
- koszty „inne” zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
- koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę
  przychodów i rozchodów,

5.    Zdarzenia szczególne
- rozliczanie amortyzacji,
          -  reklama i  reprezentacja,
          -  ujmowanie i rozliczanie leasingu.


6.    Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu  (art. 23),

       - wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,
       - zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),
       - rozliczanie faktur korygujących,

7.    Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

- nietypowe przypadki źródeł przychodu,
- dochody z udziału w zyskach osób prawnych; nowe regulacje w 2017r,
- obowiązek prowadzenia PKPiR,
- dochód w drodze oszacowania,
- różnice kursowe.
- podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa (ceny transferowe).
•    Zmiana definicji i nowe obowiązki od 01-01-2017

8.    Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku

- odliczenia od dochodu,
- odliczenia od podstawy opodatkowania,
•    nowe odliczenie – wydatki  kwalifikowane  prac badawczo-rozwojowych; nowe limity w 2017 roku
- skala podatkowa i wysokość podatku,
•    kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu w 2017 roku
- odliczenia od podatku,
- opodatkowanie zryczałtowane,
- podatek liniowy – wyłączenia,
- zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),
- terminy rozliczeń, wpłaty zaliczek i zapłaty podatku

9.    Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

- uproszczone formy płacenia zaliczek,
- obowiązki płatników,
- deklaracje.

B.  ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

1.    Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych
- podwyższenie limitu uprawniającego do ryczałtu,
-  definicja wolnego zawodu,
- zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,
- wyłączenia ustawowe,
- stawki ryczałtowe,
- obowiązkowe ewidencje,
- zaliczki,
- rozliczenia roczne.

2. Karta podatkowa
- kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,
- zasady ubiegania się o „kartę podatkową”,
- ustalanie stawek podatkowych,
- utrata karty podatkowej.

DZIEŃ 4
28.03.2018
Temat:  „Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2017 a wpływ na CIT

1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)
   - podstawowe pojęcia i definicje, przedmiot opodatkowania a działalność gospodarcza
   - pojęcie „podatnika”
   - dostawa towarów i świadczenie usług,
   - wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
   - eksport – import towarów i usług,
   - likwidacja działalności.
3.  Obowiązek podatkowy.
    -  zasady ogólne,
    - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:
    - wystawienie faktury
    - otrzymanie zapłaty  
    -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,
    -  obowiązek podatkowy u małych podatników.
    -  otrzymanie zaliczki
    -  import towarów
    -  „eksport / import” usług
4.  Miejsce świadczenia.
   - przy dostawie towarów,
   - w transakcjach wspólnotowych,
   -  przy świadczeniu usług.
5.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
   - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
   -  zasada odwrotnego obciążenia,
•    poszerzony załącznik 11
•    usługi budowlane – załącznik 14
   -  odpowiedzialność solidarna nabywcy,
•    poszerzony załącznik 14
•    zmienione warunki kaucji gwarancyjnej
   - zasady wymiaru i poboru podatku,
   - stawki podatkowe,
   - zwolnienia,
   -  szczególne przypadki stosowania stawki 0%..
6.  Odliczenia i zwrot podatku.
   - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
   - zasady odliczania podatku naliczonego,    
   - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
   - uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,
•    sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
•     zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);
   - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
   - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)
   - korekta podatku naliczonego,
   - odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami
      samochodowymi
   - podatek naliczony lub należny a koszt uzyskania

7.   Fakturowanie
   -  zasady wystawiana faktur
   -  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z  fakturami,  refaktury),
   - faktury zbiorcze, „uproszczone”,   
   - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,                                                                             
   -  faktury krajowe,
   -  faktury zaliczkowe,
   -  faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
8.  Rejestracja, deklaracje i  i informacje podsumowujące.
    - rejestracja,
    - deklaracje VAT,
    - informacje podsumowujące krajowe i unijne
    -  zapłata podatku
    - obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną
    -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji
       podatnika jako podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),
•    odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
    - restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika
•    z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),
•    warunki przywrócenia do rejestru,
•    z rejestru podatników VAT UE;

9.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub
     zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)
- powszechność zastosowania,
- warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,
•    sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;
11. Dokumentacja

•    ewidencje,
•    przechowywanie dokumentów.
•    Jednolity plik kontrolny a VAT, kategorie – terminy obowiązywania
      - rejestry VAT
      - plik FAKTURY
•    centralny rejestr faktur, paragony fiskalne elektroniczne, nowe warunki techniczne dotyczące kas fiskalnych.Ekspert - doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym, prowadzący biuro rachunkowe i kancelarię prawa podatkowego. Specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług, autor wielu publikacji o tematyce podatkowej, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego IV i V Kadencji.

Ekspert- Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, w 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca Centrum Szkoleniowego FRR. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych.

Niezależny ekspert oraz od dziesięciu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz kadrowo-płacowych, w tym tematów dotyczących ZUS. Absolwentka uczelni prawniczej, od dwudziestu lat doradca podatkowy.  Trenerka z bogatą praktyką zawodową: w ostatnich latach liczba uczestników szkoleń przekroczyła tysiąc słuchaczy: od początkujących, do księgowych z wieloletnim doświadczeniem oraz właścicieli firm.  Szkolenia prowadzone przez autorkę są szczególnie cenione przez uczestników za praktyczne podejście, kompleksowe opracowania, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień.

 

Qubus Hotel
ul. Mostowa 2
43-300 Bielsko-Biała

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Kurs odbędzię sie w dniach od 17 listopada 2017 roku do 28 marca 2018 roku.

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

Cena całego kursu wynosi 3 690 zł*

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

 

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl